Hotărârea nr. 469/2007

Hotarare privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judetean Constanta a terenului in suprafata de 421,6 mp situat in statiunea Mamaia

     ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

     CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE
Privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judeţean Constanta a terenului in suprafaţa de 421,6 mp situat in staţiunea Mamaia

 Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta   întrunit   in   şedinţa   din   data   de 24.09.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 - juridica, adrsa RAJA Constanta nr. 121527/11.09.2007,Adresa Consiliului Judeţean Constanta înregistrata cu nr. 125587/19.09.2007 si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 126028/20.09.2007;

In conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1,2,3 si 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", alin.5, lit. "a", al art. 115, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

Art.l - Se aproba completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanta, aprobat prin HCLM nr. 109/2005 cu terenul in suprafaţa de 421,6 mp, situate in zona de nord a Staţiunii Mamaia, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, in administrarea Consiliului Judeţean Constanta a terenului in suprafaţa de 421,6 mp, situat in staţiunea Mamaia, proprietate privata a municipiului Constanta, in vederea executării unui obiectiv de interes public -staţie de pompare.

Art.2 - Transmiterea terenului se va face cu condiţia inceperii lucrărilor in termen de un an de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri

Art.3 - Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare si S.P.l.T Constanta, in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

             

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                          SECRETAR

MARCELA ENACHE

NR.469/24.09.2007România

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

direcţia patrimoniu

serviciul patrimoniu

Nr. 126028/20.09.2007

REFERAT


In baza prevederilor art.36, alin. 2, lit."c", din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, conform căruia Consiliul Local exercita atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului si alin. 5 lit."a" in baza căruia in exercitarea atribuţiilor prevăzute, consiliul local hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea acestor bunuri, în condiţiile legii;

In conformitate cu dispoziţiile art.12, alin.l din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniu public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

Urmare a adrsei RAJA Constanta nr. 121527/11.09.2007 si adresei Consiliului Judeţean Constanta înregistrata cu nr. 125587/19.09.2007.

Tinand cont de Proiectul nr. 14/2007 - Alimentarea cu apa si canalizare zona nord-Mamaia si Certificatul de Urbanism nr. 2256/11.06.2007

Având in vedere ca obiectivul de investiţii reprezintă o lucrare de utilitate publica de interes local - amplasarea unei staţii de pompare care sa asigure preluarea apelor menajere din zona de nord a staţiunii Mamaia;

Supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea Consiliului Judeţean Constanta, a terenului in suprafaţa de 421,6 mp, proprietate privata a municipiului Constanta, conform planului de situaţie ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


SEF SERV. PATRIMONIU


Gratiela RUSU


DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 


Bd. Tomis nr. 51 ;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040 - 41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA


//$■ «A


Către: Primăria Municipiului Constanța In atenția: Domnului Primar Radu Ștefan Mazăre

Domnule Primar,

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța cu nr. 87/25.05.2007 a fost aprobată documentația tehnieo-economică pentru obiectivul de investiții „ Alimentare cu apă și canalizare în zona Nord, Mamaia - etapa I” și au fost asigurate sursele de finanțare pentru execuția lucrărilor, din alocații de Ia bugetul local.

Pentru aprobarea și autorizarea lucrărilor a fost emis de la primăria municipiului Constanța Certificatul de urbanism cu nr. 2256/11.06.2007.

Obiectivul de investiții reprezentând o lucrare de utilitate publică, de interes local, în vederea obținerii autorizației de construire, vă rugăm să supuneți spre analiză și aprobare, în conformitate cu prevederile Legii 213/98 privind proprietatea publică, darea în folosință gratuită, pentru SC RAJA SA, a terenului în suprafață de 421,6 mp, amplasați în zona de Nord a stațiunii Mamaia, necesar pentru amplasarea stației de pompare care să asigure preluarea apelor menajere din zonă.


1