Hotărârea nr. 478/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007

România

Judeţul Constanta Municipiul Constanta

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.C. CONSTANTA PE ANUL 2007

Consiliul Local al Municipiului Constanta, întrunit in şedinţa ordinara
din data de 26.10.2007.

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, documentaţia R.A.T.C Constanta inregistrata sub nr. 128509/26.09.2007, raportul Comisiei nr. 1 buget - finanţe;

Având in vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobata prin Legea nr. 19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare si ale O.U.G. nr.7/1998, modificata prin O.U.G. nr. 148/2000;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, alin.3 lit.c si art-115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aproba modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Transport in Comun Constanta pentru anul 2007 in sensul majorării cu 1.000.000 RON a transferurilor necesare achitării deconturilor aferente facilitaţilor si gratuităţilor acordate prin HCLM 17/2004, HCLM 383/2004 si HCLM 241/2007 conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si Prefecturii Judeţului Constanta spre ştiinţa.

Adoptata de un nr. de 22 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

NR.478/26.10.2007
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE


MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL   DE VENITURI  SI  CHELTUIELI  PE ANUL 2007      RON

 

Indicatori

Nr. rand

BVC 2006

Prevederi

an

2007

Procent

% (col.3/col.2)

0

1

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13)

01

55,080,000

59807000

108.58

1.Venituri din exploatare

din care:

02

55,064,000

59800000

108.60

a)Venituri din activitatea de baza

03

34,000,000

34000000

100.00

o)Veniluri din alte activităţi

04

10,784,000

11100000

102.93

c)Venituri din surse bugetare, din care:

05

10,280,000

14,700,000

143.00

- subvenţii pe produse si activităţi

06

0

0

0.00

- subvenţii pentru acoperirea diferentelor de tarif, din care:

07

6,080,000

9600000

157.89

- transferuri

08

6,080,000

9600000

157.89

- prime acordate de la bugetul statului

09

0

0

0.00

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

4,200,000

5100000

121.43

d) Venituri din fonduri speciale

11

0

0

0.00

2.Venituri financiare;

12

16,000

7000

43.75

3.Von.luri excepţionala

13

0

0

0.00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)

14

55,070,000

59807000

108.60

1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:

15

51X70.000

54648000

107.01

a) Cheltuieli materiale

16

17,713,000

17285000

97.58

b) Cheltuieli cu personalul din care:

17

17,824,000

20428000

114.61

- salari; brute

18

13,200,000

15550000

117.80

- contribuiie asigurări sociale de sta:

19

2.904,000

3187000

109.75

- ajutor de şomaj

20

396,000

382500

96.59

- contribuţie asig.soc.pt.sănătate. conform Leqiinr. 150/2002

21

924,000

1088500

117.80

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

22

400.000

220000

55.00

- fond special de solidaritate sociala pt.persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999 art.43

23

40,920

44500

108.75

- asigurare - Legea nr. 346 / 2002

24

151,140

175500

116.12

c)Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

25

6,540,000

7700000

117.74

d)Cheltuieli social-culturale conform art.38 din Legea buqetului de stat nr.511/2004

26

775,000

490000

63.23

e)Cheltuieli de protocol

28

18,000

30000

166.67

f)Cheltuieli reclama si publicitate

29

300,000

400000

133.33

g)Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0

15000

0.00

h)Tichete de masa

31

1,900,000

2300000

121.05


c

1

2

3

1

1} Alte cheltuieli, din care:

32

6,000,000

6000G3C

100.00

- laxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

33

0

0

0.00

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

34

0

0

0.00

2.Cheltuieli financiare

35

4,000,000

5159000

128.98

3.Cheltuieli excepţionale

36

0

0

0.00

III. REZULTAT BRUT -

(profit / pierdere)

37

100,000

0

0

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :

38

0

0

0

- fond rezerva

39

0

0

0

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

40

0

0

0

VI. IMPOZIT PE PROFIT

41

0

0

0

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :

42

0

0

0

a) Rezerve legale

43

0

0

c

b) Acoperirea pierderilor contabile

din anii precedenţi

44

 

 

 

c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare,aferente profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

45

0

0

0

d) Alte repartizări prevăzute de lege

46

0

0

0

e)Pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profil

47

0

0

0

f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital inteqral sau majoritar de stat

48

0

0

0

g) Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit.a)-f)

49

0

0

0

VIII.SURSE DE FINANŢAREA INVESTIŢIILOR, din care:

50

7,924,730

11245500

141.90

1. Surse proprii

51

1,496.730

1869500

124.91

2. Alocaţii de la buqet

52

6,428,000

9376000

145.86

3. Credite bancare:

53

0

C

0

- interne

54

0

c

0

- externe

55

0

0

0

4. Alte surse

56

0

0

0


0

1

2

3

4

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

57

7,924,730

11245500

141.90

1. Investiţii, inclusiv investiţii in

curs la finele anului

58

7,924,000

11245500

141.90

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii:

59

0

0

0

- interne

60

0

0

0

- externe

61

0

0

0

X.REZERVE

din care:

62

0

0

0

I. Rezerve legale

63

0

0

0

II. Rezerve statutare

64

0

0

0

III. Alte rezerve

65

0

0

0

XI.DATE DE FUNDAMENTARE

66

0

0

0

1. Venituri totale

67

55,080,000

59807000

108.58

2. Costuri aferente volumului de activitate

68

51,070,000

54307000

10536

3. Nr.prognozat de personal la finele anului

69

1,160

1155

o.oo

4. Nr.mediu personal total, din care:

70

1,175

1170

99.57

5. Fond de salarii, din care:

71

13,200,000

15550000

117.80

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

72

0

 

0

o) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUGnr.79/2001, din care:

73

67,600

68400

101.18

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2)dinOUGnr.79/2001

74

14,592

13680

93.75

- premiul annual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

75

0

0

0

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

76

13,082,400

15159300

115.87

6. Câştigul mediu lunar pe salariat (RON)

77

936

1093

116.77

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi curente

78

45,957

49835

108.44

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile

79

49,174

52327

106.41

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.pers) calatori/pers.

80

64,716

60683

93.77

10. Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

cheltuieli totale/venituri totale x 1000

81

925

1000

108.11

11. Plaţi restante - total     (furnizori)

82

0

0

0


- preturi curente

83

600,000

600000

100.00

- preturi comparabile (rd.83 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

84

642,000

630000

98.13

 

0

1

2

3

3

12. Creanţe restante - total    ( clienţi)

85

 

0

0

- preturi curente

86

3000

3000

100

- preturi comparabile (rd.86 x indicele de creştere a preturilor prognozate)

87

3210

3150

98

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2007 se cuprind si

-     suma de   50,000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie .

-     suma   de   67.600 lei reprezentând   drepturile   banesti   ale directorului general.

PREŞEDINTE ŞEDINŢA