Hotărârea nr. 470/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 50/2007


            ROMÂNIA
     JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE
Privind modificarea HCLM nr. 50/2007

Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in şedinţa din data de 24.09. 2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 -juridica, referatul RAEDPP Constanta nr.4618/14.09.2007, înregistrat la Primăria Municipiui Constanta cu nr. 123700/14.09.2007 si referatul Direcţiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 122980/13.09.2007;

Vazand prvederile HCLM nr. 50/2007 privind transmiterea terenului in suprafaţa de 1333,28 mp, situat in str. Traian, intre blocurile A2 si A3, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta in vederea construirii unei grădiniţe cu orar prelungit;

In conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1,2,3 si 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, alin.5, lit. "a", art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se aproba modificarea art. 1 din HCLM 50/2007 in sensul completării suprafeţei de teren transmisa in administrarea RAEDPP Constanta in vederea construirii unei grădiniţe, cu terenul in suprafaţa de 222 mp, domeniu public al municipiului Constanta, situat in str. Traian intre blocul A2 si A3, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte articole ale HCLM nr. 50/2007 raman valabile.

Art.3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare RAEDPP Constanta si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

 

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                              SECRETAR

 

 

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.470/24.09.2007România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

direcţia patrimoniu

serviciul Patrimoniu

Nr. 122980/13.092007


REFERAT


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU


Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU


 


Având in vedere prevederile art.38, alin. 2, lit."c" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local exercita atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului si in conformitate cu art. 38, alin. 5, lit. "b" conform căruia in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

In conformitate cu dispoziţiile art. 12, alin.l din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniu public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

Urmare a Direcţiei Ivatamant a RAEDPP Constanta nr. 4618/14.09.2007, inregistrata la Primăria municipiului Constanta cu nr. 123700/14.07.2007.

Având in vedere ca in urma achiziţiei serviciilor de proiectare pentru faza Studiu de fezabilitate "construire grădiniţa cu 7 săli grupa" s-a constatat ca pe terenul respectiv sunt reţele de utilităţi, nepermitand amenajarea curţii ;

Datorita existentei pe terenul respectiv a canalului CET a cărui perimetru de protecţie este instituit prin legislaţie la 4 m de axul conductelor, propunem suplimentarea terenului transmis prin HCLM nr. 50/2007 cu suprafaţa de 222 mp, suprafaţa totala transmisa in administrarea RAEDPP pentru acest obiectiv fiind de 1555,28 mp

 


 


SEF SERV. PATRIMONIU


Gratiela RUSU


Supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 50/2007 referitor la suplimentarea suprafeţei de teren transmisa din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta in vederea construirii une/grădiniţe cu orar prelungit.