Hotărârea nr. 474/2007

Hotarare privind completarea si modificarea H.C.L.M. nr.184/2007

 


                           ROMÂNIA

''a»ST*« >'■<"


JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


 


 


privind   completarea si modificarea H.C.L.M. nr.184/2007

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din data de 24.09.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre nr. 127200/24.09.2007, raportul Comisiei nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public si privat, Comisiei Juridice nr.5 si referatul nr. 127096/24.09.2007 al Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente ;

Având in vedere adresa nr.39074/22.03.2007 a S.C. POWER MARINE S.R.L.

A

In temeiul prevederilor art.36 ,alin. 2, lit.e, alin. 7, lit. a si art.l 15 alin.l, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba modificarea art.2 din H.C.L.M. nr.184/2007, in sensul ca se suplimentează finanţarea acţiunilor ce s-au executat de Municipiul Constanta in cooperare cu SC Power Marine SRL in vederea promovării, organizării si desfăşurării in Staţiunea Mamaia, pe Lacul Siufghiol a concursului internaţional nautic pentru ambarcaţiuni de mare putere Class one « Romanian Grand Prix », cu suma de 0,65 mii. lei

Art.2 Contractul cadru privind cooperarea Municipiului Constanta se va modifica corespunzător, prin act adiţional.


Art.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Relaţii Internationale si Organizare Evenimente, Direcţiei Financiare, SC Power Marine SRL si spre stiinta Prefectului Judeţului Constanta.

Adoptata de un număr de   22 consilieri din membri.

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ


 

 


SECRETAR


Constanta

Nr.474/24.09.2007
MARCELA ENACHERomânia

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

direcţia relaţii internationale si organizare evenimente

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL ŞI ORGANIZARE EVENIMENTE

NR. 127096 din 24.09.2007


REFERAT

Prezentarea unui număr mai mare de concurenţi decât cel prognozat iniţial, precum şi completarea cu activităţi noi a programului de desfăşurare a concursului internaţional pe apă Class One „Romanian Grand Prix" au generat cheltuieli financiare suplimentare peste cele prognozate iniţial. Contravaloarea acestora a fost suportată la data desfăşurării concursului de către S.C POWER MARINE S.R.L. Din documentele justificative prezentate da către această societate a rezultat că contravaloarea acestora a fost de 0,65 mii. lei. In vederea restituirii S.C. POWER MARINE S.R.L. a sumei de mai sus este necesară completarea şi modificarea H.C.L.M. nr. 184 / 2007, prin suplimentarea contravalorii iniţiale a finanţării cu 0,65 mii. lei..

Având în vedere necesitatea restituirii S.C. POWER MARINE S.R.L. a contravalorii cheltuielilor suplimentare suportate de aceasta vă rugăm să aprobaţi iniţierea proiectului de hotărâre prin care să se aprobe de către Consiliul Local Municipal Constanţa modificarea şi completarea H.C.L.M. 184 / 2007.


 


DIRECTOR PETRICA MUNTEANU

  


VIZAT SERVICIU JURIDIC STANECI TIBERIU

 

ÎNTOCMIT CONSILIER NICOLAINUTU

 

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41-708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

H O TÂRÂRE

privind aprobarea cooperării Municipiului Constanța, în perioada 01.05 -15.09.2007, cu S.C. POWER. MARINE S.R.L. în vederea realizării în comun în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internațional nautic pentru ambarcațiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix” ce se va derula între 31.08-02.09.2007.

Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in ședința ordinara din data

de    Q/r $)0

Luând in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ștefan Mazare, Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finanțe, Administrarea Domeniului Public si Privat nr.l, Comisiei juridice nr.5 si Referatul nr. ^43505 ilin 30.03.2007 al Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente; li ^0 7

Având în vedere adresa nr. 39074 din 22.03.2007 a S.C. POWER MARINE S.R.L

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 Iit. e) , alin.7 lit. a) si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală / republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă cooperarea Municipiului Constanța, în perioada 01.05 -15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizări în comun, în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol

ambarcațiuni de mare putere Class One «,« 31.08 - 02.09.2007,    _

Art.2. Se aprobayfinanțarâa cu suma de 1^4 milioane lei a acțiunilor ce vor fi executate de Municipiul Constanța în cooperare cu SC Power Marine Constanta SRL în vederea promovării, organizării și desfășurării în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internațional nautic pentru ambarcațiuni de mare putere Class

One „Romanian Grand Prix” .

a concursului internațional nautic pentru „Romartian Grand Prix” ce se va derula


Art.3. Se aproba punerea la dispoziție, în perioada 01.05 - 15.09.2007, a unor terenuri limitrofe lacului Siutghiol aparținând domeniului public sau domeniului privat al Municipiului Constanta, in vederea desfășurării de activități de alimentație publică, comerț, și promovare a concursului internațional nautic pentru ambarcațiuni de mare putere Class One „Romanian Grand Prix” ce se va derula între 31.08 -02.09.2007 în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol conform anexei ce urmează a fi întocmită după identificarea ulterioară a eventualelor locații.

Art. 4 Se aprobă contractul cadru privind cooperarea Municipiului Constanța, în perioada 01.05 - 15.09.2007, cu S.C. POWER MARINE S.R.L. în vederea realizării în comun , în stațiunea Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului internațional nautic pentru ambarcațiuni de mare putere Class One „Romanian GrandPrix” ce se va derula între 31.08-02.09.2007,

Art-5 Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Consiliului Județean, SC Power Marine Constanta SRL, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcției Patrimoniu, Direcției Relații Internationale si Organizare Evenimente, Direcției Corp Control in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Județului Constanta.

Prezenta hotarare a fost adoptata de _j^_consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,