Hotărârea nr. 48/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD – SPATII COMERCIALE P+1E, bd. 1 Decembrie 1918, intre bl. L69 si bl. F1A, teren in suprafata de 350,44 mp, proprietate Ioana Elena

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 321/2004

privind aprobare PUD – SPAŢII COMERCIALE P+1E,

bd. 1 Decembrie 1918, între bl. L69 şi bl. F1A,

teren în suprafaţă de 350,44 mp, proprietate Ioana Elena

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD – SPAŢII COMERCIALE P+1E, bd. 1 Decembrie 1918, între bl. L69 şi bl. F1A, teren în suprafaţă de 350,44 mp, în sensul construirii a două imobile P+2E cu funcţiunea de spaţii comerciale şi birouri în locul celui aprobat anterior conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizele SC ELECTRICA nr. 2792 /2006 şi RADET nr. 7835 /2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12587, este proprietate Ioana Elena conform contractului de schimb nr. 1023/2003 autentificat de notar public Cătălina Vonica.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. IOANA ELENA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 48/ 30.01.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 7709 / 23.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ioana Elena pentru modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD – SPAŢII COMERCIALE P+1E, bd. 1 Decembrie 1918, între bl. L69 şi bl. F1A, teren în suprafaţă de 350,44 mp, proprietate Ioana Elena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12587, este proprietate Ioana Elena conform contractului de schimb nr. 1023/2003 autentificat de notar public Cătălina Vonica.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+8-10E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 350,44 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. 1 Decembrie 1918.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a două construcţii noi cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de spaţii comerciale şi birouri.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. aprobat = 78,60 %                   C.U.T. aprobat = 0,78

P.O.T. propus = 55,60 %                    C.U.T. propus = 1,95

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3875/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                

- SC ELECTRICA nr. 2792 /2006                 

- RADET nr. 7835 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 321/2004 privind aprobare PUD – SPAŢII COMERCIALE P+1E, bd. 1 Decembrie 1918, între bl. L69 şi bl. F1A, teren în suprafaţă de 350,44 mp, proprietate Ioana Elena, în sensul construirii a două imobile P+2E cu funcţiunea de spaţii comerciale şi birouri în locul celui aprobat anterior.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT