Hotărârea nr. 466/2007

Hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr.389/17.08.2006

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

                                HOTARARE

Privind modificarea H.C.L.M. nr.389/17.08.2006

 

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in sedinta ordinara la data de 24.09.2007;

                                                        

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei nr.2 Urbanism, raportul Comisiei nr.5 Juridica si referatul Directiei Patrimoniu ;

Vazand HCLM nr.389/2006 privind atribuitrea in folosinta gratuita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, a terenului in suprafata de 1000,00 mp, situat in Zona Parc Primarie – str. Mihai Viteazu, in vederea edificarii unui sediu ;

Avind in vedere adresa nr.102109/30.07.2007 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dispozitiile art. 17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit. c, art. 45, alin.3, art.115, alin.1, lit.b si art.124 din Legea nr.215/2001, republicata privind Administratia Publica Locala

 

                                         HOTARASTE

 

Art.1 –Se aproba modificarea art.3 din H.C.L.M. nr.389/17.08.2006, in sensul ca se prelungeste termenul pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pana la data de 31.07.2008.

Celelalte termene prevazute in HCLM nr.389/17.08.2006 incep sa curga de la data obtinerii Autorizatiei de Construire. In cazul nerespectarii oricaruia din cele trei termene, prezenta hotarare isi inceteaza aplicabilitatea.

 

Art.2 -. Celelalte prevederi ale H.C.L.M. nr.389/17.08.2006 raman neschimbate

.

Art.3 - Compartimentul comisiilor Consiliului Local Constanta va comunica prezenta hotarare Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Directiei Patrimoniu, Directiei Financiare si S.P.I.T, in vederea aplicarii ei si spre stiinta Prefecturii Judetului Constanta.

 

Prezenta Hotarare a fost adoptata de 22 consilieri din 27 membri.

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                   CONTRASEMNEAZA SECRETAR

                                                                                 MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr.466/24.09.2007

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

 

                                           REFERAT

                                                         

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a solicitat aprobarea unui amplasament pentru construire sediu prin adresele inregistrate la Primaria municipiului Constanta sub nr. 100570/10.08.2005, nr. 42476/28.03.2006 si 50807/13.04.2006 ;

            In acest sens a fost adoptata H.C.L.M. nr.389/17.08.2006 prin care s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta, a terenului in suprafata de 1000,00 mp, situat in Constanta, Zona Parc-Primarie-str. Mihai Viteazul, in vederea edificarii unui sediu. HCLM nr.389/2006 prevede in art.3 conditia obtinerii Autorizatiei de Construire in termen de un an de la incheierea procesului verbal de predare primire a terenului.

            Avand in vedere ca hotararea privin aprobarea PUD-Construire sediu S+P+3-4E a fost aprobata in sedinta Consiliului Local al municipiului Constanta din data de 22.06.2007, termenul pentru obtinerea tuturor avizelor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire este foarte scurt. In acest sens OCPI a solicitat prin adresa inregistrata la Primaria municipiului Constanta sub nr. 102109/30.07.2007 prelungirea termenului prevazut la art.3 din HCLM nr.389/2006 pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pana la data de 30.12.2007.                                                                                          

   Avind in vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind propietatea publica si regimul juridic al acesteia conform caruia ‘’Statul si unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.’’

              

Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al Municipiului Constanta, proiectul de hotarare privind modificarea art.4 din HCLM nr.289/17.08.2006 in sensul ca se prelungeste termenul pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pana la data de 30.12.2007.

                                                                                                                  

                                                                              

DIRECTOR EXECUTIV PATRIMONIU,

Ing. Daniela Ramona DOSPINESCU                             SEF SERV. PATRIMONIU

 

       Gratiela RUSU

 

SERVICIUL JURIDIC                                                SERVICIUL PATRIMONIU

 

C.J. Claudia CEALERA                                                                 Gabriela RADU