Hotărârea nr. 472/2007

Hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

H  O T A R A R E

privind aprobarea  vanzarii prin  negociere directa a

unor bunuri imobile ( terenuri sau cladiri )

  ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2007;

          Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat ;

Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

Avand in vedere prevederile HCLM nr.______/____________ - privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului  privat al municipiului Constanta

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001, republicata,  privind administratia publica locala;

 

H O T A R A S T E

 

            Art.1. Se aproba vanzarea, prin negociere directa a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) situate pe domeniul privat al municipiului Constanta, conform anexelor nr. 1-26, ce fac parte integranta din prezenta hotarare;

 

            Art.2. Pretul de pornire la negocierea directa  va fi cel stabilit prin Raport de Evaluare intocmit in baza HCLM nr. 35/2002 - privind organizarea procedurii de achizitie a serviciului de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta;

 

            Art.3. Se aproba anularea Anexelor 5 si 6  din H.C.L.M. nr.596/13.12.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

           

            Art.4. Se aproba anularea Anexei 4 din H.C.L.M. nr.8/20.01.2006 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

 

            Art.5. Se aproba anularea Anexei 4 din H.C.L.M. nr.75/30.01.2007 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al Municipiului Constanta.

 

            Art.6. Se aproba anularea pozitiilor 24 si 26 din Anexa 1 “Vanzare prin licitatie publica” din H.C.L.M. nr.165/17.04.2003, privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica si negociere directa a unor bunuri imobile apartinand domeniului privat al municipiului Constanta.

           

            Art.7. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membrii.

 

 

 

                                PRESEDINTELE SEDINTEI

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

 

 

 

constanta

NR. 472/ 24.09.2007

 

 

ANEXA 1 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

1.       

Teren strada Ion Ursu nr.7

138

CIUBOTARASU NICULINA

CU nr.3334 /2007

 

Diferenta masuratori-Locuire cf. PUG

Solicitarea de cumparare nr. 149757/2006

- Suprf. acte= 750 mp.

- Suprf. mas.=888 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 2 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

2.       

Teren strada Primaverii nr.75

68,40

MANOLE LILIANA

CU nr.3333

/2007

 

Diferenta masuratori si intregire proprietate-Locuire conf. PUG

Solicitarea de cumparare nr. 92590/2006

- Suprf. acte= 150 mp.

- Suprf. mas.=180 mp.

- Terenurile propuse spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta, fiind de 30 mp., iar cel de al doilea este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare, fiind in suprafata de 38,40 mp. Destinatia terenurilor este de locuire conf.PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 3 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

3.       

Teren Bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Bloc T3

105,04

CONSTANTIN ROBERT CORNEL

CU nr.3306/

2007

Intregire proprietate- Locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca cf. PUG

- Solicitarea de cumparare -51188/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,

 


 

ANEXA 4 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

4.       

Teren strada Noua nr.3A

8

ULMEANU DUMITRU

CU nr.3303/

2007

Diferenta din masuratori- locuire cf.PUG

-Solicitarea de cumparare nr. 20806/2007

- Suprf. acte= 171 mp.

- Suprf. mas.=179 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 5 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

5.       

Teren strada Muresului nr.81

39,01

GINARA CRISTIAN

CU nr.3307/

2007

Diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

-Solicitarea de cumparare nr. 17066/2007

- Suprf. acte= 400 mp.

- Suprf. mas.=439,01 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 6 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

6.       

Teren strada Andrei Muresanu nr.52B

73,65

GHEORGHE DUMITRU

CU nr.3216/

2007

Diferenta din masuratori- locuire cf. PUG

-Solicitarea de cumparare nr. 1699/2007

- Suprf. acte= 127,31 mp.

- Suprf. mas.=200,96 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 7 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

7.       

Teren Tabara Turist

370,62

TEODORESCU DOINA

CU nr.1711/

2007

Comert, alimentatie publica parter conform PUD Mamaia 2001

- Solicitare de cumparare nr.105354/2005

- Terenul propus spre vanzare constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este cumparat de la SC Mamaia SA

- Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata precum si dispozitiile referitoare la privatizarea societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr.15/1990

- Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra terenului sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.15563/2003

- Destinatia terenului este de comert, alimentatie publica parter conform PUD Mamaia 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

 

ANEXA 8 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

8.       

Teren strada Amzacea nr.5A

214

DRAGHICI DUMITRU

CU nr.3725/

2007

Imobil P+1E+M- birouri si spatiu comercial cf. HCLM 654/2005

- Solicitare de cumparare nr.24275/2005

- Terenul propus spre vanzare constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Activul amplasat pe terenul ce face obiectul vanzarii este cumparat de la SC Horticola Poiana SA

- Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

- Dreptul de proprietate asupra constructiilor si dreptul de folosinta asupra constructiilor sunt inregistrate la OCPI Constanta sub nr.21132/2006

Destinatia terenului supus procedurii de vanzare este de Imobil P+1E+M- birouri si spatiu comercial cf. HCLM 654/2005

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 9 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

9.       

Teren Statiunea Mamaia, Zona PTTR

755,28

SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL

CU nr.3758/

2007

Spatiu verde cf PUD Mamaia 2001

Solicitare de cumparare nr.67713/2007

-Terenul propus spre vanzare inconjoara in intregime proprietatea privata a solicitantului, reprezentand un teren care nu permite realizarea unei constructii independente asa cum rezulta din adresa Directiei Urbanism nr.124914/19.09.2007 prin care se recomanda vanzarea prin negociere directa

 -Destinatia terenului este de spatiu verde conform PUD Mamaia 2001

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 10 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

10.   

Teren strada Soveja nr.21A

150

ANASTASE EUGEN

CU nr.3716/

2007

Locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca cf PUG

Solicitare de cumparare nr.85294/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de Locuire colectiva, parcaje, locuri de joaca cf PUG

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 11 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

11.   

Teren Bulevardul Mamaia nr.306

174

SC NITALEXIL SRL

CU nr.3727/

2007

Echipamente publice- intregire proprietate cf PUG

Solicitare de cumparare nr.111586/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de   Echipamente publice- intregire proprietate cf PUG

Avand in vedere forma si dimensiunile terenului care nu permit existenta unei constructii independente, Directia Urbanism prin adresa nr.124915/19.09.2007 recomanda vanzarea prin negociere directa in vederea intregirii proprietatii solicitantului

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 12 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

12.   

Teren strada Institutor Titorian Zona Bl. BM2-BM3

63,57

LOTREANU DUMITRU

CU nr.3722/

2007

Intregire proprietate- locuire 2D+P+1E cf HCLM 79/2006

- Solicitarea de cumparare -51188/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- locuire 2D+P+1E cf HCLM 79/2006

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 13 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

13.   

Teren Statiunea Mamaia, Zona Bavaria Blu

848

SC MARINA & SANTIS SRL

CU nr.3721/

2007

 Acces, alei circulatie complex hotelier conform PUD Mamaia 2001

- Solicitarea de cumparare16138/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii  titularului  cererii de cumparare, fiind cuprins intre constructiile detinute de acesta si reprezinta practic o enclava in mijlocul proprietatii, a carui destinatie este de Acees, alei circulatie complex hotelier  cf. PUD Mamaia 2001.

Prin adresa nr.124923/19.09.2007 Directia Urbanism recomanda vanzarea prin negociere directa a acestui teren intrucat forma si dimensiunile acestuia nu permit existenta unei constructii independente.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 14 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

14.   

Teren strada Palas nr.13

42,04

DRAISTARU DANIELA

CU nr.3719/

2007

Diferenta din masuratori- Locuire cf PUG

-Solicitarea de cumparare nr. 1699/2007

- Suprf. acte= 370 mp.

- Suprf. mas.=412.04 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 

ANEXA 15 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

15.   

Teren strada Pescarilor nr.65A

48

BARBAR LAVINIA OZANA, MANZI DUMITRA, OMER SUSLI

CU nr.3723/

2007

Extindere imobil locuinte cf HCLM 468/2006

Solicitare de cumparare nr.90901/2005

Terenul supus procedurii de vanzare constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, fiind limitrof terenului detinut in indiviziune de proprietarii apartamentelor situate in str.Pescarilor nr.77, bloc FZ28, sc.C, nr.17, 19, 21, 23, 25, fiind destinat extinderii balcoanelor de la parter, etajul 1 si 2

-terenul va fi detinut in indiviziune,  iar prin contractul de vanzare cumparare ce se va incheia se va stipula ca, in conditiile in care si ceilalti proprietar ai apartamentelor situate la etajele 3 si 4 doresc sa beneficieze de posibilitatea extinderii balcoanelor, sa nu le fie ingradit acest drept

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


                                                                                         

ANEXA 16 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

16.   

Teren strada Pescarilor nr.65B

46

MARTINESCU VIOREL, STANCIU SOFITA

CU nr.3724/

2007

Extindere imobil locuinte cf HCLM 468/2006

Solicitare de cumparare nr.90902/2005

Terenul supus procedurii de vanzare constituie domeniu privat al Municipiului Constanta, fiind limitrof terenului detinut in indiviziune de proprietarii apartamentelor situate in str.Pescarilor nr.77, bloc FZ28, sc.C nr.10, 12, 14, 16, 18,  fiind destinat extinderii balcoanelor de la parter si etajul 1

-terenul va fi detinut in indiviziune, iar prin contractul de vanzare cumparare ce se va incheia se va stipula ca, in conditiile in care si ceilalti proprietar ai apartamentelor situate la etajele 2, 3 si 4 doresc sa beneficieze de posibilitatea extinderii balcoanelor, sa nu le fie ingradit acest drept

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 17 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

17.   

Teren Statiunea Mamaia, Zona bar Melody

84,56

OPINCA MARIAN

CU nr.3720/

2007

Intregire proprietate- complex turistic, spatiu verde cf. PUD Mamaia 2001

- Solicitarea de cumparare 96325/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare, dobandit prin contract de vanzare cumparare autentificat sub nr.4185/2007 de la Manea Valentin si are destinatia de intregire proprietate- complex turistic, spatiu verde  cf PUD Mamaia 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


 ANEXA 18 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

18.   

Teren strada Rotterdam nr.35

301

STAN CONSTANTA

CU nr.3718/

2007

Locuire cf HCLM nr.425/2006

- Solicitarea de cumparare nr.148764/2004

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de concesiune nr. 86845/2002 si a actului aditional  incheiat intre PMC si Stan Constanta

Proprietarul constructiilor indeplineste conditiile art.125 alin.(3) din Legea 215/2001 actualizata

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de locuire cf HCLM 425/2006

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 19 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

19.   

Teren strada Semanatorului nr.30

69

DUMITRESCU OLIMPIU

CU nr.3626/

2007

Locuire- diferenta din masuratori cf. PUG

Solicitarea de cumparare nr. 7546/2007

- Suprf. acte= 208 mp.

- Suprf. mas.=277 mp.

- Terenul propus spre vanzare constituie diferenta intre suprafata rezultata din masuratorile cadastrale si suprafata aflata in proprietate, proprietarul terenului fiind in indiviziune cu Municipiul Constanta. Destinatia terenului este de locuire conform PUG

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 20 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

20.   

Teren Statiunea Mamaia, Zona Club Royal

170,62

SC AGREMENTUL S.A.

CU nr.3755/

2007

Spatiu verde cf PUD Mamaia 2001

Solicitare de cumparare nr.81522/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- Spatiu verde cf PUD Mamaia 2001

Avand in vedere forma si dimensiunile terenului care nu permit existenta unei constructii independente Directia Urbanism recomanda prin adresa nr.124924/19.09.2007 vanzarea prin negociere directa in vederea intregirii proprietatii solicitantului

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 21 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

21.   

Teren Bulevardul Mamaia nr.281

150

STEFAN GIGI VALENTIN

CU nr.3728/

2007

Sport, alimentatie publica, institutii, servicii, comert, parcaje cf. PUZ Tabacarie HCLM 415/2003

- Solicitarea de cumparare -109978/2007

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- Sport, alimentatie publica, institutii, servicii, comert, parcaje cf. PUZ Tabacarie HCLM 415/2003

Conform adresei Directiei Urbanism nr.125904/20.09.2007, aleile configurate in planul de situatie nu se mai mentin

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 22 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

22.   

Teren strada Rotterdam nr.15

300

HONDOREANU ILIE

CU nr.3714/

2007

Locuire P+2E cf. HCLM 444/2001 si HCLM 425/2006

- Solicitarea de cumparare nr.101124/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de concesiune nr. 86731/2002 si a actului aditional  incheiat intre PMC si Hondoreanu Ilie

- Initial terenul a fost instrumentat spre vanzare prin licitatie publica, dar avand in vedere modificarile Legii nr.215/2001, se anuleaza procedura initiala, urmand procedura de vanzare prin negociere directa

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de locuire cf si HCLM 444/2001 si HCLM 425/2006

 

PRESEDINTE SEDINTA,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ANEXA 23 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

23.   

Teren strada Rotterdam nr.17

300

HONDOREANU ILIE

CU nr.3715/

2007

Locuire P+2E cf. HCLM 444/2001 si HCLM 425/2006

- Solicitarea de cumparare nr.101121/2005

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta si  face obiectul contractului de concesiune nr. 86726/2002 si a actului aditional  incheiat intre PMC si Hondoreanu Ilie

- Initial terenul a fost instrumentat spre vanzare prin licitatie publica, dar avand in vedere modificarile Legii nr.215/2001, se anuleaza procedura initiala, urmand procedura de vanzare prin negociere directa                                                                                                                                                                                                       

-Terenul propus spre vanzare are destinatia de locuire cf si HCLM 444/2001 si HCLM 425/2006

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 24 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

24.   

Teren Statiunea Mamaia, Zona On Plonge Junior

150

SC RISE & SHINE SRL

CU nr.3757/

2007

Minihotel- intregire proprietate cf PUD Mamaia 2001

Solicitare de cumparare nr.95589/2007

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de intregire proprietate- Minihotel- intregire proprietate cf PUD Mamaia 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 25 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

25.   

Teren Statiunea Mamaia, Extindere Chiosc Racoritoare Azur

65

NACIADIS TANASE

CU nr.3756/

2007

Alimentatie publica, locuinte de vacanta cf. PUD Mamaia 2001

Solicitare de cumparare nr. 65719/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta - Terenul propus spre vanzare este compus din doua suprafete una de 25 mp, respectiv de 40mp si este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de  alimentatie publica, locuinte de vacanta

cf PUD Mamaia 2001

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,


ANEXA 26 LA HCLM NR.472/2007

 

VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA

 

 

NR

CRT

 

ADRESA TEREN

 

SUPRAFATA

( mp )

 

DENUMIRE

UTILIZATOR

 

NR. C.U. PENTRU VANZARE

DESTINATIA TERENULUI STABILITA PRIN C.U. VANZARE

 

 

OBSERVATII

26.   

Teren Statiunea Mamaia, Zona Restaurant Dorna

66,46

S.C. GEO TUREXIM S.R.L.

CU nr.3760/

2007

Spatiu verde cf. PUD Mamaia 2001

Solicitare de cumparare nr. 95290/2006

- Terenul constituie domeniu privat al Municipiului Constanta

- Terenul propus spre vanzare este limitrof proprietatii detinute de titularul  cererii de cumparare si are destinatia de  spatiu verde

cf PUD Mamaia 2001

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,