Hotărârea nr. 485/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CASARII, DEZAFECTARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC, REPREZENTAND LINIE DE TRANSPORT TRAMVAI 100 DE PE BULEVARDUL AL. LAPUSNEANU, GARA - SAT DE VACANTA

                    JUDEŢUL CONSTANTA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
        CONSILIUL LOCAL

 


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA CASĂRII, DEZAFECTĂRII SI VALORIFICĂRII

UNOR MIJLOACE FIXE, PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI

CONSTANTA, AFLATE IN ADMINISTRAREA RATC,

REPREZENTÂND LINIE DE TRANSPORT TRAMVAI 100 DE PE

BULEVARDUL AL. LAPUSNEANU, GARA - SAT DE VACANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 26.10.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 5501 din 01.10.2007 al R.A.T.C Constanta, Hotărârea Consiliului de administraţie al RATC Constanta din 28.09.2007, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-flnante, administrarea domeniului public si privat si raportul Comisiei nr.5-administratie publica locala, juridica, apărarea ordinii publice ,respectarea drepturilor si libertatiilor cetăţeneşti;

Având in vedere HCLM nr. 43/29.01.2005 privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta (linia de tramvai 100) si art. 2 din HCLM nr. 706/12.12.2005 potrivit căruia s-a aprobat dezafectarea reţelei de contacţ&ectric afertent liniei de tramvai 100, Gara - Sat vacanta;

Vazand dispoziţiile art.l alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata si art. 21, alin. 2 din Legea nr. 15//1994, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. 'a", alin.3 lit."c" si art.l 15 alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba casarea, dezafectarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privata a municipiului Constanta aflate in administrarea RATC Constanta, reprezentând linie de transport tramvai 100 de pe B-dul Alexandru Lapusneanu, Gara - Sat vacanta, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre;

Art» 2 RATC Constanta va efectua un studiu pentru stabilirea costurilor lucrărilor de dezafectare si atribuirea prin licitaţie a acestor lucruri, cu condiţia valorificării materialelor recuperate de către prestator. Plata lucrării, pentru ceea ce depăşeşte valoarea materialelor recuperate, se va suporta de la bugetul local.


Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare, Direcţiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Juridic si Serviciului Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local, RATC Constanta in vederea aducerii ei la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa;

Prezenta hotărâre a fost aprobata de un număr de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                  CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

CONSTANTA                                                                     MARCELA ENACHE

Nr.485/26.10.2007


ANEXA LA HCLM NR.485/2007

LISTA MIJLOACELOR FIXE PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI

CONSTANTA AFLATE IN ADMINISTRAREA R.A.T.C. CONSTANTA

PROPUSE A FI DEZAFECTATE, CASATE SI VALORIFICATE

 

Nr. crt.

Denumire reper

Număr inventar

Valoare

inventar

(lei)

Forma de

proprietate

Observaţii

i

Linia 100 Sat Vacanta - Gara

11357

282413

Privat

Uzat

2

Schimbător cale tramvai 1

11257

4

Privat

Uzat

3

Schimbător cale tramvai 2

11258

4

Privat

Uzat

4

Schimbător cale tramvai 3

11259

3

Privat

Uzat

5

Schimbător cale tramvai 4

11260

3

Privat

Uzat

6

Schimbător cale tramvai 5

11261

4

Privat

Uzat

7

Schimbător cale tramvai 6

11262

3

Privat

Uzat

8

Schimbător cale tramvai 7

11263

4

Privat

Uzat

9

Schimbător cale tramvai 8

11264

3

Privat

Uzat

10

Schimbător cale tramvai 9

11265

4

Privat

Uzat

11

Schimbător cale tramvai 10

11266

4

Privat

Uzat

12

Schimbător cale tramvai 11

11267

4

Privat

Uzat

13

Schimbător cale tramvai 12

11268

4

Privat

Uzat

14

Schimbător cale tramvai 36

11292

119

Privat

Uzat

15

Schimbător cale tramvai 37

11293

119

Privat

Uzat

16

Schimbător cale tramvai 38

11294

119

Privat

Uzat

17

Schimbător cale tramvai 39

11295

119

Privat

Uzat

14

Traversări de nivel simple

11341

1

Privat

Uzat

15

Traversări de nivel simple

11342

1

Privat

Uzat

16

Traversări de nivel simple

11342

1

Privat

Uzat

17

Traversări de nivel simple

11344

1

Privat

Uzat

18

Traversare dubla de cale dubla

11345

2

Privat

Uzat