Hotărârea nr. 486/2007

Hotarare privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de inchiriere din recuperari

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spatii de locuit construite de A.N.L. in regim de închiriere din recuperări

Consiliul Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 26.10.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de d-l Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.Constanta nr. 6233/17.10.2007 prin care se propune repartizarea unor spatii de locuit, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Locuinţelor A.N.L. nr9863/l 7.10.2007 precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înfiinţarea R.A.E.D.P.P. si a prevederilor H.C.L.M. nr. 513/12.12.2003 . Conform prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, precum si prevederile Ordonanţei de Urgenta nr.40/1999, privind protecţia chiriaşilor;

Vazand Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea A.N.L.si Normele Metodologice de aplicare a acesteia cu modificările si completările ulterioare.

Având in vedere prevederile H.C.L.M 9/30.01.2007 aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor construite de A.N.L. pentru tineri in regim de închiriere, lista referitoare la ordinea de prioritate in soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor construite de A.N.L.in regim de închiriere pentru anul 2007 conform H.C.L.M. nr.92/07.03.2007,precum si avizul favorabil al Comisiei Juridice ;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lît. b si art. 115   , alini. li. lit. b din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publica Locala .republicata

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1-Se anulează poziţia nr.5din Anexa nr. I la H.C.L.M. nr.375/27.07.2007 respectiv Str. Brizei,nr 1H BI.OB7, ap.16, et 3 si poziţia nr 21 Anexa2 la HCLM nr 604/13.12.2006 respectiv Str Zefiruluinr 11 Bl OB 7Ap 21 et 3 intrucat nu mai sunt îndeplinite criteriile de repartizare aprobate prin H.C.L.M. 120/27.03.2006 .

Art.2 -Se aproba repartizarea spatiilor de locuit construite de A.N.L. in regim de închiriere din recuperări situate pe raza Municipiului Constanta respectiv Str. Brizei.nr 1H BI.OB7, ap.16, et 3 si str Zefirului nr 11 Bl OB 7Ap 21 et 3 conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, urmând ca R.A.E.D.P.P. sa procedeze conform atribuţiilor ce-i revin

Art.3- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.R.D.P.P. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta .

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA, CONSTANTA

NR.486/26.10.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR 1 LA H.C.L.M. NR.486/2007


TABEL PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINŢELOR CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PENTRU TINERI

 

1.

Str. Bri/ei.nr IH BI.OB7,ap.l6,et3

1 cam+dep

Huzuneanu Mihaela Madalina

1 persoana

2.

Str Zefirului nr 11 Bl OB 7Ap 21

 1 cam+dep

Enache Brindusa Mihaela 1 persoana

PRESEDINTE SEDINTA

CONSTANTA,

NR.486/26.10.2007