Hotărârea nr. 483/2007

Hotarare privind aprobarea conventiei incheiata intre Primaria municipiului Constanta, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta referitoare la gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

                             ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


■ ■■■ ■


HOTĂRÂRE

privind aprobarea convenţiei încheiata intre Primăria municipiului

Constanta, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta si Direcţia

Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta referitoare la

gratuitatea transportului urban pentru persoanele cu handicap grav si

accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistenţii

personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din
data de 26.10.2007;.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre, avizul Comisiei nr.l si cel al Comisiei nr.5, referatul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala nr.l20947/11.09.2007, precum si adresele Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta nr. 120600/10.09.2007 si a Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta nr.l 20643/10.09.2007;

Având in vedere prevederile art.21 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si ale Ordinului nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale aii. 115, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE :

Art.l Se aproba convenţia încheiata intre Primăria municipiului Constanta, Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta si Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta referitoare la gratuitatea pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa pentru persoanele cu handicap grav si accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.


                     Art.2 Secretariatul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului de Asistenta si Protecţie Sociala, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta, Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta si spre stiinta Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de un număr de 26 consilieri din  27 de

membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

CONSTANTA

NR. 483/26.10.2007


ANEXA LA H.C.L.M.nr.483/2007


                            ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA NR.


CONVENŢIE

I.        PĂRŢILE :

încheiat intre:

Municipiul Constanta, ca persoana juridica de drept public, reprezentata prin Primar Radu Ştefan Mazăre, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis nr. 51, cod fiscal nr. 4785631, telefon 708105, cont virament nr.RO02 TREZ23124680257XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Constanta in calitate de beneficiar, numit in continuare partea a I-a

si

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta, reprezentata prin Directorul General Petre Dinica, cu sediul in Constanta, Str.Dcccbal, nr.22, cod fiscal nr.16762887, telefon 0241-480851, cont virament nr. RO83TREZ23124680251XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Constanta in calitate de beneficiar, numit in continuare partea a Ii-a

si

Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta cu sediul in Constanta. str. Industriala nr. 8, înmatriculata la Camera de Comerţ Constanta, având certificatul de inmatriculare seria J13/60/91, cod fiscal R1883902, reprezentata prin Ing. Dumitru Coiciu - director general, in calitate de prestator si numita in continuare partea a lll-a.

In baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordinului 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia, s-a încheiat prezenta convenţie.

!


II. OBIECTUL

Art.l. Obiectul convenţiei ii constituie modalitatea de acordare a gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţa pentru următoarele categorii de persoane : persoane cu handicap grav si accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav si asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Art.2. Fiecare legitimaţie eliberata de DGASPC, in baza Ordinului nr.62/2007, va fi insolita de un singur tichet eliberat de R.A.T.C.Constanta. Conform art.l, alin.(2) din Ordinul nr.62/2007 primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Art. 3. Durata conventiei-anul bugetar 2008, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioada, daca nici una dintre parti nu o denunţa in scris cu cel puţin 30 de zile inainte de data expirării.

III. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR

A. Beneficiarii au următoarele obligaţii:

Art.4.

(1)    Primăria municipiului Constanta, prin Serviciul Asistenta si Protecţia Sociala transmite Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului baza de date privind asistenţii personali, angajaţi ai Primăriei mun.Constanta, iar, pana la data de 1 a flecarei luni, transmite către aceştia lista cu asistenţii personali care nu mai sunt angajaţi si cu cei noi angajaţi. Daca contractul de munca al asistenţilor personali încetează inainte de sfârşitul perioadei pentru care este încheiat, aceştia vor preda legitimaţiile Serviciului de Asistenta si Protecţia Sociala care, la rândul sau, le va preda DGASPC, pe baza de proces verbal.

(2)    Primăria municipiul Constanta va efectua plata deconturilor primite de la R.A.T.C. Constanta in limita sumelor alocate prin bugetul municipal. Plata se va face prin ordin de plata in contul nr.RO14TREZ2315070XXX004400 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta.

(3)    Sumele aferente acordării gratuităţii pentru persoanele menţionate la art.l vor fi asigurate din bugetul local, in conformitate cu prevederile art.21, alin.(4) din Legea 448/2006.

Art.5.

(1) Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta va preda pana la data de 5 ale flecarei luni, pe baza de proces verbal, către RATC Constanta, situaţia cu tichetele eliberate pe luna precedenta si lista beneficiarilor de gratuitate.

2


(2) Valabilitatea tichetelor si, implicit, a legitimaţiilor va fi de 6 luni, 12 luni sau pana la sfârşitul anului bugetar, corelat cu perioada de valabilitate a certificatului de handicap.

B. Prestatorul are următoarele obligaţii:

Art. 6

(1)    In conformitate cu prevederile art.21, alin.(3) din Legea 448/2006 si ale Ordinului 62/2007, legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa este valabilă pe întregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, implicit de Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta.

(2)    R.A.T.C. Constanta va preda in custodie către DGASPC Constanta, pe baza de proces verbal, tichete abonament valabile pe toate liniile.

(3)    R.A.T.C. Constanta va prezenta deconturile lunar, pana a 15-a zi a lunii curente pentru luna precedenta, in baza procesului verbal incheiat cu DGASPC. Tariful va fi cel avizat de Consiliul Local Municipal, echivalent al unui abonament pe toate liniile.

IV. ÎNCETAREA CONVENŢIEI:

-         la expirarea termenului pentru care a fost încheiata ;

-         prin acordul pârtilor ;

-    nerespectarea prevederilor prezentei convenţii de către una dintre parti da
dreptul celeilalte parti sa denunţe convenţia unilateral de drept, fara intervenţia unei
instanţe judecătoreşti , cu o notificarea prealabila de 5 zile, suportând eventualele
pagube cauzate, inclusiv cele rezultate din sistarea eliberării abonamentelor, precum
si din anularea celor eliberate .

V. LITIGII :

Art.7.Toate neînţelegerile apărute intre parti in legătura cu interpretarea si executarea prezentei convenţii si nerezolvate pe calc amiabila se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

VI. DISPOZIŢII FINALE

Art. 7. Prezenta convenţie se poate modifica si adapta prin acordul pârtilor. Modificarea si completarea prezentei convenţii se va face prin act adiţional.

Art.8. In situaţia in care părţile de comun acord hotărăsc modificarea dispoziţiilor prezentei convenţii , aceste modificări vor constitui parte integranta a prezentei convenţii .

Art.9. Pe toata durata convenţiei părţile sunt obligate sa se supună legislaţiei in vigoare din România .

3


Art.10.    La data semnării prezentei, convenţia nr.30322/07.03.2007 va    fi reziliata de plin drept.

Art.ll.    Prezenta convenţie s-a încheiat in 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare.

Municipiul Constanta prin:

PRIMAR,

DIRECTOR FINANCIAR,

DIRECTOR A.P.L.,

Redactat-C.j.

Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Constanta prin:

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTOR GENERAL ADJ. EC.

SERVICIUL JURIDIC,


prin:


Regia Autonoma de Transport  in  Comun  Constanta DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,

SERVICIUL JURIDIC

4