Hotărârea nr. 482/2007

Hotarare privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, sub forma de combustibil solid, familiilor care se încadreaza in prevederile O.U.G.nr.5/2003

                            românia

Judeţul Constanta

Primăria Municipiul Constanta

consiliul local


HOTĂRÂRE

privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, sub forma de combustibil solid, familiilor care se încadrează in prevederile O.U.G.nr.5/2003

Consiliul Local al municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din
data de 26.10.2007;

Vazand expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala nr.137329/15.10.2007 avizul Comisiei nr.l, avizul Comisiei nr.5, precum si adresa Direcţiei Servicii Publice nr.l27990/25.09.2007;

Având in vedere prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003. privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare si prevederile art.3, alin.(l) si (2) din H.G.nr.l 197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007 - martie 2008;

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, alin.(6), lit.a, pct.2 si ale art.l 15, alin.(l), lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l-La data adoptării prezentei hotărâri, se abroga H.C.L.M. nr.426/2001 privind acordarea de ajutoare sub forma de combustibil solid (lemne de foc), pentru toata perioada sezonului rece, familiilor cu venit redus care nu utilizează energie termica furnizata prin sisteme centralizate pentru încălzirea locuinţei si H.C.L.M. nr.623/2005, privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr.426/2001 .

Art.2-Familiile si persoanele singure care se încadrează in prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003 si care au depus documentaţia in vederea acordării ajutorului lunar pentru lunile noiembrie si decembrie 2007, beneficiază, de asemenea, de ajutor pentru încălzirea locuinţei sub forma de combustibil solid, pentru tot sezonul rece, după cum urmează:

a)    familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pana la 210 lei li se acorda o cantitate de 1.000 kg lemne/sezonul rece;

b)       familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 210,1 lei si 345 lei li se acorda o cantitate de 800 kg lemne/ sezonul rece;

c)        familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 345,1 lei si 500 lei li se acorda o cantitate de 500 kg lemne/ sezonul rece.


Art.3-Familiile si persoanele singure care se incadreaza in prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003 si care au depus documentaţia in vederea acordării ajutorului lunar pentru lunile ianuarie, februarie si martie 2008. beneficiază, de asemenea, de ajutor pentru încălzirea locuinţei sub forma de combustibil solid, pentru tot sezonul rece, după cum urmează:

a)   familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pana la 260 lei li se acorda o cantitate de 1.000 kg lemne/ sezonul rece;

b)      familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 260,1 lei si 425 lei li se acorda o cantitate de 800 kg lemne/sezonul rece;

c)       familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 425,1 lei si 615 lei li se acorda o cantitate de 500 kg lemne/ sezonul rece.

Art.4-La data fixata pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuinţei, Serviciul Asistenta si Protecţia Sociala va elibera persoanelor îndreptăţite cupoanele nominale privind cantitatea de lemne repartizata. Eliberarea cupoanelor se face doar către titular, in baza actului de identitate. Data ridicării lemnelor de la depozit se va stabili de comun acord cu beneficiarii si se va menţiona pe verso-ul cuponului. Transportul lemnelor nu este asigurat de primărie.

Art.5-Secretariatul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Asistenta si Protecţie Sociala, Direcţiei Servicii Publice in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Adoptata de 22 consilieri din 27 de membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,                                   CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANTA
NR.482/26.10.2007


România

Judeţul Constanta

Municipiul Constanta

directia administratie  publica locala serviciul asistenta si protecţie sociala nr.137329/15.10.2007

REFERAT

Tinand cont de prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările si completările ulterioare si de prevederile art.3, alin.(l) si (2) din H.G.nr. 1197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007 - martie 2008;

Având in vedere adresa Direcţiei Servicii Publice nr. 127990/25.09.2007;

Propunem:

1) abrogarea H.C.L.M. nr.426/2001 privind acordarea de ajutoare sub forma
de combustibil solid (lemne de foc), pentru toata perioada sezonului rece, familiilor
cu venit redus care nu utilizează energie termica furnizata prin sisteme centralizate
pentru incalzirea locuinţei si H.C.L.M. nr.623/2005, privind modificarea si
completarea H.C.L.M. nr.426/2001;

2)  acordarea de ajutoare sub forma de combustibil solid, pentru lunile
noiembrie si decembrie 2007, familiilor si persoanelor singure care se încadrează in
prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003 si care au depus documentaţia in
vederea acordării ajutorului lunar, după cum urmează:

a)       familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pana la 210 lei li se acorda o cantitate de 1.000 kg lemne/sezonul rece;

b)      familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 210 lei si 345 lei li se acorda o cantitate de 800 kg lemne/sezonul rece;

c)       familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 345 lei si 500 lei li se acorda o cantitate de 500 kg lemne/sezonul rece;

3)  acordarea de ajutoare sub forma de combustibil solid, pentru lunile
ianuarie, februarie si martie 2008. familiilor si persoanelor singure care se
incadreaza in prevederile art.8, alin.(l) din O.U.G.nr.5/2003 si care au depus
documentaţia in vederea acordării ajutorului lunar, după cum urmează:

a)       familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează pana la 260 lei li se acorda o cantitate de 1.000 kg lemne/sezonul rece;

b)      familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 260,1 lei si 425 lei li se acorda o cantitate de 800 kg lemne/sezonul rece;


c) familiilor si persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează intre 425,1 lei si 615 lei li se acorda o cantitate de 500 kg lemne/ sezonul rece.

In vederea aplicării punctelor 2 si 3, propunem următoarele precizări: -Serviciul Asistenta si Protecţia Sociala va elibera persoanelor îndreptăţite, la data fixata pentru plata ajutorului pentru incalzirea locuinţei, cupoanele nominale privind cantitatea de lemne repartizata. Eliberarea cupoanelor se face doar către titular, in baza actului de identitate. Data ridicării lemnelor se va stabili de comun acord cu beneficiarii si se va menţiona pe verso-ul cuponului. Transportul lemnelor nu este asigurat de primărie.


DIRECTOR EXECUTIV ADJ. D.A.P.L.,

FULVIA DINESCU


SEF SERVICIU, DANIELA DRECSAN