Hotărârea nr. 476/2007

Hotarare privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2007

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                          H O T A R A R E

privind   rectificarea bugetului municipal  pe anul 2007

 

          Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara la data de 26.10.2007;

          Analizind expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare , raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finante, administrarea domeniului public si privat , raportul Directiei Financiare nr. 140842/22.10.2007 precum si raportul Directiei Tehnic – Investitii nr. 140622/19.10.2007 ;                                     

          Avand in vedere prevederile Legii  nr.273/2006 privind finantele publice locale , Legii nr.486/2006 privind legea bugetului de stat pe anul 2007, H.C.L.M. nr.2/2007, H.C.L.M. nr.173/2007 , H.C.L.M. nr.235/2007 , H.C.L.M. nr.308/2007 ,H.C.L.M. nr.368/2007 , H.C.L.M nr. 426/2007 ,  comunicarea   D.G.F.P Constanta nr.134278/2007  si H.C.J.C nr. 168/2007;

  În temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.b,  alin. 4, lit. a  si  art.115 alin.1, lit. b din  Legea nr/215/2001 privind administraţia publica locala,

republicata;

 

H O T A R A S T E :

         

          Art. 1 Bugetul municipal  pe anul 2007 se aproba la venituri in suma de  416.394 mii lei si la cheltuieli in  suma de 416.394 mii lei fiind un buget echilibrat. Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza comunicarii D.G.F.P.Constanta privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective si a majorarii incasarilor unor subcapitole de venituri proprii si de venituri din afara bugetului local.

Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2007, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, in clasificatia economica si functionala este prezentata in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Sinteza bugetului municipal pentru veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local  pe anul 2007, este prezentata in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare, .

          Art.4 Detalierea cheltuielilor de capital, pe actiuni si categorii de investitii este prezentata in anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 13.265 mii lei, conform anexei nr.1 , avand   urmatoarea structura :

v Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majoreaza cu suma de 1.814 mii lei ;

v Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v Subventii pentru  compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili   se majoreaza cu suma de  10.750 mii lei ;

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 180 mii lei ;

v Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti se majoreaza cu suma de 21 mii lei.

Art.6 Capitolele de cheltuieli se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura:

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   se majoreaza  cu suma de    360 mii lei ;

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale  »   se diminueaza   cu suma de 200 mii lei  ;

v La capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza cheltuielile de personal  pentru « Serviciul public de administrare crese » cu suma de 200 mii lei iar cheltuielile pentru sprijin financiar la constituirea familiei precum si pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti   se majoreaza cu suma de  201 mii lei  ;

v La capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 140 mii lei  si  cheltuielile de capital cu  suma de 314 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « alte transferuri »  de la capitolul « Actiuni generale economice, comerciale si de munca » se majoreaza cu suma de 500 mii lei, necesara unor studii de fezabilitate proiecte infrastrucutra in Zona Metropolitana Constanta;

v La capitolul 81 «  Combustibili si energie  » se majoreaza cheltuielile de la titlul « subventii  »  cu suma de 10.750 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « subventii » de la capitolul 84 « Transporturi » se  majoreaza  cu suma de  1.000 mii lei   ;

Art.7 Veniturile evidentiate in afara bugetului local se majoreaza cu suma de 1.811 mii lei.

Art.8 Capitolele de cheltuieli   din  anexa  nr. 2se modifica   in urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   din anexa nr.2, cheltuielile  de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 65 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 54 «  Alte servicii publice  generale » se majoreaza cu suma de 85 mii lei ;

v La capitolul  « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »cu suma de 411 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »  de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma  de 50 mii lei ;

v La capitolul 74 « Protectia mediului » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » cu suma de 1.200 mii lei.

Art.9 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor din  cadrul Primariei precum si Serviciului Audit Public Intern in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta  Prefectului  Judetului Constanta.

 

Adoptata de un numar de 22 consilieri din 27 membri.

 

PRESEDINTELE   SEDINTEI ,                                                                                                                                                                                                        CONTRASEMNEAZA                                                                  

         SECRETAR                                                                                         MARCELA ENACHE                                      

Constanta

Nr. 476/26.10.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA FINANCIARA

NR. 140.842/22.10.2007

 

 

 

 

 

RAPORT

 

Bugetul municipal  pe anul 2007 se propune la venituri in suma de  416.394 mii lei si la cheltuieli in  suma de 416.394 mii lei fiind un buget echilibrat  .

          Rectificarea bugetului municipal pe anul 2007 se datoreaza comunicarii D.G.F.P.Constanta privind aprobarea repartizarii unor sume in vederea realizarii de obiective si a majorarii incasarilor unor subcapitole de venituri proprii si de venituri evidentiate in afara bugetului local.

Se propune a se modifica subcapitolele de venituri  din bugetul local cu suma de 13.265  mii lei, conform anexei nr.1, avand  urmatoarea structura :

v Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se majoreaza cu suma de 1.814 mii lei ;

v Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu suma de 500 mii lei ;

v Subventii pentru  compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili   se majoreaza cu suma de  10.750 mii lei ;

v Sprijin financiar la constituirea familiei se majoreaza cu suma de 180 mii lei ;

v Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti se majoreaza cu suma de 21 mii lei.

Capitolele de cheltuieli se propun a se modifica, conform anexei nr.1, in urmatoarea structura:

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   se majoreaza  cu suma de    360 mii lei ;

v Cheltuielile  de la titlul «  bunuri si servicii » de la capitolul 54 « Alte servicii publice generale  »   se diminueaza   cu suma de 200 mii lei  ;

v La capitolul 68 « Asigurari si asistenta sociala » se majoreaza cheltuielile de personal  pentru « Serviciul public de administrare crese » cu suma de 200 mii lei iar cheltuielile pentru sprijin financiar la constituirea familiei precum si pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti   se majoreaza cu suma de  201 mii lei  ;

v La capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 140 mii lei  si  cheltuielile de capital cu  suma de 314 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « alte transferuri »  de la capitolul « Actiuni generale economice, comerciale si de munca » se majoreaza cu suma de 500 mii lei, necesara unor studii de fezabilitate proiecte infrastrucutra in Zona Metropolitana Constanta;

v La capitolul 81 «  Combustibili si energie  » se majoreaza cheltuielile de la titlul « subventii  »  cu suma de 10.750 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « subventii » de la capitolul 84 « Transporturi » se  majoreaza  cu suma de  1.000 mii lei   ;

Veniturile evidentiate in afara bugetului local se propun a se majora cu suma de 1.811 mii lei.

Capitolele de cheltuieli   din  anexa  nr. 2se propun a fi modificate in   in urmatoarea structura :

v La capitolul 51 « Autoritati publice si actiuni externe »   cheltuielile  de la titlul « bunuri si servicii » se majoreaza cu suma de 65 mii lei;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » de la capitolul 54 «  Alte servicii publice  generale » se majoreaza cu suma de 85 mii lei ;

v La capitolul  « Cultura, recreere si religie » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » cu suma de 411 mii lei ;

v Cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii »  de la capitolul 70 « Locuinte, servicii si dezvoltare publica» se majoreaza cu suma  de 50 mii lei ;

v La capitolul 74 « Protectia mediului » se majoreaza cheltuielile de la titlul « bunuri si servicii » cu suma de 1.200 mii lei.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 Ec.Marcela Frigioiu

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
Formular:
" BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE,"
"TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007 "
mii lei - mii lei -mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorRealizări 2005Program 2007Propuneri 2007Estimări 2008Estimări 2009Estimări 2010Program 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)100.013885237203000003405324335274163941258291390738001771475
VENITURI PROPRII (rd.3-rd.28-80+83+89)248.0218893227480000022442827581823367175930770224966531054
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)300.021889335293000003214323750293671541099091240207550057725
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)400.03033651000003050123590933515821050041184587293555185
"A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)"500.040119050000011599816100013185443580415403184014894
"A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)"600.0505000005005050000
Impozit pe profit (rd.8)701.0205000005005050000
Impozit pe profit de la agenţi economici 801.02.0150505050000
"A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10+11)"900.060119000000011594816100013180443530415403184014894
Impozit pe venito3.02085141400230022502564
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.1885141400230022502564
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)1004.020119000000011594816100012329042130392402959012330
Cote defalcate din impozitul pe venit1104.02.0111570011570016050012254241882392402959011830
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale1204.02.043300248500748248500
"A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)"1300.070000000000000
"Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)"1405.020000000000000
" Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital "1505.02.500
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)1600.090540500000540506037049050133501830089508450
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)1707.020540500000540506037049050133501830089508450
Impozit si taxa pe cladiri (rd.19+20)1807.02.010375000000375004750037500100001400070006500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)1907.02.01.0112000xxxx1200012500120006000300020001000
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)2007.02.01.0225500xxxx25500350002550040001100050005500
Impozit si taxa pe terenuri (rd.22 la rd.24)2107.02.020755000007550675075502350230014501450
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)2207.02.02.013000xxxx3000300030001800800200200
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice *)2307.02.02.024500xxxx450035004500500150012501250
Impozitul pe terenul din extravilan *) 2407.02.02.0350xxxx502505050
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 2507.02.03900090004000400010002000500500
Alte impozite si taxe pe proprietate 2607.02.5021200
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)2700.100162810000013436413742317007848044580883211531831
Sume defalcate din TVA (rd.29 la rd 34)2811.020144550000011610411656715256841964510982983529671
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor 2911.02.010
"Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti"3011.02.0210698411609511609511609535461347311753428369
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice 3111.02.043499636000650015900123001300
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 3211.02.050
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale3311.02.0625709472473346712
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural3411.02.070
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.36)3512.02015000000150017001500500500300200
Taxe hoteliere3612.02.071500150017001500500500300200
Taxe pe servicii specifice (rd.38+39)3715.020100000010013010030303010
Impozit pe spectacole3815.02.0110010013010030303010
Alte taxe pe servicii specifice3915.02.500
"Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)"4016.0201666000001666019026159105550646019501950
Impozit pe mijloacele de transport (rd.42+43)4116.02.02087500000875012500105004500300015001500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)4216.02.02.01450045006000500030001000500500
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)4316.02.02.0242504250650055001500200010001000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare4416.02.0385085068850250200200200
"Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati"4516.02.5070607060645845608003260250250
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)4600.1106000000600300600305303010
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)4718.0206000000600300600305303010
Alte impozite si taxe4818.02.50600600300600305303010
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)4900.12188931642000001642015936155724905556225652540
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)5000.13273329500000295020362087720647360360
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)5130.02273317500000175020362087720647360360
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene şi locale5230.02.010
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti5330.02.034855050325387203471010
Venituri din concesiuni si inchirieri5430.02.0522481700170017111700700300350350
Venituri din dividende 5530.02.080
Alte venituri din proprietate5630.02.500
Venituri din dobanzi (rd.58)5731.020120000001200000000
Alte venituri din dobanzi5831.02.03120012000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)5900.14161601347000001347013900134854185491522052180
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)6033.022844650000465560465265757550
Venituri din prestari de servicii6133.02.0815015025015010025250
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese6233.02.10219250250250250100505050
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social6333.02.120
Taxe din activitati cadastrale si agricultura6433.02.241010101010
Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială6533.02.270
"Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri"6633.02.28655050505050
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati6733.02.505555
"Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)"6834.0214825828500008285856582852285340013001300
Taxe extrajudiciare de timbru6934.02.0241751700170020001700700400300300
"Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise"7034.02.501065065856585656565851585300010001000
"Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)"7135.02133515150000151520251515515400300300
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale7235.02.0113311500150020251500500400300300
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe7335.02.0240
"Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii"7435.02.030
"Alte amenzi, penalitati si confiscari"7535.05.5015151515
Diverse venituri (rd.77 la 79)7636.0203205000032052750320511051040530530
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 7736.02.05300530052650300510051000500500
Venituri din ajutoare de stat recuperate7836.02.110
Alte venituri7936.02.50200200100200100403030
"Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)"8037.02000000001515000
Donatii si sponsorizari8137.02.011515000
Alte transferuri voluntare8237.02.500
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84) 8300.15199311910000001910017356191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)8439.02199311910000001910017356191008000410040003000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice8539.02.010
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului8639.02.0350005000354250002000100010001000
Venituri din privatizare8739.02.04310
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat8839.02.0719900141001410013814141006000310030002000
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (rd.90) 890000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)9040.020000000000000
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii9140.02.060
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice9240.02.070
Împrumuturi temporare din trezoreria statului*)9340.02.10xxxxxxxxxxx
Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă*) 9440.02.11xxxxxxxxxxx
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate9540.02.500
IV. SUBVENTII (rd.97)9600.1728000000411423014079201095351710750
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)9700.1828000000411423014079201095351710750
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)9842.0228000000411423014079201095351710750
A. De capital (rd.100 la rd.106b)9900.1928000000064000640000
Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare10042.02.010
Investitii finantate partial din imprumuturi externe10142.02.0300
Aeroporturi de interes local10242.02.0400
Planuri si regulamente de urbanism10342.02.0500
Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi10442.02.062800
Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apă a satelor10542.02.0900
Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă10642.02.1000
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit42.02.1200
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor42.02.1300
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar106 bis42.02.1464000640000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la spitale106"42,02,16"0
B. Curente (rd.108 la rd.110)10700.2000000000237407920455351710750
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap10842.02.210
Subventii primite din Fondul de Interventie10942.02.280
Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar11042.02.290
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili42..02.3240387230077857440010750
Sprijin financiar la constituirea familei42.02.335004959973890
"Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri"42.02.34555454000
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti106b42.02.3620018456128
Subventii de la alte administratii (rd.112 la rd.115)11143.020000000000000
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului11243.02.010
"Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj catre bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca "11343.02.040
Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap11443.02.070
Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă dificultate11543.02.080
1160
TOTAL CHELTUIELI (rd.118+159+170) sau (182+267+304+461+532)11749.02037203000003293924335274163941258291390738001771475
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+213+247+256+269+284+306+351+378+421+463+500+534+557+586+605+642)11801034627400003260654158463662511177711126136606769800
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.185+214+270+285+307+352+379+422+464+501+535+558+587+606+643)119100120564000012906713603612735237297397182104829289
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.186+215+248+271+286+308+353+380+423+465+502+536+559+588+607+644)120200100536000010428814564612015035010360562650922575
Din care : Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (rd.243)12120.240000000000000
TITLUL III DOBANZI (rd.250)122300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.251)12330.010000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.252)12430.020000000000000
Alte dobanzi (rd.253)12530.030000000000000
TITLUL IV SUBVENTII (rd.560+608)1264009592100006092594670854193585726840997212750
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.561+609))12740.0362412280002244099722000
40.2o2300778574400010750
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.216) **)128500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.217) **)12950.040000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.187+218+287+309+354+381+424+466+503+562+589+610+645)13051034500000345039203450846887856861
Transferuri curente (rd.188+219+258+288+310+355+382+425+467+504+563+590+611+646)13151.01034500000345039203450846887856861
Transferuri catre instituţii publice (rd.189+220+289+311+383+426+468+505+564+591+612+647)13251.01.01034500000345039203450846887856861
Actiuni de sanatate (rd.356)13351.01.030000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului (rd.259)13451.01.140000000000000
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.260)13551.01.150000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate (rd.221)13651.01.240000000000000
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (rd.261)13751.01.310000000000000
Transferuri de capital (rd.357)13851.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale (rd.358)13951.02.120000000000000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.190+222+312+384+427+469+506+537+565+613+648)1405501162500001162511229125423200427534671600
A. Transferuri interne.(rd.191+223+313+385+428+470+507+538+566+614+649)14155.0101162500001162511229125423200427534671600
Programe cu finantare rambursabila (rd.224+429)14255.01.030000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila (rd.192+225+430+508)14355.01.080000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat (rd.471+509+567+615)14455.01.120000000000000
Programe de dezvoltare (rd.226+539)14555.01.1300000000500000500
Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.650)14655.01.150000000000000
Alte transferuri curente interne (rd.193+227+314+386+431+472+510+540+616+651)14755.01.1801162500001162511229120423200427534671100
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.315+359+432)1485701089700001344820393135764375376428422595
Ajutoare sociale (rd.316+360+433)14957.0201089700001344820393135764375376428422595
Ajutoare sociale in numerar (rd.317+361+434)15057.02.0101021700001276820393135764375376428422595
Ajutoare sociale in natura (rd.318+362+435)15157.02.0206800000680000000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.194+319+387+436+652)15259032810000326239523762118610731373130
Burse (rd.320)15359.01016100001421421425643430
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.653)15459.020000000000000
Asociatii si fundatii (rd.321+388+437)15559.11031200000312038103620113010301330130
Sustinerea cultelor (rd.389)15659.120000000000000
Contributii la salarizarea personalului neclerical (rd.390)15759.150000000000000
Despagubiri civile (rd.195)15859.170000000000000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.196+228+272+290+322+363+391+438+473+511+541+568+592+617+654)15970025756000033271768150143805826460139501675
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.197+229+273+291+323+364+392+439+474+512+542+569+593+618+655)16071025756000033271768150049805826408139081675
"Active fixe
(rd.198+230+274+292+324+365+393+440+475+513+543+570+594+619+656)"16171.01025756000033271768150049805826408139081675
Construcţii(rd.199+231+275+293+325+366+394+441+476+514+544+571+595+620+657)16271.01.0100000000318031800
"Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.200+232+276+294+326+367+395+442+477+515+545+572+596+621+658)"16371.01.0209930000129313938041767816734123291300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale (rd.201+233+277+295+327+368+396+443+478+516+546+573+597+622+659)"16471.01.03000000001681501800
Alte active fixe (rd.202+234+278+296+328+369+397+444+479+517+547+574+598+623+660)16571.01.3002476300002034175421152223093381579375
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.203+235+279+297+329+370+398+445+480+518+548+575+599+624+661)16671.030000000000000
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.481+519+625)167720000000094052420
Active financiare (rd.482+520+626)16872.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale (rd.483+521+627)16972.01.010000000094052420
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.204+236+330+399+446+484+522+576+628+662)170790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.663)171800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii (rd.664)17280.030000000000000
Alte imprumuturi (rd.665)17380.300000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.205+237+331+400+447+485+523+577+629+666)174810000000000000
Rambursari de credite externe (rd.206+238+332+486+524+578+630)17581.010000000000000
Rambursari de credite interne (rd.207+333+401+448+487+525+579+631+667)17681.020000000000000
"TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.675)"177900000000000000
Rezerve17891.010000000000000
Excedent (rd.677)17992.01388520000011140000000
Deficit18093.010000000000000
1810
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.183+212+246+255)18250.02044826000029107398733381967621172080957242
Autoritati publice si actiuni externe (rd.209)18351.02043744000028249392153316165001156179117189
CHELTUIELI CURENTE (rd.185 la 187+ rd.190+rd.194)18401392153314665001156178967189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL18510160631606322500161483500650035002648
TITLUL II BUNURI SI SERVICII18620102101218616715169983000506143964541
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.188)187510000000000000
Transferuri curente (rd.189)18851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice18951.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.191)190550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.192+193)19155.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 19255.01.080
Alte transferuri curente interne 19355.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.195)194590000000000000
Despagubiri civile19559.170
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.197)196700174710000001500150
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.198+203)197710174710000001500150
Active fixe (rd.199 la 202)19871.010174710000001500150
Construcţii19971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"20071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"20171.01.030
Alte active fixe 20271.01.30174711500150
Reparaţii capitale aferente activelor fixe20371.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.205)204790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.206+207)205810000000000000
Rambursari de credite externe20681.010
Rambursari de credite interne 20781.020
Din total capitol:2080
Autoritati executive si legislative (rd.210)20951.02.01043744000028249392153316165001156179117189
Autorităţi executive21051.02.01.034374428249392153316165001156179117189
2110
Alte servicii publice generale (rd.240 la rd.244) 21254.0201082000085865865826215918453
CHELTUIELI CURENTE (rd.214 la 216+218+222)2130101082000085865865826215918453
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2141043743757543710010018453
TITLUL II BUNURI SI SERVICII215206454218322116259
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.217)216500000000000000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 21750.040
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.219)218510000000000000
Transferuri curente (rd.220+221)21951.010000000000000
Transferuri către instituţii publice22051.01.010
Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate22151.01.240
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.223)222550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.224 la 227)22355.010000000000000
Programe cu finantare rambursabila 22455.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 22555.01.080
Programe de dezvoltare 22655.01.130
Alte transferuri curente interne 22755.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.229)228700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.230+235)229710000000000000
Active fixe (rd.231 la 234)23071.010000000000000
Construcţii23171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23271.01.0200000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23371.01.030
Alte active fixe 23471.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe23571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.237)236790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.238)237810000000000000
Rambursari de credite externe23881.010
Din total capitol:2390
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale24054.02.050
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat"24154.02.060
"Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţiile publice locale"24254.02.070
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor24354.02.10108285865865826215918453
Alte servicii publice generale 24454.02.500
2450
Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24655.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.248+250)247010000000000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.249)248200000000000000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor24920.240
TITLUL III DOBANZI (rd. 251 la 253)250300000000000000
Dobanzi aferente datoriei publice interne25130.010
Dobanzi aferente datoriei publice externe25230.020
Alte dobanzi 25330.030
2540
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (rd.263+264+265) 25556.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd. 257)256010000000000000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.258)257510000000000000
Transferuri curente (rd.259 la 261)25851.010000000000000
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor de zi pentru protecţia copilului25951.01.140
Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu handicap26051.01.150
Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social26151.01.310
Din total capitol:2620
Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea centrelor pentru protecţia copilului26356.02.060
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap26456.02.070
Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate26556.02.090
2660
"Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (rd.268+283) "26759.0202900000029003378353065011001100680
Aparare (rd.281) 26860.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.270+271)269010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL270100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII271200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273)272700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274+279)273710000000000000
Active fixe (rd.275 la 278)27471.010000000000000
Construcţii27571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"27671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"27771.01.030
Alte active fixe 27871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe27971.030
Din total capitol:2800
Aparare nationala28160.02.020
2820
Ordine publica si siguranta nationala (rd.299+301+302)28361.0202900000029003378353065011001100680
CHELTUIELI CURENTE (rd.285+286+287)2840102800000028003378337055010401100680
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL285100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII28620280028003378337055010401100680
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.288)287510000000000000
Transferuri curente (rd.289)28851.010000000000000
Transferuri către instituţii publice28951.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.291)290700100000010001601006000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.292+297)291710100000010001601006000
Active fixe (rd.293 la 296)29271.010100000010001601006000
Construcţii29371.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"29471.01.0242042
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"29571.01.0311810018
Alte active fixe 29671.01.301001000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe29771.030
Din total capitol:2980
Ordine publica (rd.300)29961.02.030000000000000
Politie comunitara30061.02.03.040
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)30161.02.0540040026340015010010050
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale30261.02.50250025003115313050010001000630
3030
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.305+350+377+420)30464.020150628000016246318990116482548934513962991334582
Invatamant (rd.335+338+342+343+345+348) 30565.02097125000010456610456610456631941313701570725548
CHELTUIELI CURENTE (rd.307 la 309+312+315+319)30601097125000010456610456610456631941313701570725548
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL307109696410442410442410442431885313271566425548
TITLUL II BUNURI SI SERVICII308200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.310)309510000000000000
Transferuri curente (rd.311)31051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice31151.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.313)312550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.314)31355.010000000000000
Alte transferuri curente interne 31455.01.180
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.316)315570000000000000
Ajutoare sociale (rd.317+318)31657.020000000000000
Ajutoare sociale in numerar31757.02.010
Ajutoare sociale in natura31857.02.020
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.320+321)31959016100001421421425643430
Burse 32059.011611421421425643430
Asociaţii şi fundaţii 32159.110
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)322700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324+329)323710000000000000
Active fixe (rd.325 la 328) 32471.010000000000000
Construcţii32571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"32671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"32771.01.030
Alte active fixe 32871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe32971.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.331)330790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.332+333)331810000000000000
Rambursari de credite externe33281.010
Rambursari de credite interne 33381.020
Din total capitol:3340
Învatamânt prescolar si primar (rd.336+337)33565.02.0304700000005444154441544411600017000900012441
Învatamânt prescolar33665.02.03.01170001700017000170006000600030002000
Învatamânt primar33765.02.03.02300003744137441374411000011000600010441
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)33865.02.0405012500005012550125501251594114370670713107
Învatamânt secundar inferior 33965.02.04.01200002000020000200006000600030005000
Învatamânt secundar superior 34065.02.04.02150001500015000150005000500020003000
Invatamant profesional34165.02.04.03151251512515125151254941337017075107
Învatamânt postliceal34265.02.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 344)34365.02.070000000000000
Învatamânt special34465.02.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.346+347)34565.02.110000000000000
Internate si cantine pentru elevi 34665.02.11.030
Alte servicii auxiliare34765.02.11.300
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului34865.02.500
3490
Sanatate (rd.372+374) 35066.020680000068070753030105
CHELTUIELI CURENTE (rd.352 la 354+rd.359)351010680000068070753030105
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL352100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII353200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.355+357)354510000000000000
Transferuri curente (rd.356)35551.010000000000000
Acţiuni de sănătate35651.01.030
Transferuri de capital (rd.358)35751.020000000000000
Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale35851.02.120
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.360)359570680000068070753030105
Ajutoare sociale (rd.361+362)36057.020680000068070753030105
Ajutoare sociale in numerar36157.02.0170753030105
Ajutoare sociale in natura36257.02.026806800
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.364)363700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.365+370)364710000000000000
Active fixe (rd.366 la 369)36571.010000000000000
Construcţii36671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"36771.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"36871.01.030
Alte active fixe 36971.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe37071.030
Din total capitol:3710
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.373)37266.02.060000000000000
Spitale generale37366.02.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.375)37466.02.500680000068070753030105
Alte institutii si actiuni sanitare37566.02.50.5068068070753030105
3760
"Cultura, recreere si religie (rd.403+413+417+418) "37767.02024290000026290467102800077381024663513665
CHELTUIELI CURENTE (rd.379 la 381+384+387)37801024276000026276467102794677241020663513665
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL379100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII38020201262212641790232966325890547503316
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.382)38151011500000115012201150299301301249
Transferuri curente (rd.383)38251.01011500000115012201150299301301249
Transferuri către instituţii publice38351.01.011150115012201150299301301249
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.385)384550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.386)38555.010000000000000
Alte transferuri curente interne 38655.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.388 la 390)38759030000000300037003500110010001300100
Asociaţii şi fundaţii 38859.113000300037003500110010001300100
Susţinerea cultelor 38959.120
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 39059.150
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.392)39170014000014054144000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.393+398)39271014000014054144000
Active fixe (rd.394 la 397)39371.01014000014054144000
Construcţii39471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"39571.01.0239142500
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"39671.01.030
Alte active fixe 39771.01.3014141501500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe39871.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.400)399790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.401)400810000000000000
Rambursari de credite interne 40181.020
Din total capitol:4020
Servicii culturale (rd.404 la 412)40367.02.0301000000010008501040219451211159
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"40467.02.03.020
Muzee40567.02.03.03800800850840219251211159
Institutii publice de spectacole si concerte40667.02.03.040
Scoli populare de arta si meserii40767.02.03.050
Case de cultura40867.02.03.060
Camine culturale40967.02.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale41067.02.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice41167.02.03.120
Alte servicii culturale41267.02.03.30200200200020000
Servicii recreative si sportive (rd.414 la 416)41367.02.0502027600002227621990223467100700049303316
Sport41467.02.05.01600060006500613021003000930100
Tineret41567.02.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"41667.02.05.03142761627615490162165000400040003216
Servicii religioase41767.02.061501502001501014000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"41867.02.502864286423670446440926551210190
4190
Asigurari si asistenta sociala (rd.450 + 451 + rd.453 la 456 + 459) 42068.0202853300003092738555321849225975078455364
CHELTUIELI CURENTE (rd.422+423+424+427+432+436)4210102813700003053138555318819211967976275364
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL422101600144316371643431415326471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII423202850285033062850858764617611
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.425)42451023000000230027002300547586555612
Transferuri curente (rd.426)42551.01023000000230027002300547586555612
Transferuri către instituţii publice42651.01.012300230027002300547586555612
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.428)4275501105000001105010479114673000415032671050
A. Transferuri interne.(rd.429 la 431)42855.0101105000001105010479114673000415032671050
Programe cu finanţare rambursabilă 42955.01.030
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila 43055.01.080
Alte transferuri curente interne 43155.01.18110501105010479114673000415032671050
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.433)4325701021700001276820323135014345373428322590
Ajutoare sociale (rd.434+435)43357.0201021700001276820323135014345373428322590
Ajutoare sociale in numerar43457.02.01102171276820323135014345373428322590
Ajutoare sociale in natura43557.02.020
Tichete de cresa"57,02,03"0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.437)436590120000012011012030303030
Asociaţii şi fundaţii 43759.1112012011012030303030
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.439)4387003960000396030314712180
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.440+445)4397103960000396030314712180
Active fixe (rd.441 la 444) 44071.0103960000396030314712180
Construcţii44171.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"44271.01.02141443140290
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"44371.01.030
Alte active fixe 44471.01.303823822600711890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe44571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.447)446790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.448)447810000000000000
Rambursari de credite interne 44881.020
Din total capitol:4490
Asistenta acordata persoanelor in varsta45068.02.042985298533002835702734696703
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.452)45168.02.050893200001120211402112023926323119402105
Asistenta sociala in caz de invaliditate45268.02.05.0289321120211402112023926323119402105
Asistenta sociala pentru familie si copii45368.02.0670067991535170
Ajutoare pentru locuinte45468.02.1070000
Creşe45568.02.111946178918531930490501411528
Prevenirea excluderii sociale (rd.457+458)45668.02.150344000003721371137751068880879948
Ajutor social45768.02.15.011285156612211620410350375485
Cantine de ajutor social45868.02.15.022155215524902155658530504463
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale45968.02.50112301123010589117633030425134021080
4600
"Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.462+499)"46169.020761130000720551045918906525935309641787714289
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.489+492+495 la 497) "46270.0204334300003928557687485421093519246100778284
CHELTUIELI CURENTE (rd.464+465+466+469)4630103679800003799840145398561038611480100207970
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL464105500670069004700138113761374569
TITLUL II BUNURI SI SERVICII46520307233072332495345818805997984467351
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.467)466510000000000000
Transferuri curente (rd.468)46751.010000000000000
Transferuri către instituţii publice46851.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.470)469550575000057575057520012520050
A. Transferuri interne.(rd.471+472)47055.010575000057575057520012520050
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat47155.01.120
Alte transferuri curente interne 47255.01.1857557575057520012520050
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.474+481)473700654500001287175428686549776657314
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.475+480)474710654500001287175428592549771415314
Active fixe (rd.476 la 479)47571.010654500001287175428592549771415314
Construcţii47671.01.011818
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"47771.01.0217917938326911400
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"47871.01.035050000
Alte active fixe 47971.01.3063661108175428141230758215314
Reparaţii capitale aferente activelor fixe48071.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.482)481720000000094052420
Active financiare (rd.483)48272.010000000094052420
Participare la capitalul social al societatilor comerciale48372.01.01945242
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.485)484790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.486+487)485810000000000000
Rambursari de credite externe 48681.010
Rambursari de credite interne 48781.020
Din total capitol:4880
Locuinte (rd.490+491)48970.02.030000000000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte49070.02.03.010
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor49170.02.03.300
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.493+494)49270.02.050000000000000
Alimentare cu apa49370.02.05.010
Amenajari hidrotehnice 49470.02.05.020
Iluminat public si electrificari rurale49570.02.06542354236955411150025001000411
Alimentare cu gaze naturale in localitati49670.02.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "49770.02.503792033862569924313194351674690777873
4980
Protectia mediului (rd.527 + 530) 49974.020327700000327704690440523150001171878006005
CHELTUIELI CURENTE (rd.501+502+503+506)500010323400000323404690437992150001004870005944
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL501100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5022032340323404690437992150001004870005944
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.504)503510000000000000
Transferuri curente (rd.505)50451.010000000000000
Transferuri către instituţii publice50551.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.507)506550000000000000
A. Transferuri interne. (rd.508 la 510)50755.010000000000000
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila50855.01.080
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat50955.01.120
Alte transferuri curente interne 51055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.512+519)5117004300000430025310167080061
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.513+518)5127104300000430025310167080061
Active fixe (rd.514 la 517)51371.0104300000430025310167080061
Construcţii51471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"51571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"51671.01.030
Alte active fixe 51771.01.304304302531167080061
Reparaţii capitale aferente activelor fixe51871.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.520)519720000000000000
Active financiare (rd.521)52072.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale52172.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.523)522790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.524+525)523810000000000000
Rambursari de credite externe 52481.010
Rambursari de credite interne 52581.020
Din total capitol:5260
Reducerea si controlul poluarii"74,02,03"0
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.528+529)52774.02.050327700000327704690440523150001171878006005
Salubritate52874.02.05.0132340323404690437855150001000070005855
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"52974.02.05.02430430266801718800150
Canalizarea si tratarea apelor reziduale53074.02.060
5310
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.533+556+585+604+641) 53279.020975630000628679578412515543548438932303214682
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.550)"53380.0201000001005101000500
CHELTUIELI CURENTE (rd.535+536+537)5340101000001005101000500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL535100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII5362010101010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.538)5375500000000500000500
A. Transferuri interne.(rd.539+540)53855.0100000000500000500
Programe de dezvoltare53955.01.13500500
Alte transferuri curente interne 54055.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.542)541700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.543+548)542710000000000000
Active fixe (rd. 544 la 547)54371.010000000000000
Construcţii54471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"54571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"54671.01.030
Alte active fixe 54771.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe54871.030
Din total capitol:5490
Actiuni generale economice si comerciale (rd.551 la 554)55080.02.0101000001005101000500
Prevenire si combatere inundatii si gheturi55180.02.01.060
Stimulare întreprinderi mici si mijlocii55280.02.01.090
Programe de dezvoltare regionala si sociala55380.02.01.10500500
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale55480.02.01.3010101010000
5550
Combustibili si energie (rd.581 la 583) 55681.020905020000558068168111625340238426932127212050
CHELTUIELI CURENTE (rd.558+559+560+562+565)5570108992100005492581542784193285725840897210750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL558100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII559200
TITLUL IV SUBVENTII (rd.561)5604008992100005492581542784193285725840897210750
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif56140.038992154925411555541225000214408972
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili40.2o40387230077857440010750
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.563)562510000000000000
Transferuri curente (rd.564)56351.010000000000000
Transferuri către instituţii publice56451.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.566)565550000000000000
A. Transferuri interne (rd.567)56655.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat56755.01.120
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.569)568700581000088113937834738116853123001300
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.570+575)569710581000088113937834738116853123001300
Active fixe (rd.571 la 574) 57071.010581000088113937834738116853123001300
Construcţii57171.01.01300300
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"57271.01.0258188113937534738116553123001300
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"57371.01.030
Alte active fixe57471.01.3000000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe57571.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.577)576790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.578+579)577810000000000000
Rambursari de credite externe 57881.010
Rambursari de credite interne 57981.020
Din total capitol:5800
Energie termica58181.02.0690502558068168111625340238426932127212050
Alti combustibili58281.02.070
Alte cheltuieli privind combustibili si energia58381.02.500
5840
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.601) "58583.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.587+588+589)586010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL587100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII588200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.569)589510000000000000
Transferuri curente (rd.591)59051.010000000000000
Transferuri către instituţii publice59151.01.010
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.593)592700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.594+599)593710000000000000
Active fixe (rd.595 la 598)59471.010000000000000
Construcţii59571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"59671.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"59771.01.030
Alte active fixe 59871.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe59971.030
Din total capitol:6000
Agricultura (rd.602)60183.02.030000000000000
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 60283.02.03.300
6030
Transporturi (rd.633+637+639) 60484.0207051000070511410383923300120017602132
CHELTUIELI CURENTE (rd.606 la 608+610+613)6050106832000068321410378323300120012002132
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL606100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII60720832832975832300200200132
TITLUL IV SUBVENTII (rd.609)6084006000000060001312870003000100010002000
Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif60940.03600060001312870003000100010002000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.611)610510000000000000
Transferuri curente (rd.612)611"51,01"0000000000000
Transferuri către instituţii publice612"51,01.01"0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.614)613550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.615+616)61455.010000000000000
Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat61555.01.120
Alte transferuri curente interne61655.01.180
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.618+625)61770021900002190560005600
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619+624)61871021900002190560005600
Active fixe (rd.620 la 623) 61971.01021900002190560005600
Construcţii62071.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"62171.01.022192190
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"62271.01.030
Alte active fixe 62371.01.30560560
Reparaţii capitale aferente activelor fixe62471.030
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.626)625720000000000000
Active financiare (rd.627)62672.010000000000000
Participare la capitalul social al societatilor comerciale62772.01.010
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.629)628790000000000000
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.630+631)629810000000000000
Rambursari de credite externe 63081.010
Rambursari de credite interne 63181.020
Din total capitol:6320
Transport rutier (rd.634 la 636)63384.02.0307051000070511410383923300120017602132
Drumuri si poduri63484.02.03.010
Transport în comun63584.02.03.02621962191312870003000100010002000
Strazi 63684.02.03.038328329751392300200760132
Transport aerian (rd.638)63784.02.060000000000000
Aviatia civila63884.02.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor63984.02.500
6400
Alte actiuni economice (rd.669 la 673) 64187.020000000000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.643+644+645+648+652)642010000000000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL643100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII644200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.646)645510000000000000
Transferuri curente (rd.647)646520000000000000
Transferuri către instituţii publice64752.01.010
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.649)648550000000000000
A. Transferuri interne.(rd.650+651)64955.010000000000000
Fond Roman de Dezvoltare Sociala65055.01.150
Alte transferuri curente interne 65155.01.180
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.653)652590000000000000
Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale65359.020
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 655)654700000000000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.656+661)655710000000000000
Active fixe (rd.657 la 660)65671.010000000000000
Construcţii65771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"65871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"65971.01.030
Alte active fixe 66071.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe66171.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.663+666)662790000000000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.664+665)663800000000000000
Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii66480.030
Alte imprumuturi66580.300
TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd. 667) 666810000000000000
Rambursari de credite interne 66781.020
Din total capitol:6680
Fondul Român de Dezvoltare Sociala 66987.02.010
Zone libere67087.02.030
Turism67187.02.040
Proiecte de dezvoltare multifunctionale67287.02.050
Alte actiuni economice67387.02.500
6740
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"67596.020
REZERVE 67697.020
EXCEDENT (rd.1-rd.117)67798.02388520000011140000000
DEFICIT67899.020
*) Detalierea se face numai in executie
**) Se completeaza numai in etapa de planificare
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..
--------------------------------------------------------------------------------
JUDEŢUL:____________CONSTANTA
Unitatea administrativ-teritorială:PRIMARIA CONSTANTA
Formular:
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2007
mii leimii lei
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod rândCod indicatorProgram 2007Program 2007Program 2007TRIM ITRIMIITRIM IIITRIM IV
TOTAL VENITURI (rd.2)190425126973121146111773302537312617
I. VENITURI CURENTE (rd.3)290425126973121146111773302537312617
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)390425126973121146111773302537312617
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)490425126973121146111773302537312617
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)536.1190425126973121146111773302537312617
Taxe speciale636.11.0615105159731865710484302525312617
Amortizare mijloace fixe736.11.070
Depozite speciale pentru constructii de locuinte836.11.080
Fondul de risc936.11.090
Fond de rulment1036.11.1075320111000102489101289012000
Alte venituri1136.11.500
120
TOTAL CHELTUIELI (rd.29+45+65+92+110+141+165+187+205+222+238)1390425126973121146111294311541202617
CHELTUIELI CURENTE (rd.30+46+66+93+111+142+166+188+206+223+239)14011329515973171899056298525312617
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.31+47+67+94+112+143+167+189+207+224+240)15100000000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.32+48+68+95+113+144+168+190+208+225+241)16201329515973171899056298525312617
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.33+49+69+96+114+145+169+191+209+226+242)17707713011100010395710223813015890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.34+50+70+97+115+146+170+192+210+227+243)18717713011100010395710223813015890
Active fixe (rd.35+51+71+98+116+147+171+193+211+228+244)1971.017713011100010395710223813015890
Construcţii2071.01.0100550550000
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"2171.01.028757110895569556000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"2271.01.0300981981000
Alte active fixe 2371.01.3068373109892928709115113015890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe (rd.40+56+76+103+121+152+176+198+216+233+249) 2471.030000000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)2579000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)2680000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)2780.08000000
280
Autoritati publice si actiuni externe (rd.42)2951.11191718931868318118200150215
CHELTUIELI CURENTE (rd.31+32)300164578516911166160150215
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL31100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII322064578516911166160150215
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.34)337012721108169921686213000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.35+40)347112721108169921686213000
Active fixe (rd.36 la rd.39)3571.0112721108169921686213000
Construcţii3671.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"3771.01.02600110811801180000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"3871.01.0333000
Alte active fixe 3971.01.30672158091567913000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 4071.030
Din total capitol:410
Autoritati executive si legislative (rd.43)4251.11.01191718931868318118200150215
Autorităţi executive4351.11.01.03191718931868318118200150215
440
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)4554.1135004036257889380080085
CHELTUIELI CURENTE (rd.47+48)460135004036257889380080085
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL47100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII482035004036257889380080085
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.50)49700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.51+56)50710000000
Active fixe (rd.52 la rd.55)5171.010000000
Construcţii5271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"5371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"5471.01.030
Alte active fixe5571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 5671.030
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)5779000000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)5880000000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa5980.080
Din total capitol:600
Fond de rulment6154.11.080
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor6254.11.100
Alte servicii publice generale6354.11.5035004036257889380080085
640
Invatamant (rd.78+81+85+86+88)6565.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)66010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL67100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII68200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)69700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71+76)70710
Active fixe (rd.72 la rd.75)7171.010000000
Construcţii7271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"7371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"7471.01.030
Alte active fixe 7571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 7671.030
Din total capitol:770
Învatamânt prescolar si primar (rd.79+80)7865.11.030000000
Învatamânt prescolar7965.11.03.010
Învatamânt primar8065.11.03.020
Învatamânt secundar (rd.82 la 84)8165.11.040000000
Învatamânt secundar inferior 8265.11.04.010
Învatamânt secundar superior 8365.11.04.020
Invatamant profesional8465.11.04.030
Învatamânt postliceal8565.11.050
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.87)8665.11.070000000
Învatamânt special8765.11.07.040
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.89+90)8865.11.110000000
Internate si cantine pentru elevi 8965.11.11.030
Alte servicii auxiliare9065.11.11.300
910
Sanatate (rd.105+107)9266.110000000
CHELTUIELI CURENTE (rd.94+95)93010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL94100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII95200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.97)96700000000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.98+103)97710000000
Active fixe (rd.99 la rd.102)9871.010000000
Construcţii9971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"10071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"10171.01.030
Alte active fixe 10271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 10371.030
Din total capitol:1040
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.106)10566.11.060
Spitale generale10666.11.06.010
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.108)10766.11.500
Alte institutii si actiuni sanitare10866.11.50.500
1090
"Cultura, recreere si religie (rd.123+134+138+139)"11067.1144022202592531825825411
CHELTUIELI CURENTE (rd.112+113)111012220209231825825411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL112100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII113204402220209231825825411
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.115)114700500500000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.116+121)115710500500000
Active fixe (rd.117 la rd.120)11671.010500500000
Construcţii11771.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"11871.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"11971.01.030
Alte active fixe 12071.01.30500500
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 12171.030
Din total capitol:1220
Servicii culturale (rd.124 la 133)12367.11.030000000
"Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale"12467.11.03.020
Muzee12567.11.03.030
Institutii publice de spectacole si concerte12667.11.03.040
Scoli populare de arta si meserii12767.11.03.050
Case de cultura12867.11.03.060
Camine culturale12967.11.03.070
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale13067.11.03.080
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice13167.11.03.120
Centre culturale13267.11.03.140
Alte servicii culturale13367.11.03.300
Servicii recreative si sportive (rd.135 la 137)13467.11.054405205223122522541
Sport13567.11.05.010
Tineret13667.11.05.020
"Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement"13767.11.05.034405205223122522541
Servicii religioase13867.11.0650050000
"Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei"13967.11.50170015700600600370
1400
Asigurari si asistenta sociala (rd.154+155+157+158+159+160+163)14168.11011311131000
CHELTUIELI CURENTE (rd.143+144)14201000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL143020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII144200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.146)14570011311131000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.147+152)14671011311131000
Active fixe (rd.148 la rd.151)14771.01011311131000
Construcţii14871.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"14971.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"15071.01.036060
Alte active fixe 15171.01.30107110710
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 15271.030
Din total capitol:1530
Asistenta acordata persoanelor in varsta15468.11.041717
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.156)15568.11.05000000
Asistenta sociala in caz de invaliditate15668.11.05.020
Asistenta sociala pentru familie si copii 15768.11.060
Ajutoare pentru locuinte15868.11.100
Crese15968.11.11288288
Prevenirea excluderii sociale (rd.161+162)16068.11.15000000
Ajutor social16168.11.15.010
Cantine de ajutor social16268.11.15.020
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale16368.11.5082682600
1640
"Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.178+180+183+184+185)"16570.11684011070977620475053200745206
CHELTUIELI CURENTE (rd.167+168)16601700920783221200156206
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL167100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII16820700920783221200156206
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)1697067701106177754217483205890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171+176)1707167701106177754217483205890
Active fixe (rd.172 la rd.175)17171.0167701106177754217483205890
Construcţii17271.01.01550550
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"17371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"17471.01.03918918
Alte active fixe17571.01.3067701106177739537336405890
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 17671.030
Din total capitol:1770
Locuinte (rd.179)17870.11.030000000
Dezvoltarea sistemului de locuinte17970.11.03.010
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.181+182)18070.11.050000000
Alimentare cu apa18170.11.05.010
Amenajari hidrotehnice 18270.11.05.020
Iluminat public si electrificari rurale18370.11.063002803121001005656
Alimentare cu gaze naturale in localitati18470.11.070
"Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale "18570.11.50681011068177589274953100689150
1860
Protectia mediului (rd.200+203)18774.118010801210582728210006001700
CHELTUIELI CURENTE (rd.189+190)188018010801210045674510006001700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL189100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII190208010801210045674510006001700
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.192)1917000537537000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.193+198)1927100537537000
Active fixe (rd.194 la rd.197)19371.0100537537000
Construcţii19471.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"19571.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"19671.01.030
Alte active fixe 19771.01.30537537
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 19871.030
Din total capitol:1990
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.201+202)20074.11.058010801210582728210006001700
Salubritate20174.11.05.018010801210045674510006001700
"Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"20274.11.05.02537537
Canalizarea si tratarea apelor reziduale20374.11.060
2040
"Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.218)"20580.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.207+208)206010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL207100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII208200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.210)209700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.211+216)210710
Active fixe (rd.212 la rd.215)21171.010
Construcţii21271.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"21371.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"21471.01.030
Alte active fixe21571.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 21671.030
Din total capitol:2170
Actiuni generale economice si comerciale (rd.219+220)21880.11.010
Prevenire si combatere inundatii si gheturi21980.11.01.060
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 22080.11.01.500
2210
"Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.235)"22283.110
CHELTUIELI CURENTE (rd.224+225)223010
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL224020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII225200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.227)226700
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.228+233)227710
Active fixe (rd.229 la rd.232)22871.010
Construcţii22971.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"23071.01.020
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"23171.01.030
Alte active fixe 23271.01.300
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 23371.030
Din total capitol:2340
Agricultura (rd.236)23583.11.030
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 23683.11.03.300
2370
Transporturi (rd.251+255+257)23884.118157371593768376010000
CHELTUIELI CURENTE (rd.240+241)239010000000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL240020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII241200
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.243)242708157371593768376010000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.244+249)243718157371593768376010000
Active fixe (rd.245 la rd.248)24471.018157371593768376010000
Construcţii24571.01.010
"Maşini, echipamente si mijloace de transport"24671.01.02815783768376000
"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale"24771.01.030
Alte active fixe 24871.01.30371510000010000
Reparaţii capitale aferente activelor fixe 24971.030
Din total capitol:2500
Transport rutier (rd.252 la 254)25184.11.038157371593768376010000
Drumuri si poduri25284.11.03.010
Transport în comun25384.11.03.028157371593768376010000
Strazi 25484.11.03.030
Transport aerian (rd.256)25584.11.060000000
Aviatia civila25684.11.06.020
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor25784.11.500
2580
"VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT"25996.110
EXCEDENT 26098.11000479-90-3890
DEFICIT26199.110
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
…………………………………………..

ANEXA 3
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
"149,535"
"125,659"Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2007
"44,771"
INV / C+M - mii lei - (RON)
Prevederi pentru 2007
Denumirea obiectivuluiValoareaValoarea Total Rest de Totalfinanţate din:
Nr."Data începerii execuţiei (luna, anul)" totală totală realizări laexecutat laalocaţiiSurseCrediteFonduriFondAlte surseBugetTransferuri
crt.Nr. si data aprobării iniţialăactualizată 31.12.200631.12.2006(col. 7 - 14)propriibanc.U.E.specialTaxeFond localde la bug
L114/96specialerulment de stat
01234567891011121314
Total"985,633""997,319""212,726""784,594""155,260"0000"1,468""102,489""7,743""43,560"
din care: C+M"552,889""556,024""14,142""541,882""34,033"00000"4,130""2,000""27,903"
A Obiective de investiţii "128,169""131,556""34,602""96,954""30,684"00000"1,664""1,010""28,010"
în continuare"52,645""55,539""13,867""41,672""16,270"00000"1,719""1,000""13,551"
BObiective de investiţii "542,656""542,823"379"542,444""20,622"00000"4,006""1,116""15,500"
noi"500,245""500,485"275"500,210""17,763"00000"2,411""1,000""14,352"
CDotări si alte cheltuieli"314,808""322,940""177,745""145,195""103,954"0000"1,468""96,819""5,617"50
de investiţii "1,160"000"1,160"
C A P I T O L U L 51AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNE"-1,379"0"-1,444"15
"Total, din care:""21,066""21,066""1,882""19,184""16,002"0000198"15,739"1550
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "21,066""21,066""1,882""19,184""16,002"0000198"15,739"1550
de investiţii
"Total, din care:"
* dotãri independente"3,172""3,172""1,882""1,290""1,290"0000198"1,092"00
* studii şi proiecte"17,895""17,895"0"17,895""14,712"00000"14,647"1550
C A P I T O L U L 54SERVICII PUBLICE GENERALE
"Total, din care:"0000000000000
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de învestiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli 0000000000000
de investiţii
"Total, din care:"
* dotări independente0000000000000
C A P I T O L U L 61ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ-4-4
"Total, din care:"16016001601600000001600
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de învestiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli 16016001601600000001600
de investiţii
"Total, din care:"
* dotări independente16016001601600000001600
C A P I T O L U L 67"CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"00
"Total, din care:"65665610255455400000500540
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli 65665610255455400000500540
de investiţii
"Total, din care:"
1.dotãri Revista Tomis1161161021414000000140
2.dotãri Muzeul de Arta Populara40400404000000040
3.alte ch.asim.investitii Arhiepiscopia Tomisului50050005005000000050000
C A P I T O L U L 68ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -1210-1210
"Total, din care:""1,755""1,916"20"1,896""1,434"00000"1,131"3030
70886708674840000048400
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 8389990999649000005331160
noi70886708674840000048400
"Total, din care:"
1Pavilioane de vara pentru pensionari8389990999649000005331160
HCLM 171/200770886708674840000048400
CDotări si alte cheltuieli 91791720897785000005981870
de investiţii
"Total, din care:"60.17203
* dotãri independente231231202111030000060430
* studii şi proiecte317317031731300000253600
*alte cheltuieli asim.investitiilor - Serv.Crese369369036936900000285840
"2,925"
C A P I T O L U L 70"LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"0"1,444"3710
"Total, din care:""200,210""202,736""96,875""105,861""86,272"0000"1,270""75,206""2,286""7,510"
"21,338""23,228""4,854""18,374""11,324"00000"3,214""1,000""7,110"
A Obiective de investiţii "9,770""12,296""5,522""6,774""4,674"00000"1,664"0"3,010"
în continuare"8,783""10,673""4,579""6,094""4,729"00000"1,719"0"3,010"
"Total, din care: "
I.Domeniu public"9,770""12,296""5,522""6,774""4,674"00000"1,664"0"3,010"
"Total, din care:""8,783""10,673""4,579""6,094""4,729"00000"1,719"0"3,010"
1 RAEDPP - Unitati invatamant"5,936""7,823""1,596""6,227""4,276"00000"1,266"0"3,010"01.30
(cf. anexă RAEDPP)"5,313""6,989""1,348""5,641""4,276"00000"1,266"0"3,010"
2Reparatii capitale la Spitalul "3,834""4,473""3,926"547398000003980001.30
Clinic de boli infectioase"3,470""3,684""3,231"4534530000045300
HCLM 15/17.02.2004
BObiective de investiţii "18,546""18,546"304"18,242""7,973"00000"2,473""1,000""4,500"
noi"12,555""12,555"275"12,280""6,595"00000"1,495""1,000""4,100"
"Total, din care:"
I.Domeniu public"18,546""18,546"304"18,242""7,973"00000"2,473""1,000""4,500"
"Total, din care:""12,555""12,555"275"12,280""6,595"00000"1,495""1,000""4,100"
1RAEDPP - unitati invatamant"7,138""7,138"0"7,138""4,622"000001220"4,500"01.30
(cf. anexă RAEDPP)"6,558""6,558"0"6,558""4,222"000001220"4,100"
2Extindere sistem de irigat in Mun.385385303822200000220001.30
" C-ta, faleza Cazino,Poarta 1-2"3523522757722000002200
HCLM 206/2005
3Racord alim. cu apa si canalizare menajera12121111100000110001.30
Cimitir AFDP Constanta - str.Corbului9909900000900
HCLM 532/2006
4"Construire pista roleri, skateri, biciclisti""4,219""4,219"0"4,219""1,964"00000964"1,000"001.30
si functiuni conexe"3,376""3,376"0"3,376""1,771"00000771"1,000"0
HCLM 253/2007
5Amenajare teren de sport in Mun.C-ta2992990299299000002990001.30
"str.Caraiman, zona Abator"24324302432430000024300
6"Construire Teleski nautic pe lac Siutghiol,""6,493""6,493"0"6,493""1,055"00000"1,055"0001.30
statiunea Mamaia"2,017""2,017"0"2,017"3280000032800
HCLM 490/2007
CDotări şi alte cheltuieli "171,894""171,894""91,049""80,845""73,625"0000"1,270""71,069""1,286"0
de investiţii
"Total, din care:"
*studii şi proiecte PMC"2,292""2,292"56"2,236""2,039"00000"1,329"7100
*studii si proiecte RAEDPP 505005050000005000
*dotări PMC7327320732732000005501820
*dotari RAEDPP "23,854""23,854""12,181""11,673""4,650"00000"4,650"00
*dotari SPIT30030003003000000003000
*dotari SCIL (aport capital)"139,531""139,531""75,397""64,134""64,134"0000"1,270""62,770"940
*SC RAJA (cesionare actiunil)20020002002000000020000
*telegondola (aport capital)"4,935""4,935""3,415""1,520""1,520"00000"1,520"00
C A P I T O L U L 74PROTECTIA MEDIULUI9110911
"Total, din care:""12,072""12,072"0"12,072""3,068"00000537"2,531"0
0000000000000
A Obiective de investiţii 0000000000000
în continuare0000000000000
BObiective de investiţii 0000000000000
noi0000000000000
CDotări si alte cheltuieli "12,072""12,072"0"12,072""3,068"00000537"2,531"0
de investiţii
"Total, din care:"
* studii şi proiecte"12,072""12,072"0"12,072""3,068"00000537"2,531"0
C A P I T O L U L 81COMBUSTIBIL SI ENERGIE"11,000"00"11,000"
"Total, din care:""653,269""659,941""39,801""620,140""37,834"000000"1,834""36,000"
"529,500""530,504""8,960""521,544""21,243"000000450"20,793"
A Obiective de investiţii "117,296""118,157""28,697""89,460""25,450"000000450"25,000"
în continuare"42,951""43,955""8,960""34,995""10,991"000000450"10,541"
"Total, din care: "
1Puncte termice RADET"117,296""118,157""28,697""89,460""25,450"000000450"25,000"01.02
(cf. anexă RADET)"42,951""43,955""8,960""34,995""10,991"000000450"10,541"
BObiective de investiţii "522,088""522,088"75"522,013""11,000"0000000"11,000"
noi"486,549""486,549"0"486,549""10,252"0000000"10,252"
1Reabilitare retele termice secundare"522,088""522,088"75"522,013""11,000"0000000"11,000"01.02
(cf. anexă RADET)"486,549""486,549"0"486,549""10,252"0000000"10,252"
CDotări si alte cheltuieli "13,885""19,696""11,029""8,667""1,384"000000"1,384"0
de investiţii
"Total, din care:"
*dotări independente"13,528""19,339""11,029""8,310""1,084"000000"1,084"0
*achizitie imobile conform anexa RADET3573570357300000000300001.01
C A P I T O L U L 84TRANSPORTURI 5600560
"Total, din care:""96,445""98,772""74,046""24,726""9,936"00000"9,376"5600
"1,343""1,425"328"1,097"982000004325500
A Obiective de investiţii "1,103""1,103"3837205600000005600
în continuare9119113285835500000005500
"Total, din care:"
I.Lucrări tehnico-edilitare - drumuri"1,103""1,103"3837205600000005600
in ansamblurile delocuinte ANL9119113285835500000005500
"Total, din care:"
1LTE Ansamblu blocuri ANL"1,103""1,103"383720560000000560001.30
zona Faleză Sud - BRIZEI II9119113285835500000005500
HCLM nr.565/2002
BObiective de investiţii "1,184""1,190"0"1,190""1,000"00000"1,000"00
noi43251405144320000043200
"Total, din care:"
1Instalaţie de încălzire pe gaze – RATC"1,184""1,190"0"1,190""1,000"00000"1,000"0001.30
HCLM nr.376/200743251405144320000043200
CDotări si alte cheltuieli "94,158""96,479""73,663""22,816""8,376"00000"8,376"00
de investiţii
"Total, din care:"
*dotări independente"94,158""96,479""73,663""22,816""8,376"00000"8,376"00
"PRIMAR,"
"DIRECTOR EXECUTIV D.T.A.,"" PRESEDINTE SEDINTA,""SEF SERV.TEHNIC-ACHIZITII,"
MARICA IONRADU STEFAN MAZAREBORALI VEAVEGHIUL
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista de studii si proiecte pe anul 2007
CAP. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNEmii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1"Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. APM Constanţa – S.A."DTA+ DIEMPSF925092547747701.30
2"LTE in zona Faleza Nord, Mamaia (S.F.)"DTASF600600001.30
3"LTE in zona Faleza Nord, str.Mihai Eminescu (S.F.)"DTASF450450001.30
4Proiectare si executie Teleschi - SF si studii terenDSP385038538538501.30
5Pasarela Mamaia (actualizare documentatie +executie)DIEMP"1,900"0"1,900""1,900""1,900"01.30
6Proiectare si executie Orasel lacustruDSP"7,550"0"7,550""7,550""7,550"01.30
7Proiectare si executie terenuri sport si dotari elemente joacaDSP"2,551"0"2,551""2,551""2,551"01.30
8Proiectare si executie 3 parcuri de distractii - amenajare si dotare cu elemente joacaDSP"1,210"0"1,210""1,210""1,210"01.30
9Proiectare pista role DSPSF9900990262601.30
10Stereorestitutie si ortofotoplan intravilan si extravilanDP"1,666"0"1,666"0001.30
11"Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonei costiere cuprinsa intre Portul Tomis şi Pescarie – Mamaia, administrata de CLM Constanţa - S.F."DTA513051351351301.30
12Studiu fezabilitate - Blocuri socialeDTA15015151501.30
13Expertiza tehnica pentru imobilul situat in Constanta str Cuza Voda nr.28DTA3203232141801.30
14Expertiza tehnica pentru imobilul situat in Constanta str N.Titulescu nr.13DTA2402424101401.30
15Expertiza tehnica pentru imobilul situat in Constanta str Rascoalei nr.9DTA2902929111801.30
TOTAL"17,895"00"17,895""14,712"0"14,647"1550
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1"Expertiza tehnica, proiectare lucrari crese"Serv.Crese3033301.30
2Expertiza tehnica Camin pens17017171701.30
3"Documentatie tehnico-economica necesara Fondurilor Structurale pentru proiectul ""Reabilitarea căminului municipal de bătrâni"""DIEMP - finant UE29702972932336001.30
TOTAL31703173130253600
"CAP. 70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"mii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Actualizare PUG Municipiul ConstantaD.U.PUG1892616313013001.30
2Studiu general de circulatie in Municipiul Constanta si la nivelul teritoriului de influenta (Periurban)D.U.ST416041641621719901.30
3"PUZ - Zona de coasta a Marii Negre, de la Pescarie la portul Tomis"D.U.PUZ1573012712012001.30
4Studii Zona de coasta D.U.ST157015701.30
5PUD - Prelungire str.Tulcei intersectie cu prelungire str.Barbu Stefanescu Delavrancea si str.Baba NovacD.U.PUD42042424201.30
6TeleschiDSPPUD70070707001.30
7Orasel lacustruDSPPUD40040404001.30
8Amenajare terenuri de sport si parcuri de distractii in Mun.Constanta DSPPUD240024024024001.30
9Amenajare pista role Parc TabacarieDSPPUD10010101001.30
10PUZ - Zona Valul lui TraianD.U.PUZ175017517517501.30
11PUZ - Zona PeninsulaD.U.PUZ150015015015001.30
12Modificare PUZ Palazu Mare IIID.U.PUZ135013513513501.30
13Studii si proiecte RAEDPPRAEDPPST50050505001.30
14PUD Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie - Lac Siutghiol - Canal legatura Marea NeagraD.U.PUD17017171701.30
15PUD Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraD.U.PUD165016516516501.30
16PUD Blocuri socialeD.U.15015151501.30
17PUZ Modificare HCLM 117/2003 referitoare PUD Reactualizare Sat de Vacanta D.U.84084848401.30
18"PUZ Modificare HCLM 130/2001 referitoare la Revitalizare urbana - zona Luna Park"""D.U.215021521521501.30
19Reglementarea circulatiei pe soseaua Mangaliei si Bulevardul Tomis DN 2AD.U.15015151501.30
TOTAL"2,342"56"2,286""2,089"0"1,379"7100
CAP. 74 PROTECTIA MEDIULUImii lei
Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitareFazaValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Raport de mediu pentru PUG Constanta reactualizatDIEMP300300001.30
2Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUG Constanta reactualizatDIEMP100100001.30
3Raport de mediu pentru PUZ Zona de coasta a Marii Negre de la Pescarie la Portul TomisDIEMP5050001.30
4Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUZ Zona de coasta a Marii Negre de la Pescarie la Portul TomisDIEMP3030001.30
5Documentatie tehnica in vederea obtinerii acordului de mediu pentru Realizarea promenadei Jupiter-SavoyDIEMP1010001.30
6Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul TeleschiDIEMP10109901.30
7Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru modificare PUZ Palazu Mare IIIDIEMP1515001.30
8Raport de mediu pentru PUZ Zona Centrala a municipiului ConstantaDIEMP3030001.30
9Raport de mediu pentru PUZ Zona Valu lui TraianDIEMP3030001.30
10Raport de mediu pentru PUZ restructurare urbana zona Oil TerminalDIEMP5050001.30
11Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarirea apelor pentru PUZ restructurare urbana zona Oil TerminalDIEMP3030001.30
12Intocmirea hartilor de zgomot pentru municipiul ConstantaDIEMP"1,000"275"1,000"3255027501.30
13Diferite studii si documentatii initiate in domeniul protectiei mediuluiDIEMP1501507701.30
14"Organizarea de seminarii si informari publice, editarea de materiale informative in vederea constientizarii populatiei asupra problemelor de mediu ale Municipiului Constanta"DIEMP1010001.30
15Revizuire si completare la SF- ul si documentatia tehnico-economica a proiectului Riviera TomisDIEMP"1,720"-45"1,720"001.30
16"Documentatie tehnico-economica necesara accesarii fondurilor structurale pentru proiectul Reabilitarea Centrului istoric al municipiului Constanţa – produs turistic internaţional,inclusiv elaborarea unor SF-uri privind: reabilitarea si remodelarea fatadelor din zona peninsulara,reabilitarea siturilor arheologice,construirea de parcari in zona peninsulara, etc."DIEMP"1,720"-75"1,720"001.30
17"Documentatie tehnico-economica necesara accesarii fondurilor structurale pentru proiectul Regenerarea urbană a zonei peninsulare a municipiului Constanţa,inclusiv elaborarea unui masterplan privind dezvoltarea economica a zonei, precum si elaborarea unor SF-uri privind :reabilitarea spatiilor publice (strazi si piatete); amenajarea zonelor verzi"DIEMP"1,720"-275"1,720"7372571201.30
18Documentatie tehnico-economica necesara accesarii fondurilor structurale pentru proiectul Mamaia PortDIEMP516516001.30
19Documentatie tehnico-economica necesara accesarii fondurilor structurale pentru proiectul Reabilitarea căminului municipal de bătrâniDIEMP00001.30
20Documentatie tehnico-economica necesara accesarii fondurilor structurale pentru proiectul Restructurare urbana zona Oil TerminalDIEMP183183001.30
21Organizare la Constanta a intalnirii privind stadiul proiectului IMAPSDIEMP1818001.30
22"Elaborarea unui studiu si a documentatiei necesare in vederea atestarii statiunii Mamaia ca statiune turistica, conform HG 867/2006"DIEMP"1,400""1,400"101001.30
23Studiu privind extinderea zonelor verzi prin realizarea de perdele si spatii verzi in municipiul Constanta si in zona de proximitate a acestuiaDIEMPST8080001.30
24"Organizarea de seminarii, campanii de informare si consultarea publicului referitor la proiectele de dezvoltare a Municipiului Constanta"DIEMP1010001.30
25Proiect DONAUHANSEDIEMP3535001.30
26Organizarea de informari publice cu privire la integrarea Romaniei in Uniunea EuropeanaDIEMP1010001.30
27Cofinantare diverse programe nationale si internationaleDIEMP100100001.30
28"Proiect IMAPS componenta 2, 3 si 4"DIEMP2222222201.30
29Proiect IMAPS DIEMP99001.30
30"Proiect ""Consiliul Local al Tinerilor"""DIEMP3030001.30
31Diseminarea Programului Agenda Locala 21DIEMP4848001.30
32Raport de mediu pentru PUD TeleschiDIEMP1010101001.30
33Raport de mediu pentru PUD Orasel lacustruDIEMPST505050104001.30
34Raport de mediu pentru PUZ Palazu Mare IIIDIEMP2020101001.30
35Raport de mediu pentru modificarea PUD MamaiaDIEMP15015014914901.30
36Raport de mediu PUD - Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie - Lac Siutghiol - Canal legatura Marea NeagraDIEMP151151232301.30
37Studii - Amenajare sistem hidrotehnic Lac Tabacarie - Lac Siutghiol - Canal legatura Marea NeagraDIEMPSPF2282281514810301.30
38Raport de mediu PUD - Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraDIEMP153153232301.30
39Studii - Amenajare facilitati turistice si de agrement la Marea NeagraDIEMPSPF22922914514501.30
40Studiu privind reabilitarea ecologica a Lacului TabacarieDIEMPST16516512512501.30
41Documentatie tehnica necesara obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru PUD Orasel lacustruDIEMP1111111101.30
42"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Parc Tabacarie- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP14114114114101.30
43"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Casa de Cultura- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP8545858580501.30
44"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Parc Gara CFR-Parc Far- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP204752042047512901.30
45"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Parc Arheologic-Parc Teatrul Ovidius-Parc Procuratura- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP13313313313301.30
46"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Parc Tomis I- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP1005010010010001.30
47"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Parc Dragoslavele – Scuaruri B-dul Mamaia- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP1548215415415401.30
48"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zonele Faleza Cazino-Esplanada - Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP6262626201.30
49"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din zona Parc Poarta 6- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP7676001.30
50"Documentatie tehnico-economica necesara reabilitarii si extinderii spatiilor verzi din Statiunea Mamaia- Studiu de fezabilitate, proiect tehnic, avize aferente"DIEMP132-132132001.30
51Reactualizarea Planului Local de Dezvoltare Durabila a Municipiului ConstantaDIEMP717171215001.30
52Cofinantare Proiect InfotaxeDIEMP15015015015001.30
53Studii batimetrice pentru Lacul TabacarieDIEMP7777777701.30
54Intocmirea planului batimetric general al zonei de coasta cuprinsa intre portul Tomis si limita de nord a Statiunii MamaiaDIEMP8484848401.30
TOTAL"12,072"00"12,072""3,068"0537"2,531"0
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista alte cheltuieli asimilate investitiilor pe anul 2007
"CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"mii lei
Nr. crt.Denumire obiectivSolicitareValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Arhiepiscopia Tomisului (cf. HG 1822/2006)DTA+ DIEMP500050050050001.30
TOTAL5000500500050000
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumire obiectivSolicitareValoare totală Decontat pâna la 31.12.2006Rest de plată "Total alocatie, din care:"Taxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Lucrari de modernizare la cladiri creseServ.Crese36903693692858401.30
TOTAL36903693690285840
--------------------------------------------------------------------------------
"Avizat,""Se aprobă,"
Director Executiv D.F.PRIMAR
Marcela Frigioiu Radu Ştefan Mazăre
Lista de dotări independente şi utilaje pe anul 2007
CAP. 51 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACTIUNI EXTERNEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autoturisme (in sistem leasing) 2004 60060001.02
2Echipamente de tehnica de calcul (leasing ctr.2300/30.11.2005)DOI42242201.02
3"Program informatic urmarire contracte vanzare-cumparare, concesiune si asocieri"DADPP 202001.30
4Soft facturare DF202001.30
5Echipamente de tehnica de calcul 2007DAPV+DTA+DF+Stare Civila+DAPL15815801.02
6Program informatic calcul devizeDSP+DTA7701.30
7TV LCDDAPL3301.03
8Soft gestionare electronica autorizatii transport persoane/bunuri in regim taxiDRIOE202001.30
9Soft semnatura electronicaDOI202001.30
10Soft AntivirusDOI202001.30
TOTAL"1,290"00198"1,092"00
CAP. 61 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Sirene electronice de alarmare populatie Prot Civ.10010001.03
2Corturi militareProt Civ.181801.03
3Generator de curent continuuProt Civ.6601.02
4Detector metale Prot Civ.181801.02
5Accesorii electronice de cautare subacvatică şi terestra în profunzimeProt Civ.181801.02
TOTAL16000001600
"CAP.67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE"mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Tipografie (leasing)Rev.Tomis141401.02
2Autoturism Dacia (leasing)Muzeu Arta Pop.121201.02
3Etuva - restaurare Muzeu Arta Pop.151501.30
4Sistem de ventilatie laborator restaurareMuzeu Arta Pop.131301.02
TOTAL540000540
CAP.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Dotari sedii centre pensionari - TV setDAPV606001.03
2Autoutilitara (in sistem leasing 2006)Serv.Crese1141401.02
3Instalatie de frig pentru autoutilitaraServ.Crese202001.02
4Autoturism (in sistem leasing 2007)Serv.Crese9901.02
TOTAL10300060430
"CAP.70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ"
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
17 Cabine PVC pentru serviciul de pazaDSP505001.01
2Ceasuri stradaleDSP505001.03
3Tamplarie PVC si geamuri termopane (contract in derulare)RAEDPP"3,732""3,732"01.30
4Mobilier (contract in derulare)RAEDPP91891801.03
5"Licente soft, utilitare "SPIT313101.30
6"Echipamente, tehnica de calcul, dotari"SPIT17917901.02
7AutoturismSPIT909001.02
8SCIL Confort Urban (aport capital)SCIL"64,134""1,270""62,770"9401.30
9SC Telegondola (aport capital).CLM"1,520""1,520"01.30
10Foisoare DSP181801.01
11Barci Commando C4DSP636301.02
12Motoare ambarcatiuniDSP515101.02
13Elemente de joaca in parcuri DSP50050001.01
14SC RAJA S.A. (cesionare acţiuni)CLM20020001.30
TOTAL"71,536"00"1,270""69,690"5760
CAP.81 COMBUSTIBIL SI ENERGIEmii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1RADET - Contoare (contract in derulare)RADET43143101.02
2RADET - Echipamente centrale termice blocuri ANLRADET0001.02
3RADET - Schimbătoare de căldură cu placă pentru încălzire şi apă caldă de consumRADET653653
TOTAL"1,084"0000"1,084"0
CAP.84 TRANSPORTURI mii lei
Nr. crt.Denumire dotareSolicitareCantitPreţ unitar"Total alocatie, din care:"Fonduri U.E.Fond specialTaxe speciale Fond rulmentBuget localBuget stat
1Autobuze si troleibuze (leasing) ctr.117/2001RATC"3,976""3,976"01.02
2Autobuze (leasing) ctr.56743/2004RATC"1,550""1,550"01.02
3Autobuze turistice si Autocar (leasing 2006)RATC"2,850""2,850"01.02
TOTAL"8,376"000"8,376"00