Hotărârea nr. 467/2007

Hotarare privind transmiterea / retragerea unor terenuri situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta

        ROMÂNIA

 JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                   HOTĂRÂRE
Privind transmiterea / retragerea unor terenuri situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea
RAEDPP Constanta

RAEDPP Constanta


 


Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta  intrunit   in   şedinţa  din   data   de 24.09.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.2 - Urbanism, Comisiei nr. 5 - juridica si referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 120694/10.09.2007;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. "c", alin.5, lit. "a", al art.l 15, alin.l, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE


 


_


Art.l - Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta a terenului situat in Constanta, str. Sulmona nr. 5, in suprafaţa de 308 mp, proprietate privata a municipiului Constanta, conform Anexei nr. 1 si a planului de situaţie ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aproba retragerea din administrarea RAEDPP Constanta si trecerea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta a terenului situat in Constanta, str. Ilarie Voronca nr. 6-8, in suprafaţa de 134.mp, proprietate privata a municipiului Constanta, conform Anexei nr. 2 si a planului de situaţie ce face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre

Art.3 - Predarea-Primirea terenului se va face prin Proces-Verbal de punere in posesie incheiat intre Serviciul Cadastru, Direcţia Patrimoniu a Primăriei Municipiului Constanta si R.A.E.D.P.P. Constanta


Art.4 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Financiare si S.P.I.T Constanta, in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 21 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

 

 

CONSTANTA

Nr.467/24.09.2007
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE


      ROMÂNIA

       Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

        direcţia patrimoniu

        serviciul Patrimoniu

       Nr. 120694/10.09.2007


                             REFERAT

Având in vedere prevederile art.38, alin. 2, lit."c" din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, conform căreia Consiliul Local exercita atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului si in conformitate cu art. 38, alin. 5, lit. "b" conform căruia in exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

In conformitate cu dispoziţiile art. 12, alin.l din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, potrivit căruia bunurile din domeniu public pot fi date, după caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale si locale, a altor instituţii publice si alin.2 conform căruia darea in administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a Consiliului Judeţean sau a Consiliului Local;

Având in vedere faptul ca imobilul din Constanta, str. Ilarie Voronca nr. 6-8 aparţine domeniului privat al municipiului Constanta, conform HCLM nr. 296/2001, Anexa nr. 3, poz. 353, nr. inv. 10679, centralizat prin HCLM nr. 109/2005, pag. 17, iar terenul este afectat doar de construcţii provizorii;

Pentru reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent imobilului din Constanta, str. Sulmona nr. 5, si in conformitate cu art. 3 din HCLM 109/2005 conform căruia "eventualele erori sau neconcordante rezultate din măsurători se vor reglementa ulterior prin hotărâri ale Consiliului Local" ;

Având in vedere ca nu sunt inregistrate notificări conform Legii nr. 10/2001 si nici litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti (situaţia juridica nr.78160/20070);

Supunem aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre privind transmiterea / retragerea unor terenuri situate in municipiul Constanta, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta in administrarea RAEDPP Constanta conform anexelor si planurilor de situaţie ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.


 


 


SEF SERV.PATRIMONIU

 

GRATIELA RUSU


DIRECTOR EXECUTIV PATRI


Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU


 


                             ROMÂNIA

     JUDEŢUL CONSTANTA

c;,l«<iU»v


    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
   
CONSILIUL LOCAL

                                                                  Anexa nr. 1   LA HCLM nr.467

 


 

 

 

 

 

SUPRAFAŢA DE

 

 

NR. CRT.

ELEMENTE

TEREN

VALOARE

 

DE

TRANSMISA IN

DE

OBSERVAŢII

IDINTIFICARE

ADMINISTRAREA

INVENTAR

 

 

 

RAEDPP

 

 

1.

str. Sulmonanr.5

St = 308 mp

30035,77 lei

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI


 


                                ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

                                                                       Anexa 2 la HCLM nr.467/2007


                                


 

NR. CRT.

ELEMENTE

DE

IDINTIFICARE

SUPRAFAŢA DE TEREN RETRASA

DIN

ADMINISTRAREA

RAEDPP

VALOARE

DE INVENTAR

OBSERVAŢII

1.

str. Ilarie Voronca nr. 6-8

St =134 mp

13067,51 lei

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI