Hotărârea nr. 473/2007

Hotarare privind revocarea HCLM nr. 399/2007 privind aprobare PUZ – PLAJA MUNICIPIUL CONSTANTA

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind revocarea HCLM nr. 399/2007

privind aprobare PUZ – PLAJĂ MMUNICIPIUL CONSTANŢA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 – Începând cu data aprobării prezentei, se revocă HCLM nr. 399/2007 privind aprobare PUZ – PLAJĂ MMUNICIPIUL CONSTANŢA..

             

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.473/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 126098 / 20.09.2007

 

 

                  Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Municipal din data de 27.07.2007 a figurat, la poziţia 37, proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ – PLAJĂ MMUNICIPIUL CONSTANŢA. După dezbaterile ce au avut loc pe marginea documentaţiei prezentate, proiectul de hotărâre a fost adoptat de consilierii municipali cu anumite modificări şi amendamente care au fost comunicate Direcţiei Apelor Dobrogea – Litoral prin adresa nr. 101975/30.07.2007, înregistrată la DADL, sucursala Constanţa sub nr. 13454/30.07.2007.

 

                  Adresa nostră face referire, printre altele şi la urgentarea refacerii şi predării documentaţiei solicitate, în vederea înaintării ei spre avizare Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

                 Având în vedere că până la data prezentei nu a fost prezentată nici o documentaţie sau un răspuns din partea DADL, solicităm revocarea HCLM nr. 399/2007 privind aprobare PUZ – PLAJĂ MMUNICIPIUL CONSTANŢA.

 

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                          

                Arh. Ionuţ TOMA                                                         

                                                                                                  Elaborat,

                                                                                                 Cristina STAMAT