Hotărârea nr. 475/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E+M, str. Ion Voda nr. 43, teren in suprafata de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta si Vasile

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M,

str. Ion Vodă nr. 43, teren în suprafaţă de 197,86 mp,

proprietate Iliescu Georgeta şi Vasile

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Ion Vodă nr. 43, teren în suprafaţă de 197,86 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12827, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 38472 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 67355/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Iliescu Georgeta şi Petre conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2488/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Începând cu data aprobării prezentei se revocă HCLM nr. 244/2006 privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER, str. Ion Vodă nr. 43, teren în suprafaţă de 197,86 mp, proprietate Ene Marian şi Ofelia.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnei ILIESCU GEORGETA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.475/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 120160 / 20.09.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Iliescu Georgeta privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M str. Ion Vodă nr. 43, teren în suprafaţă de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta şi Vasile.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12827, este proprietate Iliescu Georgeta şi Petre conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2488/2006 autentificat de notar public Mariana Lambrino.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – terenul este liber de construcţii în urma demolării conform AD.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 197,86 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ion Vodă cu o deschidere de 9,65 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de inaltime D+P+1E+M cu destinaţia de locuinţă. În curte se vor amenaja 2 locuri parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E+M.

P.O.T. propus = 62,20 %                                C.U.T. propus = 2,30

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2496/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal 

- Variante faţadă

- Fotografii                 

 

Avize                                      

- Aviz Mediu nr. 5912 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1128/2007

- Viză Birou Cadastru

- Declaraţie autentificată sub nr. 1117/2007 de notar public Mariana Lambrino

-

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E+M str. Ion Vodă nr. 43, teren în suprafaţă de 197,86 mp, proprietate Iliescu Georgeta şi Vasile.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT