Hotărârea nr. 479/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI

CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA

DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT" CONSTANŢA

Consiliul Local Municipal Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.10.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, ipoitul Comisiei nr.
I de Studii, prognoze economico - sociala, buget - finante , Referatul nr. 9497 / 04.10.2007 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa,

Având în vedere Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, a Legii 486/decembrie 2006 privind Bugetul de Stat pe anul 2007, a Hotărârii de Guvern nr.454/16.05.2007 şi a Hotărârii de Guvern nr.300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,

In temeiul prevederilor art 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c şi art.l 15, alini, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată

HOTĂRĂŞTE

art. i Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al RAEDPP

Constanţa pe anul 2007 astfel :

 

-    se suplimentează Cap. i - Venituri Totale cu suma de 375 mii RON, provenita

din creşterea veniturilor din chirii locuinţe conform HG nr. 310 / martie 2007.

-    se suplimentează Cap. II-Cheltuieli Totale cu suma de 875 mii RON astfel :

cheltuieli materiale diverse                         497 mii RON

cheltuieli de personal                                  378 mii RON


Bugetul de Venituri si Cheltuieli va avea următoarea structură :

- venituri totale în sumă de :                                      25 225 mii RON

-din care:   - surse de la bugetul local       18.075 mii RON
- surse proprii
                             7 150 mii RON

-  cheltuieli în sumă de                                               25 200 mii RON

-  profit brut de                                                                  2S mii RON

ART. 2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat" Constanţa şi Direcţiei Financiare, în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ,

MARCELA ENACHE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.479/26.10.2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL

2007 - RECTIFICARE -

- mii RON -

INDICATORI

Nr

B.V.C.

Aprobat 2006

Prevederi an 2007

Obs

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care

 

 

 

 

<rd.2+rd.l2+rd.!3)

i

23 175

25 225

 

1 .Venituri de exploatare, totale, din care:

2

23 150

25 200

 

a) Venituri din activitatea de bază

3

6 250

7 125

 

b) Venituri din alte activităţi

4

 

 

 

c) Venituri din surse bugetare, din care:

5

16 900

18 075

 

-subvenţii penteru produse şi activităţi

6

400

575

 

-subvenţii pentru acoperirea diferenţelor

 

 

 

 

de preţ şi de tarif

7

 

 

 

- transferuri buget local -învăţământ

8

16 500

17 500

 

-prime acordate de la bugetul de' stat

9

 

 

 

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

 

 

 

d) Venituri din fonduri speciale

11

 

 

 

2. Venituri financiare

12

25

25

 

3 Venituri excepţionale

13

 

 

 

11 CHELTUIELI TOTALE, din care:

 

 

 

 

(rd I5i rd.35* rd.36)

14

23 150

25 200

i Cheltuieli pentru exploatare, total, din care

15

23 1251

25 175

a) Cheltuieli materiale

16

19 805

20 910

b) Cheltuieli de personal, din care:

17

2 445

3 385

- salarii brute

18

1 872

2 630|

- contribuţie la asigurările sociale de stat

19

3"S

513

 

- ajutor de şomaj

20

47

60

 

- contribuţie la asigurările sociale

 

 

 

 

De sănătate, conform Legii nr.

 

 

 

 

145/1997

21

131

158

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

22

17

24

 

- fond special de solidaritate socială

23

17

24

 

Pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

Conform OU. G. nr 102/ 1999

 

 

 

 

- fond special de susţinere a învăţământului de stat.

conform O.G. 75 / 1999

24

 

 

 

c) Cheltuieli de exploatare privind

 

 

 

 

amortizările şi previzioanele

25

230

230

 

d) Cheltuieli prevăzute de Legea

 

 

 

 

Bugetului de stat, din care:

26

 

 

 

- transferuri sau subvenţii

27

 

 

____ .


 

 

 

 

fe) Cheltuieli de protocol,

28

20

30

 

0 Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

400

350

 

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

 

20

 

h) Tichete de masă

-

225

250

 

i) Alte cheltuieli din care:

32

0

0

 

- taxa pentru act.expl. a resurselor minerale

33

 

 

 

- redevenţa din concesionarea

 

 

 

 

tunurilor publice

34

 

 

 

2. Cheltuieli financiare

35

25

25

 

3. Cheltuieli excepţionale

36

 

 

 

III  REZULTAT BRUT - profit  (pierdere)

37

25

25

 

IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILIT

 

 

 

 

POTRIVIT LEGII, din care

38

 

 

 

- fond de rezervă

39

 

 

 

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN

 

 

 

 

ANII PRECEDENŢI                                                           40

 

 

 

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

4

4

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care

42

21

21

 

a) rezerve legale

43

-

-

 

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

44

11

21

 

c) alte rezerve constituite ca surse proprii

45

 

 

 

de finanţare aferente profitului rezultat

 

 

 

 

din vânzări de active, respectiv aferente

 

 

 

 

Facilităţilor fiscale la impozitul pe profit

 

 

 

 

d) alte repartizări prevăzute de lege

40

 

 

e) până la 10 % pentru participarea

47

 

,

Salariaţilor la profit

 

 

 

 

f) minim 50 % vărsăminte la bugetul

48

10

 

 

de stat sau local, în cazul regiilor

 

 

 

 

autonome.

49

 

 

 

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile

 

 

 

Prevăzute la litera a) - f)

 

 

 

 

VIII   SURSE DE FINANŢARE A

 

 

 

 

INVESTIŢIILOR, din care:

50

9 008

13 086

 

1. Surse proprii

51

100

200

 

2. Alocaţii de la bugetul de stat

52

! S4^

6 400

 

3. Credite bancare:

53

 

 

 

- interene

54

 

 

 

- externe

55

 

 

 

4. Alte surse (buget local +fond de rulment)

%

7 063

6 486

 

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

 

9 008

13 086

 

Din care:

57

 

 

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

58 59

9 008

13 086

 

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

 

 

 

- interne

60

 

 

 

- externe

61

62

 

 

 

REZERVE, din care

 

 

 

I. Rezerve legale

63

64

 

 

 

II. Rezerve statutare

 

 


 

 

 

WUl Alte rezerve (denumirea şi baza legală)

65

 

 

 

 

H DATE DE FUNDAMENTARE

66

 

 

 

 

'/.Venituri totale

67

23 175

25 225

 

 

\2. Costuri aferente volumului de activitate

68

23 150

25 200

 

 

)3. Număr prognozat de personal la finele anului

69

135

135

 

|4. Nr. mediu personal total

70

135

135

 

 

5. Fondul de salarii, din care:

7',

1 872

2 630

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(l) din O.U.G. nr 79 din 2001 din care;

73

117

133

 

 

-sporuri , adaosuri, premii şi altele drepturi de natură salarială potrivit art. 7 (4) din O.U.G. nr.79 din 01

74

28

23

 

 

-premiul annual, potrivit art.7 (4) din O.U.G. nr.79 din 2001

^5

42

46

 

 

c) fond de salarii aferent personalului

 

 

 

 

 

angajat pe bază de contract individual de muncă

76

I 685

2 384

 

 

6 Câştigul mediu lunar pe salariat

77

1

2

 

 

7. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

 

personal mediu (mii lei persoană)

 

 

 

 

 

■;-±67 / :ci.?0) - În preţuri curente

ip

172

1 86

 

 

8. Productivitatea muncii pe total

 

 

 

 

 

personal mediu (mii lei / pers)

79

 

 

 

 

(rd.67 / rd. 70) - în preţuri comparabile

 

 

 

 

9. Productivitatea muncii pe total

 

.                 .

 

 

 

Personal mediu (unităţi fizice , nr.pers)

80

 

 

 

 

9.1 Cheltuieli totale Ia 1000 lei

Si

i

1

 

 

Venituri totale

 

 

 

 

 

cheltuieli totale x 1000

 

 

 

 

 

venituri totale

 

 

 

 

 

10. Plăţi restante-total

82

1 450

1 450

 

 

- preţuri curente

83

1 450

1 450

 

 

- preţuri comparabile

84

1 552

1 522

 

 

(rd.83 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

85 86

 

 

 

 

11 Creanţe restante - total

1 800

I 800

 

 

- preţuri curente

]   800

i 80C

 

 

- preţuri comparabile

87

1 962

1 890

 

 

(rd.86 x ind de creştere a preţurilor prognozat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ i

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,