Hotărârea nr. 480/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 430/24.09.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 430/24.09.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 26.10.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 139493/18.10.2007 prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr.138305 / 16.10.2007 al Biroului Resurse Umane - Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, avizul nr. 1044541/08.10.2007, înregistrat cu nr.136620 /l 1.10.2007 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, ale art. 9 alin (1) si 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici in anul 2007, an.7 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, adresa nr. 58290/08.05.2007 a Direcţiei Financiare prin care se comunica existenta fondurilor necesare avansărilor in treapta de salarizare a funcţionarilor publici ai instituţiei, ale H.C.L.M. nr. 431/24.09.2007 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit "a" , (3) lit."b" si ale art. 115 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

ART.l - Se aproba utilizarea a 674 posturi din care 546 funcţii publice de execuţie, 68 funcţii publice de conducere si 60 posturi contractuale conform anexei nr.l - organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta si anexei nr.2 - statul de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aproba transformarea posturilor ocupate de funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile de avansare in treapta de salarizare, potrivit propunerilor conducerii compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, asa cum au fost aprobate de conducerea instituţiei, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.


ART. 3 - Pentru numirea in funcţii publice definitive a funcţionarilor publici debutanţi care au incheiat perioada de stagiu, se transforma funcţiile publice după cum urmează:

-   Serviciul Achiziţii si Distribuire Ajutoare - Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe - 4 funcţii de referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare

-   Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier -Direcţia Corp Control - o funcţie de referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare si funcţia de inspector clasa I gradul profesional debutant se transforma in inspector clasa I grad profesional asistent treapta 3 de salarizare

ART.4- In vederea promovării personalului angajat cu contract individual de munca după încheierea perioadei de stagiu sau după absolvirea unor studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfăşoară activitatea, se transforma posturile de natura contractuala după cum urmează:

-   4 posturi de referent debutant se transforma in referent gradul III - Serviciul Achiziţii si Distribuire Ajutoare - Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe

-   postul de referent debutant se transforma in inspector specialitate gradul III -Serviciul Achiziţii si Distribuire Ajutoare - Direcţia Asistenta pentru Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe

-   2 posturi de referent clasa III gradul superior, treapta 3 de salarizare se transforma in inspector clasa I gradul principal, treapta 3 de salarizare, Serviciul Public Comunitar Local de Evidente a Persoanelor si Stare Civila

ART. 5 - In vederea incadrarii pe posturi corespunzătoare a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare in specialitatea in care isi desfăşoară activitatea, se transformă funcţii publice de execuţie, conform anexei nr.4 care face parte integrante din prezenta hotărâre.

ART. 6 — Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26DE CONSILIERI DIN

27 DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANŢA
 NR.
480/26.10.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

direcţia administraţie publica locala
biroul resurse umane
NR.   138305/16.10.2007

RAPORT

I. In temeiul art.9 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007 conform căruia "promovarea persoanelor încadrate în funcţia de debutant se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate. " , precum şi rapoartelor de evaluare a perioadei de stagiu apreciate cu calificativul "corespunzător", propunem modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa, aprobat prin H.C.L.M. nr.430/24.09.2007, în sensul transformării unor funcţii publice cu gradul profesional debutant în funcţii publice cu gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, astfel:

1.   Serviciul Achiziţii si  Distribuire Ajutoare    - Direcţia  Asistenta  pentru
Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe

-       referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 138891/17.10.2007-Trifan Ion)

-       referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 138895/17.10.2007 - Dolana Carmen)

-       referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 138892/17.10.2007 - Stoian Daniel)

-       referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 138894/17.10.2007 - Ianculof Cosmin)

2.  Serviciul Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Control Trafic Rutier -
Direcţia Corp Control

1


- referent clasa III gradul profesional debutant se transformă în referent clasa III, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 138912/17.10.2007 - Caramihai Mihai)

-    inspector clasa I gradul profesional debutant se transforma in inspector clasa I grad profesional asistent treapta 3 de salarizare (raport de evaluare nr. 139536/18.10.2007

-    Grecu Manuela)

II. In temeiul Ordinului nr. 1900/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a funcţionarilor publici incadrati pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o fGrma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfăşoară activitatea si Ordonanţei Guvernului nr.6/2007, al avizului favorabil nr. 1044541/08.10.2007, înregistrat Ia Primăria municipiului Constanta cu nr. 136620/11.10-2007, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, propunem transformarea posturilor pentru funcţionarii publici incadrati pe posturi de nivel inferior de studii si care au absolvit o forma de invatamant superior in specialitatea in care isi desfăşoară activitatea, cu o creştere corespunzătoare a salariului de încadrare cu pana la 20% din salariul actual, după cum urmează:

 

Nr crt

Numele şi

prenumele

Funcţia publică ocupată în prezent

Salariul de bază actual

Funcţia publică propusă

Salariu de bază propus

1

MOLDOVAN LILI

Referent specialitate clasa

II, grad principal, treapta 1

Serviciul Autorizaţii in

Construcţii

700 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 3

de salarizare

830 lei

2

DINCA ELENA

Referent clasa III, grad

asistent, treapta 1, Biroul

Resurse Umane

597 Iei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 lei

3

LIVANU MIHAELA RELIANA

Referent clasa III, grad

asistent, treapta 2, Serviciul

Juridic

577 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 Iei

4

MITEL MARIAN

Referent clasa III, grad

principal, treapta I ,

Serviciul Asistenta si

Protecţie Sociala

672 Iei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 1

de salarizare

786 Iei

5

SANDULESCU ANCA ALINA

Referent clasa III, grad

asistent, treapta 3, Serviciul

Zona V- Corp Control

555 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 lei

6

BREZEANU DANIELA

Referent clasa III, grad :>rir.cipal, treapta 1,

672 Iei

Inspector clasa I, grad profesional

786 lei


 

 

Serviciul Zona V -Corp Control

 

asistent, treapta 1 de salarizare

 

7

ALEXANDRU ELENA

Referent clasa III, grad

principal, treapta 2,

Serviciul Zona VI -Corp

Control

648 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 2

de salarizare

742 lei

8

BARBATU CRISTIAN- GEO

Referent clasa III, grad

principal, treapta 1,

Serviciul Zona II -Corp

Control

672 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 1

de salarizare

786 lei

9

COSOREANU ADRIAN

Referent specialitate clasa II, grad superior, treapta 1 . Serviciul Tehnic Investiţii

939 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 1

de salarizare

1008 lei

10

CIOBANICA ADRIANA

Referent clasa III, grad

superior, treapta 1 ,

Serviciul Inspectorat

Protecţie Civila

869 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 1

de salarizare

1008 lei

11

MATEI GEORGETA

Referent clasa III, grad

superior, treapta 1 ,

Serviciul Stare Civila

869 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 1

de salarizare

1008 lei

12

GAVRILA GABRIELA

Referent clasa III, grad

superior, treapta 2 . Serviciul Stare Civila

806 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 2

de salarizare

894 lei

13

CRISMARU CLAUDIA M1HAELA

Referent clasa III, grad

asistent, treapta 3 , Serviciu! Stare Civila

555 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 lei

14

IORESCU VIRGINICA

Referent clasa III, grad

superior, treapta 1 ,

Serviciul pentru Comisiile

de Specialitate ale C.L.M.

869 Iei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 1

de salarizare

1008 lei

15

MURAT REYHAN

Referent clasa III, grad

superior, treapta 1,

Serviciul Patrimoniu

869 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

principal, treapta 1

de salarizare

1008 lei

16

CHELE LOREDANA

Referent clasa III, grad

principal, treapta 3 ,

Serviciul Autorizări Agenţi

Economici

618 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 lei

17

GARBA CRISTIAN CĂTĂLIN

Referent clasa III, grad

asistent, treaptal, Serviciul

Achiziţii si Distribuire

Ajutoare

555 lei

Inspector clasa I,

grad profesional

asistent, treapta 3

de salarizare

678 lei

3


III.  Potrivit art.7 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile
salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar , promovarea in
condiţiile legii a persoanelor incadrate in funcţia de debutant, precum si a celor care
au absolvit studii de nivel superior intr-un domeniu care sa cuprindă activitatea
respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate intr-un
post de nivel superior.

Astfel, analizând procesul verbal nr. 136186/11.10.2007 încheiat in urma susţinerii examenului de evaluare a perioadei de stagiu de către unii angajaţi cu contract individual de munca pe posturi cu gradul debutant, propunem următoarea transformare a statului de funcţii:

-   Serviciul  Achiziţii  si  Distribuire  Ajutoare     -  Direcţia  Asistenta  pentru
Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe

- 4 posturi de referent debutant se transforma in referent gradul III ( Hagi Nicolae,
Alexe Violeta, Bica Alexandra Ştefan, Lupu Mircea)

Analizând procesul verbal nr. 121398/11.09.2007 privind promovarea personalului contractual care au absolvit o forma de invatamant superior, propunem transformarea corespunzătoare a posturilor după cum urmează:

a. - Serviciul Achiziţii si Distribuire Ajutoare    - Direcţia Asistenta pentru
Persoanele Vârstnice si Nevoiaşe

- postul de referent debutant se transforma in inspector specialitate gradul III  (Sutu
Valentin)

b. - Serviciul Public Comunitar Local de Evidente a Persoanelor si Stare Civila
-2 posturi de referent clasa III grad superior, treapta 3 de salarizare se transforma in
inspector clasa
I grad Princ.pal treapta 3 de salarizare (posturile sunt ocupate prin
detaşarea doamnelor Manea Lorina Daniela si Dima Dorina de la Inspectoratul
National pentru Evidenta Persoanelor, care sunt incadrate ca personal contractual pe
2 posturi de referent gradul
I ce se transforma in inspector specialitate gradul II) .

IV.  Conform art 33 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele masuri de
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici
pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte
drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acorda
funcţionarilor publici in anul 2007
, avansarea in treapta de salarizare imediat
superioara se face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc
condiţiile de avansare, după aprobarea bugetului, la propunerea şefului
compartimentului in care lucrează funcţionarul public, cu aprobarea conducătorului
autorităţii sau instituţiei publice. La avansarea in treapta de salarizare imediat
superioara se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute
in activitatea profesionala, notate cu calificativul cel puţin « bun» in anul precedent.

4.


Vechimea minima necesara pentru  avansarea in treapta de  salarizare  imediat superioara este de 2 ani.

In mod excepţional, vechimea minima necesara pentru avansarea in treapta de salarizare poate fi redusa la un an de către conducătorul instituţiei publice. La rubrica de observaţii se menţionează care sunt funcţionarii publici ce vor avansa excepţional in treapta de salarizare cu reducerea vechimii la un an, cu aprobarea conducerii instituţiei. Analizând referatele:

nr.   136228/11.10.2007 al domnului    Constantin Babus, Director executiv

Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat

nr. 137379/15.10.2007 al doamnei Adriana Stamat, Director executiv Direcţia

Organizare si Informatizare

nr. 135316/09.10.2007 al domnişoarei Mariana Girbaci, Sef Serviciu   Audit

Public Intern.

Nr. 134932/09.10.2007 si nr. 134938/09.10.2007 ale doamnei Liuta Mihaela,

Sef Serviciu Autoritate Tutelara si Protecţia Copilului

nr.   134965/09.10.2007 al  domnului  Petrica  Munteanu,  Director executiv

Direcţia Relaţii Internationale si Organizare Evenimente

nr.   R132869/   15.10.2007   al   doamnei   Gabriela  Tesuleanu,   Sef Serviciu

Sprijinire si îndrumare Asociaţii Proprietari

nr. 134379/08.10.2007 al doamnei Ecaterina Velica, Director executiv Direcţia

Asistenta Persoane Vârstnice si Nevoiaşe

nr.   131257/02.10.2007, nr. 131259/02.10.2007,     al   domnului   Ion  Marica,

Director executiv Direcţia Tehnic Achiziţii

nr. 137189/12.10.2007 al Serviciului Juridic

nr.     137996/15.10.2007,     138034/15.10.2007,    nr.137995/15.10.2007    ale

Direcţiei Corp Control propunem transformarea funcţiilor publice din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta    in vederea

avansării pe treapta a funcţionarilor publici după cum urmează :

 

NR CRT

NUMELE SI PRENUMELE

BIROU / SERVICIU

FUNCŢIA PUBLICA

FUNCŢIA PUBLICA PROPUSA

OBS.

1.

STOICA CORINA

Serv.Autoriz.

Ag. Economici

Inspector clasa I, grad        asistent. treapta      3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

2

ANASTASE       ALINA MARY

Serv.        Manag. Documente, Curierat             si Dispecerat

Inspector clasa I, grad        asistent,

treapta      3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

3

ANAGOSTE MIRELA

Serv.           Audit

Auditor   clasa   I,

Auditor   clasa   I,

excepţional

5


 

 

 

Public Intern

grad        asistent, treapta      3      de salarizare

grad         asistent, treapta      2      de salarizare

 

4

PALADI FLORENTINA

Serv.    Autoritate Tutelara            si Protecţia Copilului

Consilier clasa I, grad         asistent, treapta      3      de

salari/are

Consilier clasa 1, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

5

BOSOIMIRELA

Serv.    Autoritate Tutelara            si Protecţia Copilului

Inspector clasa I, grad      principal, treapta      3      de

salari/arc

Inspector clasa I,

grad       principal, treapta      2      de salarizare

excepţional

6

ROSCA    MADALINA VIOLETA

Serv. Transport.

Local

Inspector clasa I, grad        asistent, treapta      3      de salarizare

Inspector clasa I, grad        asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

7

SOLOM FELICIA

Serv.Relatii Internationale

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

 

8

OU COSTEL

Serv.Sprijinire si îndrumare Asociaţii Proprietari

Inspector clasa 1. grad        asistent, treapta      3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

9

MUNTEANU DRAGOS

Serv.Sprijinire  si îndrumare Asociaţii Proprietari

Referent clasa UI, grad         asistent, treapta      3      de

salarizare

Referent clasa III, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

10

LAZAR        CĂTĂLIN SEBASTIAN

Serv.Achizitii   si

Distribuire

Ajutoare

Referent       spec. clasa     II,     grad superior, treapta 2 de salarizare

Referent       spec. clasa     II,     grad superior, treapta 1 de salarizare

excepţional

11

POPA   GfflORGHITA EMILIA

Serv. Achiziţii Publice

Inspector clasa  1. grad        asistent, treapta     2      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      1      de salarizare

excepţional

12

TOMACRISTINA

Serv. Achiziţii Publice

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta     3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

13

PETCU      MUGUREL LEONARD

Serv.Zona IV

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta     2      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      1      de salarizare

excepţional

14

CRISTOCEA

VALENTINA

Serv.Zona II

Inspector clasa I, grad        asistent, treapta     3      de salarizare

Inspector clasa I, grad         asistent, treapta      2      de salarizare

excepţional

6


15

LEVENDE ZOITA

Serv.Zona IV

Referent clasa III, grad        asistent, treapta      3      de salarizare

Referent clasa III, grad asistent, treapta 2 de salarizare

excepţional

16

DIAMANDESCU OCTAVIAN

Serviciul Juridic

Consilier    juridic clasa      I      grad asistent treapta 2

Consilier juridic clasa I grad asistent treapta 1

excepţional

17

CEALERA CLAUDIA

Serviciul Juridic

Consilier   juridic clasa      I      grad asistent treapta 2

Consilier juridic clasa I grad asistent treapta 1

excepţional

18.

DINESCU FULVIA

Serviciul Juridic

Consilier   juridic clasa      I      grad asistent treapta 2

Consilier juridic clasa      I      grad

asistent treapta 1

excepţional

19.

VOICUIULIANA

Serviciul Juridic

Consilier   juridic clasa      I      grad asistent treapta 2

Consilier juridic clasa      1      grad

asislent treapta 1

excepţional

20.

BUJOR MĂRIA

Serviciul Juridic

Consilier   juridic clasa      I      grad asistent treapta 2

Consilier juridic clasa I grad asistent treapta 1

excepţional

21.

GUCI MĂRIA

Serviciul Juridic

Consilier   juridic clasa      I      grad asistent treapta 3

Consilier juridic clasa I grad asistent treapta 2

excepţional

In baza adresei nr. 58290/ 08.05.2007 a Direcţiei Financiare prin care se precizează ca in bugetul municipal pe anul 2007 la titlul "Cheltuieli de Personal" sunt cuprinse sume pentru acoperirea diferentelor rezultate din avansarea si promovarea salariaţilor instituţiei, propunem modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, aprobat prin H.C.L.M. nr. 430/24.09.2007,

Astfel, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta se vor utiliza un număr de 674 posturi din care 68 funcţii publice de conducere, 546 funcţii publice de execuţie, 60 posturi de natura contractuala.


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L.,
CONSTANTIN RACU

 


ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCUGABRIELA

 

c ON5 I AM r/}

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA


Anexa nr. 2 la Hotararea nr...............

STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul profesional

T reapta Salarizare

Total

funcții publice

Funcție

Contractuala

Nlvol

studii

Treapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

13

11

1

Primar

s

1

2

Viceprimar

s

1

3

Viccprimar

s

1

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET

PRIMAR-BIROU

1

Sef birou - Insp spec

s

II

1

2

Inspector spec.

s

II

1

3

Referent

m

I

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probleme romi

s

I

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA - SERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

5

Referent spec

ssd

li

SUPERIOR

1

3

6

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

1

Sef serviciu

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

s

1

ASISTENT

2

2

6

Auditor

5

1

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

9

DIREC

;ția integrare euf

tOPEANA, MEDIU Șl PROGRAME

1

Director executiv

Consilier

S

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

inspector

S

i

SUPERIOR

1

1

2

inspector

S

i

ASISTENT

2

2

3

Inspector

s

i

ASISTENT

3

2

4

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

ASISTENT

2

4

3

Consilier

s

i

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL PROGRAME SI DEZVOLTARE COMUNITARA

1

Sef serviciu

Consilier

S

i

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

i

PRINCIPAL

3

3

3

Consilier

S

i

ASISTENT

2

1

4

Consilier

s

i

ASISTENT

3

5

TOTAL POSTURI

10

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLIC/

<LOCALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier jur

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Insoector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

2

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Consilier

s

1

ASISTENT

2

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALA

1

Sef serviciu

Inspector

S

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

îTI

III

SUPERIOR

1

5

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

11

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

s

1

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Referent

ITI

III

SUPERIOR

1

2

TOTAL POSTURI

7

SE

RVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Consilier juridic

3

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier juridic

s

1

PRINCIPAL

1

4

3

Consilier juridic

S

1

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier juridic

s

l

ASISTENT

1

5

5

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

2

3

6

Consilier juridic

s

1

ASISTENT

3

2

7

Consilier juridic

S

1

DEBUTANT

1

8

Referent

m

IU

PRINCIPAL

1

2

9

inspector

s

l

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

20

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

2

5

Inspector

s

i

ASISTENT

1

3

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

l

ASISTENT

3

1

8

Referent

m

iii

ASISTENT

2

1

9

Referent

m

iii

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

Inspector

îS

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

5

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

iu

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

iii

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE

CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

2

Refereni spec

ssd

li

SUPERIOR

1

2

3

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1 (t/2nornia)

5

Casier

m

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

-

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

B

Referent

m

II

ASISTENT

2

2

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

I

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

Referent speț,

ssO

II

SUPERIOR

1

2

5

Referent

m

UI

SUPERIOR

1

2

6

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

7

Referent

m

III

ASfSTENT

1

1

S

fîeferertt

i7?

w

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

1

Director executiv

Consilier

=,

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

4

inspector

s

1

ASISTENT

2

1

5

Referent epep

esd

II

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

7

Referen'

m

III

ASISTENT

2

2

&

Magaziner

m

I

2

TOTAL POSTURI

D

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER - ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

■ț

2

Inspector

3

1

SUPERIOR

1

1

3

ConsiEier

S

1

SUPERIOR

1

2

4

Inspector

$

1

PRINCIPAL

1

1

5

inspector

S

1

ASISTENT

3

1

6

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec.

ssa

II

SUPERIOR

1

4

8

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DEZINSECTIE

SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

2

inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

3

Inspector

s

I

ASISTENT

2

2

4

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

5

Referent spec.

ssa

II

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

9

Magaztner

g

ii

i

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECȚIA URB

ANISM

i

Arhitect Sef

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director exe adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

2

4

Consilier

s

i

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

4

6

Inspector

s

i

PRINCIPAL

3

1

7

Inspector

s

l

ASISTENT

1

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

2

11

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

12

13

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

Secretar dactncgra*

m

1

1

TOTAL POSTURI

21

1

D

RECTIA PATRI

MONIU

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director adj.executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

6

inspector

$

1

ASISTENT

1

1

7

Referent spec

ssd

li

SUPERIOR

1

2

8

Referent

ffl

III

SUPERIOR

1

3

TOTAL POSTURI

14

SE

RVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

5UPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

4

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

l

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec,

ssd

II

SUPERIOR

1

7

10

Referent spec.

ssd

II

ASISTENT

3

1

11

Referent

m

III

SUPERIOR

1

3

12

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

13

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

14

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

15

Agent agricol

9

II

1

TOTAL POSTURI

31

1

DIRECTA TEHNIC- ACHIZIȚII

i

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Sef Birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

3

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

S

1

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

9

Referent spec

sso

II

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

13

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef birou

Consilier

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

3

1

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

S

1

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

5

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

2

6

Inspector

3

1

ASISTENT

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

12

D

RECȚIA FINANCIARA

<?

1

Director executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

1

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Inspector

s

f

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

3

tnspectoc

s

l

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

ASISTENT

3

I

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

IU

PRINCIPAL

1

1

7

Referent

m

Iii

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA ADMINIS1

•RAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RIVAT

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director ex adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORIZARE AGENTI ECONOMICI

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

i

ASISTENT

1

5

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

4

7

Inspector

s

i

ASISTENT

3

4

8

Referent

rn

iii

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

iii

ASISTENT

1

1

1,

Referent

m

iii

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

9

SE

RVICIUL URMĂRIRE SI EX

ECUTARE CONTR

ACTE - VA

NZARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

I

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

9

Inspector

s

1

ASISTENT

2

6

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

TOTAL POSTURI

18

SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Sef serviciu

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

$

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

S

1

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

4

5

Inspector

S

1

ASISTENT

3

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Rcfoient

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

S

1

PRINCIPAL

1

1

3

Director executiv adj

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA I

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

9

Refe'ent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

1,

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

13

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA II

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

2

5

Inspector

8

1

ASISTENT

2

3

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Inspector

5

1

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

1

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

3    1

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

3

3

Inspector

S

1

SUPERIOR

1

1

4

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

TOTAL POSTURI

15

SE

RVICIUL ZONA IV

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

Jl

4

Inspector

s

I

ASISTENT

1

3

5

Inspector

s

I

ASISTENT

2

4

6

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

7

Inspector

S

I

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

15

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

I

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

>0

Refereai

m

m

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR Sl CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

s

l

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

5

Inspector

s

i

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

7

Inspector

$

i

ASISTENT

3

2

8

Inspector

s

i

DEBUTANT

1

9

Referent spec.

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

16

DIRECȚIA RE LAI

NI INTE

^NAȚIONALE Sl ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

î

Sef serviciu

Coostfer

s

/

SUPERIOR

1

?

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

?

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

§

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

$

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

&

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

$

Referent

m

lil

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA ORGANIZARE Șl INFORN

ATIZARE

Director executiv

Expert ti t.

s

1

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Expert t.i.t.

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Expert t.i.t.

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Expert t.i.t

s

1

ASISTENT

2

1

4

Expert t.i.t.

s

1

ASISTENT

3

1

5

Referent

m

HI

ASISTENT

1

1

5

Inspector spec

s

IA

1

TOTAL POSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

î

Sef serviciu

Consifier

s

t

SUPERIOR

î

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

DE8UTANT

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

15

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Șl CURIERAT

1

Sef serviciu

Ccnsiiier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

11

Curier

g/m

I

1

I2

Curier

g/m

II

1

13

Referent

m

III

1

TOTAL POSTURI

12

3

SERVICIUL PENTRU COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

T

TOTAL POSTURI

8

BIROUL ARHIVj

A

1

Sef birou Ins spsc

s

IA

1

2

Referent

m

IA

1

3

Referent

m

I

1

4

Arhivar

m

I

2

TOTAL POSTURI

5

.

1

DIRECȚIA ASISTI

=NTA PENTRU PERSOANELE VĂRS

iTNICE SI NEV

OIASE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Sef serviciu

Inspector specialitate

s

IA

1

2

Administrator

m

l

11

3

Administrator

m

li

8

4

Administrator

m

III

8

5

Secretar dactilograf

m

i

1

TOTAL

29

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef serviciu

Consilier

5

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

5

i

ASISTENT

1

4

4

Inspector

5

i

DEBUTANT

6

5

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

6

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

iii

ASISTENT

1

4

3

Referent

m

iii

ASISTENT

3

4

9

Insp spec.

s

III

1

10

Referent

m

1

2

11

Referent

m

III

5

12

Referent

m

deb

1

TOTAL

22

9

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PEF

COANELOR SI STARE CIVILA

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Cons-lier

s

i

SUPERIOR

3

3

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

inspector

s

1

PRINCIPAL

3

2

5

Referent

m

III

SUPERIOR

2

9

6

Referent

m

III

SUPERIOR

3

5

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

25

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

4

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

2

12

Referent

m

III

ASISTENT

1

2

TOTAL

22

Total posturi

674

Funcții publice de conducere

68

Funcții publice de execuție

546

Posturi contractuale

60

RECAPITULATIE LA STATUL DE FUNCȚII AL APARATULUI PROPRIU PE SPECIALITATE

AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBAT PRIN H.CJJVL

NR.    /

NR.

CRI.

COMPARTIMENT

TOTAL

POSTURI

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE CONDUCERE

NUMĂR FUNCȚII PUBLICE EXECUȚIE

NUMĂR POSTURI CONTRACTUALE

1

SECRETAR MUNICIPIU

1 post

1

1

-

-

2

CABINET PRIMAR BIROU

3 posturi

3

-

-

3

3

EXPERT PROBLEME ROMI

1 post

1

-

1

-

4

INSPECTORAT PROTECȚIE CIVILA

9 posturi

9

1

7

1

5

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

9 posturi

9

1

8

6

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANA MEDJU SJ PROGRAME

27 posturi

27

4

23

7

DIRECȚIA ADMINISTRA IIL PUBLICA LOCALA

78 posturi

78

7

70

1

8

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

35 posturi

35

4

28

3

9

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

42 posturi

42

5

36

1

10

DIRECȚIA URBANISM

34 posturi

34

4

29

1

11

DIRECȚIA

PATRIMONIU

48 posturi

48

4

43

1

12

DIRECȚIA TEHNIC

ACHIZIȚII

33 posturi

33

5

28

0

13

D1RECI IA FINANCIARA

24 posturi

24

4

20

-

14

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT

54 posturi

54

5

49

15

DIRECȚIA CORP CONTROL

93 posturi

93

9

83

1

16

DIRECȚIA

ORGANIZARE Si INFORMATIZARE

39 posturi

39

4

30

5

17

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

21 posturi

21

3

18

18

SERVICIUL PT COMISIILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

8 posturi

8

1

7

19

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA

48 posturi

48

3

45

20

DIRECȚIA ASISTENTA PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE SI NEVOIAȘE

62 posturi

62

3

21

38

21

BIROUL ARHIVA

5 posturi

5

-

-

5

TOTAL

674

68

546

60

SITUAȚIA FUNCȚIILOR PUBLICE DE EXECUȚIE

N

R,

C

RT

COMPARTIMENT

CLASAI

CLASA II

CLASA III

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

l)

E

B

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D

E

B

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

D

E

B

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

EXPERT

PROBLEME ROMI

1 P<>st

1

2

INSPECTORAT

PROTECȚIE

CIVILA

7 posturi    C

1

1

1

3

1

3

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

8 posturi

I

I

3

1

2

4

DIRECȚIA

INTEGRARE

EUROPEANA

MEDIU SI

PROGRAME

19 posturi    C

2

2

1

I

3

5

9

5

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA

70 posturi    C

CI

2

2

3

1

5

4

5

16

1

2

1

4

2

3

I

1

l

4

1

5

3

2

1

6

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

28 posturi    C

2

2

4

2

1

6

1

2

1

I

4

2

7

DIRECȚIA

GOSPODĂRIRE

COMUNALĂ

34 posturi    C

7

3

3

4

8

1

1

5

1

1

I

1

2

8

DIRECȚIA

URBANISM

26 posturi    C

4

6

1

2

1

1

1

2

3

5

1

1

1

9

DIRECȚIA

PATRIMONIU

43 posturi

C

6

1

6

1

2

2

1

9

1

6

1

1

1

1

4

10

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

28 posturi

C

1

1

9

2

1

2

1

1

2

1

1

l

5

11

DIRECȚIA

FINANCIARA

20 posturi

C

1

1

5

1

8

l

l

1

I

12

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA I

49 posturi    C

2

1

1

8

1

1

6

10

5

1

1

4

2

1

1

3

1

13

DIRECȚIA CORP CONTROL

83 posturi

C

3

4

10

14

8

11

4

4

l

5

2

5

2

8

1

1

14

DIRECȚIA ORGANIZARE SI E INFORMATIZARE

30 posturi    C

3

2

2

1

2

1

7

4

2

1

1

2

1

1

15

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE SI ORGANIZĂRI EVENIMENTE

18 posturi C

1

2

1

2

3

4

1

1

2

1

16

DIRECȚIA ASIST PT. P.VARST. SI NEVOIAȘE

21 posturi C

1

4

1

6

1

4

4

17

SERV. EVIDA PERSOANELOR

45 posturi C

1

2

1

2

1

1

6

9

6

7

2

2

1

1

3

1

18

SERV PT COM DE SPECIALITATE ALEC.L.M.

7 posturi    C

1

1

1

1

1

2

TOTAL

70

6

10

65

11

10

41

58

45

29

32

0

0

2

0

0

0

0

1

0

69

14

8

25

2

2

15

15

11

5

TOTAL

345

35

166

TOTAL

546