Hotărârea nr. 47/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 31/2005 privind avizarea si aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE CU SPATIU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 31/2005

privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE CU SPAŢIU COMERCIAL,

str. Frigului nr. 10

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 31/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE CU SPAŢIU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10, teren în suprafaţă de 300 mp, în sensul extinderii spaţiului comercial conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2434, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 4538, este proprietate Copciuc Vasile şi Daniela Irina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2390/2003 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 31/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. COPCIUC VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.47/ 30.01.2007

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 6846 / 22.01.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Copciuc Vasile pentru modificarea HCLM nr. 31/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE CU SPA’IU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Copciuc Vasile şi Daniela Irina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2434, este proprietate Copciuc Vasile şi Daniela Irina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2390/2003 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 300 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Frigului cu o deschidere de 14,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea construcţiilor existente parter (locuinţă şi spaţiu comercial) cu un corp în regim de înălţime parter cu destinaţia de spaţiu comercial.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter (4 m la cornişă).

P.O.T. aprobat = 48,75%                    C.U.T. aprobat = 0,49

P.O.T. propus = 67,65 %                    C.U.T. propus = 0,67

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1843/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10721/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 14267/2006

- Aviz Mediu nr. 8083 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 31/2005 privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – EXTINDERE CU SPAŢIU COMERCIAL, str. Frigului nr. 10, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Copciuc Vasile şi Daniela Irina, în sensul extinderii spaţiului comercial.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT