Hotărârea nr. 468/2007

Hotarare privind atribuirea unui teren, in compensare, numitului Amet Magit

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                     

                                        H O T A R A R E

Privind atribuirea unui teren, in compensare,

numitului Amet Magit

 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2007.

Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 1 – Buget – Finante, Raportul Comisiei 2 - Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridic, Referatul Directiei Patrimoniu nr. 124289/ 2007 si adresa Serviciului Juridic nr. 86513 / 2007

Vazand Notificarea depusa in baza Legii nr. 10 / 2001 prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 130177 / 2001;

In baza Deciziei Civile nr. 1596 / 1997 a Tribunalului Constanta, definitiva, Decizia Civila nr. 260/1999 a Tribunalului Constanta, irevocabila, Sentinta Civila nr. 20391 / 1999 a Judecatoriei Constanta si Incheierea nr. 11925 / 2003 a Judecatoriei Constanta, Notificarea depusa prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 111810 / 2005 si Notificarea depusa prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 99107 / 2006 si adresa nr. 109169 / 2007;

In temeiul prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificata prin Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit “c”, art, 115, alin (1) lit “b” din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata.

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba atribuirea urmatoarelor terenuri in proprietate, in compensare, numitului Amet Magit, conform planurilor de situatie anexate, ce face parte integranta din prezenta hotarare:

-                          teren zona baba Novac – Energia , lot 17, in suprafata de 450 mp,in valoare de 54.000 € (120 €/mp),

-                          teren zona baba Novac – Energia , lot 22, in suprafata de 450 mp,in valoare de 49.500 € (110 €/mp);

Art.3 - Predarea-primirea terenului mentionat la art.1 se va face prin proces-verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Directia Patrimoniu a Primariei municipiului Constanta si numitul Amet Magit ;

 

 

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare numitului Amet Magit cu domiciliul in Constanta, str. Mihai Viteazu nr. 44,  Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si S.P.I.T., in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                            CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 

                                                                                        MARCELA ENACHE

 

 

CONSTANTA

NR.468/ 24.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR   

 

 

 

R E F E R A T

Privind atribuirea unui teren, in compensare,

numitului Amet Magit

 

 

Prin Decizia Civila nr. 1596 / 1997 a Tribunalului Constanta, definitiva, se obliga Consiliul Local Constanta si Ministerul Apararii Nationale sa lase in deplina proprietate si posesie un teren in suprafata de 1350 mp, pe raza municipiului Constanta si prin Decizia Civila nr. 260 / 1999 a Tribunalului Constanta, irevocabila, se obliga Consiliul Local Constanta sa lase in deplina proprietate si posesie un teren in suprafata de 400 mp, pe raza municipiului Constanta, in compensare, reclamantului Amet Magit, pentru terenul detinut de bunicul sau in zona fostei comune Anadalqioi.

Conform Raportului de Expertiza Tehnica intocmit in dosar, terenul revendicat a fost identificat ca lot 1, 9 si 10 din careul 27, parcelarea fostei comune Anadalqiou, in prezent situat pe str. Tulcei, la est de str. Stefanita Voda, afectat de Ministerul Apararii Nationale, cazarma 390, U.M. 2150X.

Prin Sentinta Civila nr. 20391 / 1999 a Judecatoriei Constanta se caseaza Decizia Civila nr. 1596 / 1997 a Tribunalului Constanta, in sensul ca, inlatura obligarea M.Ap.N. la atribuirea in compensare a terenului revendicat, mentinand celelalte dispozitii ale hotararii recurate.

Numitul Amet Magit, depune notificare in baza Legii nr. 10 / 2001 prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 130177 / 2001, solicita atribuirea unui teren in zona str.Cpt. Dobrila Eugeniu – aleea Hortensiei, considerand terenul din zona Compozitorilor total necorespunzator.

Prin Incheierea nr. 11925 / 2003 a Judecatoriei Constanta, Consiliul Local Constanta este obligat la plata, in favoarea statului, a unei amenzi civile in cuantum de 500.000 lei pe zi de intarziere, incepand cu data emiterii hotararii judecatoresti pana la executarea obligatieie de atribuire in compensare.

Reclamantul revine cu Notificarea depusa prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 111810 / 2005 si solicita predarea in proprietate a unui teren in suprafata de 1750 mp, in conditii echivalente cu cel detinut in proprietate, in caz contrar urmand sa solicite executarea silita un cuantumul sumei de 1.000.000 € daune materiale si 100.000 € daune morale si Notificarea depusa prin Birou Executor Judecatoresc Volintiru Stefan, inregistrata a Primaria Municipiului Constanta sub nr. 99107 / 2006 si adresa nr. 109169 / 2007 prin care solicita predarea in proprietate a unui teren in suprafata de 1750 mp, in conditii echivalente cu cel detinut in proprietate, in caz contrar urmand sa solicite executarea silita un cuantumul sumei de 1.000.000 € daune materiale si 500.000 € daune morale.

Avand in vedere solicitarea Serviciului Juridic nr. 3971 /2007, Comisia pentri identificarea,  inventarierea si inaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea in compensare, propune atribuirea, in zona baba Novac – Energia, limitrof zonei Compozitori, a loturilor nr. 17 si 22, in suprafata de 450 mp fiecare, in valoare totala de 103.500 €, conform Raportului de evaluare intocmit in octombrie 2006, in baza Notelor de comanda nr. 124606 si 124610 / 2006 de S.C. Cadastru Consulting S.R.L. ( proces verbal de receptie nr. 129576 / 2006), valoarea estimata a terenului ce urmeaza a fi atribuit in echivalent este de 103.500 €, in compensare pentru terenul in suprafata de 1750 mp, cu o valoare estimata de 105.000 €, conform Raportului de evaluare intocmit  de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., in februarie 2007.

Mentionam ca nu se poate atribui teren in zona str.Cpt. Dobrila Eugeniu – aleea Hortensiei, intrucat acesta a fost introdus in inventarul domeniului public al municipiului Constanta prin H.C.L.M. nr. 122 / 2000, atestat prin H.G. nr. 904 / 2002, centralizat prin H.C.L.M. nr. 110 / 2005 iar in zona Compozitori nu mai sunt loturi disponibile.

Prin adresa nr. 86513 / 2007 a Serviciului Juridic se aduce la cunostinta ca reclamantul poate fi pus in posesie.

In temeiul prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificata prin Legea nr. 247 / 2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, in temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit “c”, art, 45, alin (3) si art. 115.alin (1) lit “b” din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala;

Avand in vedere cele de mai sus, supunem dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare privind atribuirea in proprietate, prin compensare, numitului Amet Magit, a urmatoarelor terenuri :

 

Amplasament propus

Supraf

mp

Valoare

€/mp

Valoare

Totala

Teren zona Baba – Novac, Energia, Lot 17

450

120

54.000

Teren zona Baba – Novac, Energia, Lot 22

450

110

49.500

TOTAL

 

 

103.500

 

                                    

 

 

                                         

DIRECTOR EXEC.  PATRIMONIU

 

Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

  CONSILIER JURIDIC                                      SEF SERV. PATRIMONIU

 

            Claudia NEGOESCU                                                    Gratiela RUSU

 

 

                                                                                             ELABORAT

 

                                                                                       Daniela GHERLAN