Hotărârea nr. 484/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T. CONSTANTA


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

                          

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PREŢULUI LOCAL DE    FACTURARE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM CENTRALIZAT AL R.A.D.E.T.

CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26.10.2007;

Luând in dezbatere Expunerea de motive tir. 140844/22.10.2007 prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-flnante, administrarea domeniului public si privat , Memoriul justificativ nr.863/16.10.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 27/ 08.10.2007,

Având in vedere prevederile O.G. nr. 36/2006 art.4 alin.4 privind ..instituirea preturilor locale de referinţa pentru energia termica furnizata populaţiei prin sisteme centralizate si ale Deciziei ANRE 437/04.04.2007,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit.'V si art.115 alin. 1 lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aproba „Preţul local de facturare a energiei termice furnizata populaţiei in sistem centralizat al R.A.D.E.T. Constanta", confonn anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Preţul local de facturare a energiei tennice furnizata populaţiei in sistem centralizat se aplica de la data de 01.11.2007.

Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitiii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA  ENACHE


Constanta

Nr.484/26.10.2007


                                     ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

  ■:■-■


Anexa la HCLM  nr.484/2007


PREŢ LOCAL DE FACTURARE


1.  Preţ producţie si transport energie termica

(CET Constanta) in vigoare Decizie ANRE nr. 437/04.04.2007

2.  Tarif distribuţie energie termica in sistem centralizat

(R.A.D.E.T. Constanta) in vigoare AvizANRSC nr.1462/03.05.2007


134,83 lei/Gcal

67,20 lei/Gcal.


 


3.     Preţ total (1+2)

4.    TVA 19%

5.     Preţ final

6.    Subvenţie unitara acordata de Primăria mun. Constanta       inclusiv TVA

O.G. nr.36/2006 art.4 alin.4


202,03 leiGcal.

38,38 leiGcal.

240,41 iei/Gcal.

67,02 lei/Gcal


 


7. Compensare unitara combustibil inclusiv TVA OG 36/2006 art.4 alin.1


54,39 lei/Gcal.


 


8. Preţ local de facturare inclusiv TVA


119 lei/Gcal


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA