Hotărârea nr. 477/2007

HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

                   ROMÂNIA

      JUDEŢUL CONSTANTA

      MUNICIPIUL CONSTANTA

      CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007 AL R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in şedinţa ordinara
din data de 26.10.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive nr. 140845/22.10.2007 prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, Memoriul justificativ nr. 862/16.10.2007 al R.A.D.E.T. Constanta, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat.

Având in vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al R.A.D.E.T. Constanta nr. 26/08.10.2007

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicata;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lif'a", alin.3 lit.V si art. 115 alin. 1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2007 al R.A.D.E.T. Constanta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic-Investitii, R.A.D.E.T. Constanta, in vederea ducerii ia îndeplinire, precum si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de 22 consilieri din 27 membri.
CONSTANTA         

NR.477/26.10.2007                                                                

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAZĂ

ARCELA ENACHE

Constanta

Nr............... /............................


'


                          ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007

-MII RON-

NrCrt

INDICATORI

Nr. Rind

B.V.C. Prevăzut AN 2006

 

0

1

4

A.

PRODUCŢIE    DE ENERGIE TERMICA

-   TOTAL GCAL. -

 

775.000

B.

TARIF MEDIU (PRETURI MEDII DE LIVRARE)- RON-

 

20(1

I.

VENITURI TOTALE-

din care: (rd.02+rd.l2+rd.l3)

01

155.000

1.

Venituri din exploatare-din care:

02

154.800

a)

Venit. Din activ, de baza

03

72.081

b)

Venit. Din alte activităţi

04

4.500

c)         Venit. Din surse bugetare-din care:

05

78.219

*          Subvenţii pe produse si activităţi

06

-

*

Alocaţii bugetare :

-Subvenţii ptr acoperirea diferenţei de preţ si tarif -compensare 45% conform OG 36/2006

07

78.219 55.312 22.907

*

Transferuri

08

-

*

Prime acord, de la bug.stat

09

-

*

Alte sume primite de la BS*

10

-

d)

Venit. Din fonduri speciale*

11

-

2.

Venituri Financiare

12

200


Venituri Excepţionale

13

-

II.

CHELT.TOTALE

Din care: (rd.l5+rd.35+rd.36)

14

155.000

1.

Chelt. PtrExpl.-Total-Din care:

15

154.850

_3)_

Cheltuieli Materiale

16

133.438

b)

Chelt.cu Pers,din care:

17

16.982

*          Salarii Brute

18

12.500

*

C.A.S.

19

2.469

*

Ajutor Şomaj

20

375

*

Contrib.asig.soc.sănătate cf. L.nr. 145/1997

21

875

*

Alte Cheltuieli cu personal-

din care: -fond accidente 0.5% -tichete cadou

22

763

201

300

 

Fond special de solid.sociala ptr.pers.cu handicap,cf. OUG.nr. 102/1999

23

12

 

Fond pentru acţiuni social-culturale.

24

250.

c)

Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane

25

2.700

d)

Cheltuieli prevăzute de art. 26 dinL.B.S.nr.216/2001-din care:

26

 

*

Transferuri sau subvenţii**

27

-

e)

Chelt. Reclama si publicitate,sponsorizare,protocol

28

450

f)

Tichete de Masa

29

1.280

g]         Alte Cheltuieli,din care:

30

-

*

Taxa ptr activ, de expl. a resurselor minerale

31

-

*

Redeventa din concesionare bunurilor publice

32

-

2.

CHELT.FINANCIARE

33

150

3.

CHELT. EXCEPŢIONALE

34

"

III.

REZULTATUL BRUT

(Profit/Pierdere)

35

-


IV.

U/l LSI ML DEDICTIB. STABILITE CF. LEGII,

Din care:

36

 

*

Fond de Rezerva***

37

-

V.

ACOPERIREA PIERDERI AM    PRECEDENŢI

38

-

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

39

-

VII

PROF. DE REPARTIZAT

(potrivit O.G.nr.64/2001 )-din care:

40

 

a)

Rezerve legale

41

-

b)

Acoperirea pierd, contabile din anii precedenţi

42

-

c)

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit

43

 

d)         Alte repartizări prevăzute de lege*

44

-

e)

Pina la 10%ptr participarea                45

salariaţilor la profit

-

f)

Min.50% vărs.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat

46

 

g)

Prof nerepartizat pe destin. Prevăzute la lit.a) -0

47

 

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

48

29.534

1.

Surse Proprii

49

2.700

2.

Alocaţii de la Buget, din care :

-         buget local

-         buget de stat

50

37.834

1.834 36.000

3.

Credite Bancare                                  51

*

Fond rulment

52

*

Interne                                                53

*

Externe

54

4.

Alte Surse*

55

-

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

56

40.534

1.         Investiţii,inclusiv investiţii in curs la finele anului

57

40.534


2.

Rambursare rate aferente creditelor ptr investiţii

58

-

*

Interne

59

-

*

Externe

60

-

X

REZERVE,din care:

61

-

I.

Rezerve Legale

62

-

II        ! Rezerve Statutare

63

-

III.        Alic Rezerve****

64

-

Xj      dau; di: ii ndamkm aki:

65

-

i.

Venituri Totale                                   66

155.000

2.

Costuri af.vol.de acivitate                 67           155.000

3.

Nr.programat de personal la

finele anului

68

700

4.

Nr.mediu personal-total-din care:

69

680

5.

Fond de salarii,din care:

70

12.500

a)

Fond de salarii aferent posturilor

blocate

71

-

b)

Fond de salarii af.cond.ag.ee. cf.art7(l)dinOUGnr 79/2001 din care:

72

250

*

Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariata cfart.7(2)dinOUGnr79/2001

73

30

Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001

74

60

c)         Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza L de contr.indiv.de munca

75

12.250

6.         Cistigtil mediu lunar pe salariat*****

76

1,5

7.

Productiv, muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), (rd.67/rd.70)in preturi curent

77

221

8.

Productiv.muncii pe total personal mediuţmii Iei/pers), (rd.67/rd.70)in preţ.compara

78

234

9.

Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)

79     |         1.107

10.

Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)xl0001

80

1

11.

Plaţi restante-total******

81

145.000

*

Preturi curente

82

145.000


*

Preţ comparabil(rd.83 x indice de creştere a pret.prognozat)

83

153.700

12.

Creanţe restante-total******

84

60.000

*

Preturi curente

85

60.000

*

Pret.comparabil(rd.86 x indice de creştere a preţ. prognozat)

88

63.600

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA