Hotărârea nr. 471/2007

Hotarare privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta

 

Romania

Judetul Constanta

consiliul local al Municipiului Constanta

 

 

                                                  H  O T A R A R E

privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta

 

             Consiliul Local al Municipiului Constanta , intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2007;

                Luand in dezbatere expunerea de motive a d-lui Primar Radu Stefan Mazare,  Raportul Comisiei de Studii, prognoze economico-sociale, Buget finante,  Administrarea Domeniului Public si Privat nr.1,  Comisiei juridice nr.5 si Referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

        Vazand prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, Legii 453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; HG nr.577/2002 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii “;

              In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, a art.115 alin.1, lit.b si art.123 alin.2 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

        

H O T A R A S T E

Art.1. Bunurile imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta vor putea face obiectul vanzarii in situatia in care se considera oportuna aceasta intentie urmand a fi instrumentat fiecare caz in parte in functie de situatia juridica reala existenta.

 

Art.2. Se aproba ca procedura de vanzare prin negociere directa sa fie aplicabila in urmatoarele situatii:

a) pentru terenurile destinate extinderii constructiilor existente, in cazul in care vecinii nu au ori nu-si exercita optiunea de cumparare, daca constructiile sunt realizate pe terenurile proprietate particulara, sau daca terenurile invecinate sunt improprii realizarii de constructii noi, independente datorita suprafetelor si dimensiunilor acestora, sau in cazul existentei diferentelor de masuratori intre suprafata inscrisa in actul de proprietate si suprafata reala existenta. Terenurile improprii realizarii de constructii noi sunt cele prevazute de H.G. nr.525/1996, modificata.

b) pentru terenurile aferente constructiilor detinute de proprietari cu titlu valabil.

c) pentru terenurile prevazute de H.G. nr.577/2002, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. Aceste terenuri sunt aferente proprietatilor (active) detinute de societati comerciale privatizate  si sunt necesare bunei desfasurari a activitatii.  

Art.3. Se aproba ca procedura de vanzare prin licitatie publica sa fie aplicabila in toate celelalte situatii care nu se incadreaza in prevederile Art.2.

 

Art.4. Pentru cazurile prezentate la art.2 se aproba ca procedura de vanzare sa parcurga urmatoarele etape:

a) Inregistrarea solicitarilor de cumparare in baza cadastrului si a incheierii de intabulare, unde este cazul.

                       - Directia ADPP

    

b) Elaborarea situatiei juridice a bunului –imobil cu  evidentierea eventualelor sarcini, notificari, aplicarea Legii nr.10/2001, litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau debite la bugetul local         

                                                     - Directia Patrimoniu, Directia APL, SPITVBL

    

c) Elaborarea  documentatiilor cu privire la reglementarile urbanistice a bunui imobil, in baza datelor transmise de Directia ADPP                                                                                                                                                                                               

                                                                                                      -Directia Urbanism

d) Inventarierea bunului imobil ca apartinand domeniului privat al municipiului Constanta        

                                                                       - Directia Patrimoniu

 e) Proiect de hotarare privind vanzarea prin negociere directa a bunului imobil

                                                                                    - Directia ADPP

f) Raport de evaluare a bunului imobil

                       - Directia ADPP

g) Inregistrarea contabila a valorii stabilita prin Raportul de evaluare

-Directia Financiara

h) Aprobarea raportului de evaluare ce stabileste pretul  vanzarii in conditia achitarii integrale a acestuia, si a documentatiei aferente, de catre comisia mandata de Consiliul Local in acest sens

-Comisia de vanzare

i) Proces verbal de negociere

                                                        - Directia ADPP / Comisia de vanzare

j) Act de vanzare-cumparare (autentificat notarial) cu mentiunea obligativitatii cumparatorului de a respecta prevederile Legii 453/2001 cu privire la respectarea conditiilor urbanistice de utilizare a bunului imobil

-Directia ADPP

Art.5. Pentru cazurile prezentate la art.3 se aproba ca metodologia de vanzare sa parcurga urmatoarele etape:

a) Inregistrarea solicitarilor de cumparare in baza planurilor de situatie intocmite de catre topometristi autorizati si documentelor cu privire la bunul imobil.

                        - Directia ADPP

 

 b) Elaborarea situatiei juridice a bunului –imobil cu  evidentierea eventualelor sarcini, notificari, aplicarea Legii nr.10/2001, litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau debite la bugetul local          

                                                     - Directia Patrimoniu, Directia APL, SPITVBL    

c) Elaborarea documentatiilor cu privire la reglementarile urbanistice ale bunului imobil, in baza datelor transmise de Directia ADPP

                                                                                                                                         -Directia Urbanism

d) Inventarierea bunului imobil ca apartinand domeniului privat al municipiului Constanta        

                                                                                                           - Directia Patrimoniu

 e) Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil

                                                                                    - Directia ADPP

f) Intocmirea documentatiei privind cadastrul si intabularea

- Directia Patrimoniu

g)  Raport de evaluare a bunului imobil

-Directia ADPP

 h) Inregistrarea contabila a valorii stabilita prin Raportul de evaluare

-Directia Financiara

 

i) Avizarea de catre Comisia de vanzare a pretului minim de pornire al licitatiei

                                     -Directia ADPP

j) Organizarea licitatie publice si intocmirea documentatiei tehnice

- Directia Tehnic Achizitii

 k) Desemnarea castigatorului licitatiei publice 

                                                        -  Comisia de Licitatie

l)             Act de vanzare-cumparare (autentificat notarial) cu mentiunea obligativitatii cumparatorului de a respecta prevederile Legii 453/2001 cu privire la respectarea conditiilor urbanistice de utilizare a bunului imobil

-Directia ADPP

Art.6. Se aproba componenta comisiei ce va vinde in numele si pentru Municipiul Constanta bunuri imobile, terenuri si cladiri, apartinand domeniului privat al municipiului Constanta:

1. Nicolae Nemirschi- Viceprimar

2. Antoanella Marinescu- presedintele Comisiei nr.1

3. Lucian Balut- presedintele Comisiei nr.4

4. Danut Moisoiu- presedintele Comisiei nr.5

5. Nicolae Bileca- Consilier municipal

6. Gabriel Valentin Parvulescu- Consilier municipal

7. Horia Marius Caliminte- Consilier municipal

8. Camelia Dudas- Sef U.E.C.V.- Directia ADPP

9. Ramona Daniela Dospinescu- Director Directia Patrimoniu

10. Marcela Frigioiu- Director Directia Financiara

11. Andrei Sozanski- Consilier Juridic- Directia APL

12. Ion Marica- Director Directia Tehnic Achizitii

13. Claudia Cealera- Consilier Juridic- Secretarul Comisiei

       Comisia va avea sarcina de a verifica si insusi, in numele Consiliului Local, documentatia ce va sta la baza contractului de vanzare cumparare, si anume:

a) Situatia juridica a terenului in cauza si schita cadastrala;

b) Situatia juridica a contractului existent (unde este cazul);

c) Raportul de evaluare a terenului ce stabileste valoarea de la care se porneste negocierea directa, respectiv valoarea de pornire a licitatiei publice;

d) Intocmirea procesului verbal de negociere (unde este cazul) sau aprobarea documetatiei de licitatie publica si a caietului de sarcini;

e) Consiliul Local al Municipiului Constanta imputerniceste comisia sa aprobe vanzarea terenurilor pentru care exista diferenta de masuratori fata de suprafata aprobata initial in urma intocmirii schitei topo de pana la +10%.

Art.7. Pretul de pornire la negociere directa sau licitatie publica, dupa cum este cazul, va fi cel stabilit prin raport de evaluare, intocmit in baza HCLM nr.35/31.01.2002, privind organizarea procedurii de achizitie de evaluare in vederea stabilirii valorii bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta.

 

Art.8.  Pretul de vanzare al terenului prin negociere directa/licitatie publica  se stabileste prin Raport de Evaluare aprobat de catre comisia de vanzare.  Vanzarea se va putea perfecta cu plata pretului integral sau in rate trimestriale esalonate pe maxim 3 (trei) ani cu conditia achitarii unui avans de minim 15% si a unei dobanzi de 5%/an aplicata la suma datorata in EURO care sa acopere devalorizarea monedei conventionale stabilita ca unitate de pret.

               In cazul in care beneficiarii contractelor de vanzare cumparare sunt persoane fizice sau societati comerciale neinregistrate in scop de TVA, si care nu pot beneficia de masurile de simplificare prevazute de art.160 din Codul fiscal, vanzarea in rate se va putea perfecta in aceleasi conditii de mai sus, dar sub rezerva achitarii unui avans de minim 25% care include si TVA-ul integral al pretului de vanzare.

           In situatia terenurilor ocupate de active ce fac obiectul unor contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabila de vanzare, comisia de vanzare va negocia plata in rate a terenului pe o perioada egala cu perioada de timp ramasa pana la achitarea integrala a pretului activului in cauza, nu mai putin de 3 ani.

           Neplata a trei rate succesive la termenele stabilite de comun acord de partile contractante atrage dupa sine rezolutiunea contractului de vanzare cumparare, fara punerea in intarziere si fara interventia instantei de judecata, conventia fiind pact comisoriu de gradul IV, iar sumele de bani  achitate pana la momentul rezolvirii contractului nu vor fi returnate de catre vanzator cumparatorului. De la data scadenta ratele trimestriale vor fi purtatoare de dobanzi conform legislatiei in vigoare.

 

Art.9. Se acorda mandat special ca in numele si pentru Municipiul Constanta regiile autonome (RAEDPP, RATC, RADET) aflate in subordinea Consiliului Local si Societatile comerciale la care Consiliul Local este actionar unic (SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL) sa vanda prin licitatie publica/negociere directa bunurile imobile proprietate privata a Municipiului Constanta, pentru care exista relatii contractuale intre acestea si alte societati comerciale/persoane fizice, sau fara a exista relatii contractuale.

         Prevederile art.4 si art.5 se aplica in mod corespunzator si in cazul regiilor autonome (RAEDPP, RATC, RADET) aflate in subordinea Consiliului Local si societatilor comerciale la care Consiliul Local este actionar unic (SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL), cu exceptia celor cuprinse la art.4, lit.e, respectiv art.5, lit.e, in acest caz operand mandatul special acordat de catre Consiliul Local. In ceea ce priveste dispozitiile cuprinse la art.4, lit.i, respectiv art.5, lit.i, comisia de vanzare va fi inlocuita de catre Consiliul de Administratie al regiilor/societatilor sus-mentionate.

  

Art.10. La data adoptarii prezentei hotarari H.C.L.M. nr.37/31.01.2002, cu toate modificarile si completarile ulterioare inceteaza sa-si mai produca efectele.

 

Art.11. Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, RAEDPP, RATC, RADET, SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL,  Directiei Patrimoniu, Directiei Tehnic-Achizitii, Directiei Financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta hotarare a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membrii.

 

PRESEDINTELE SEDINTEI

                                                                                       

                                                                                                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                              SECRETAR,

 

constanta

NR. 471/ 24.09.2007

 


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

PRIMAR

 
EXPUNERE  DE  MOTIVE

 

Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, a Legii nr.453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuitelor , HG nr.577/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a OUG nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

 Analizand referatul Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta;

Se propune individualizarea fiecarei proceduri de vanzare (negociere directa si licitatie publica) in functie de situatiile concrete intalnite in practica si reiesite din analizarea documentatiilor aferente solicitarilor de cumparare ale persoanelor fizice/juridice, adresate Primariei Municipiului Constanta, precum si stabilirea etapelor care se impun a fi parcurse pana la incheiererea actului de vanzare cumparare.

Totodata se stabileste componenta comisiei de vanzare si atributiile pe care aceasta le are referitor la verificarea si insusirea documentatiei in numele Consiliului Local, ce va sta la baza contractului de vanzare cumparare.

Pretul de pornire la negociere directa/licitatie publica, dupa cum este cazul,  va fi stabilit in baza unor rapoarte de evaluare intocmite de catre evaluatori autorizati cu care Primaria Municipiului Constanta a incheiet contracte de prestari servicii in baza HCLM nr.35/2002. De asemenea, se are in vedere modalitatea de plata (integral sau in rate esalonate pe maxim 3 ani) si sanctiunea aplicabila in caz de nerespectare a acestei obligatii.

Regiile autonome (RAEDPP, RADET, RATC) si societatile comerciale (SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL) aflate in subordinea Consiliului Local sau la care acesta este actionar unic beneficiaza de mandat special pentru vanzarea prin negociere directa/licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta. Acestea nu vor initia proiecte de hotarare in baza mandatului special acordat, iar comisia de vanzare va fi inlocuita de catre consiliul de administratie al acestora. 

        Initiez proiectul de hotarare : privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta;

 

 

PRIMAR,

RADU  STEFAN  MAZARE

 


 

 

 

romania

Judetul Constanta

Primaria Municipiului Constanta

Directia Administrarea Domeniului Public si Privat

Serviciul  Urmarire si Executare Contracte-vanzari

nr.______/___________

 

R E F E R A T  

 

Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, a Legii nr.453/2001, privind modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuitelor , HG nr.577/2002, privind aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a OUG nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii , noile modificari ale legislatiei in domeniu,  precum si experienta acumulata in cei 5 ani de desfasurare a procedurii de vanzare, care au evidentiat necesitatea unei reglementari unitare a metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta propunem un proiect de hotarare referitor la metodologia de vanzare a bunurilor imobile apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta.

Se propune individualizarea fiecarei proceduri de vanzare (negociere directa si licitatie publica) in functie de situatiile concrete intalnite in practica si reiesite din analizarea documentatiilor aferente solicitarilor de cumparare ale persoanelor fizice/juridice, adresate Primariei Municipiului Constanta, precum si stabilirea etapelor care se impun a fi parcurse pana la incheiererea actului de vanzare cumparare.

Totodata se stabileste componenta comisiei de vanzare si atributiile pe care aceasta le are referitor la verificarea si insusirea documentatiei in numele Consiliului Local, ce va sta la baza contractului de vanzare cumparare.

Pretul de pornire la negociere directa/licitatie publica, dupa cum este cazul,  va fi stabilit in baza unor rapoarte de evaluare intocmite de catre evaluatori autorizati cu care Primaria Municipiului Constanta a incheiet contracte de prestari servicii in baza HCLM nr.35/2002. De asemenea, se are in vedere modalitatea de plata (integral sau in rate esalonate pe maxim 3 ani) si sanctiunea aplicabila in caz de nerespectare a acestei obligatii.

Regiile autonome (RAEDPP, RADET, RATC) si societatile comerciale (SCIL Confort Urban SRL, SC Ecosal SRL, SC Edil Urban SRL) aflate in subordinea Consiliului Local sau la care acesta este actionar unic beneficiaza de mandat special pentru vanzarea prin negociere directa/licitatie publica a bunurilor imobile (terenuri sau cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta. Acestea nu vor initia proiecte de hotarare in baza mandatului special acordat, iar comisia de vanzare va fi inlocuita de catre consiliul de administratie al acestora.  

Urmare celor prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotarare “privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta”.

 

DIRECTOR,                                                                            SEF SERVICIU,

CONSTANTIN BABUS                                                  CAMELIA DUDAS

 

Elaborat,

Mariana Irimia

 


 

                

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA,

APARAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR 

SI LIBERTATILOR CETATENESTI – NR. 5

 

 
 

 

 
A V I Z A R E

 

 

 

 

       Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata de Legea nr.453/2001, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale  si ale HCLM nr. 37/31.01.2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  si in urma analizarii de catre Comisia Administratie Publica Locala, Juridica, Apararea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenesti, a documentatiei prezentate, comisia  avizeaza  ____________________ proiectul de hotarare privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta.

 

 

 

 

        

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA STUDII PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,

BUGET, FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, NR. 1

 

 

 

 

 
 
AVIZARE

 

 

 

 

 

 

       Avand in vedere prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata de Legea nr.453/2001, H.G. nr.577/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale  si ale HCLM nr. 37/31.01.2002, cu modificarile si completarile ulterioare,  si in urma analizarii de catre Comisia Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Constanta - nr 1, a documentatiei prezentate, comisia  avizeaza  ____________________ proiectul de hotarare privind aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile (terenuri si cladiri) apartinand domeniului privat al Municipiului Constanta.

 

 

PRESEDINTELE COMISIEI NR. 1