Hotărârea nr. 465/2007

Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T A R A R E

privind trecerea unor imobile din domeniul public in   domeniul privat

 al municipiului Constanta

 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2007.

          Avand in vedere Expunerea de motive nr.121858 / 12.09.2007 a domnului Primar Radu Stefan Mazare, Raportul Comisiei 2 – Urbanism, Comisie 5 - juridica, si referatul Directiei Patrimoniu inregistrat sub nr. 121856 / 12.09.2007

          Vazind dispoz. art. 10, alin.2 din legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia

          In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art.45 alin (3) si art. 115, alin.(1) lit.b din Legea nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala republicata.

H O T A R A S T E:

          Art. 1 - Se aproba  trecerea din domeniul public, aprobat prin H.C.L.M. nr. 110 / 28.02.2005, in domeniul privat al municipiului Constanta, a imobilelor  prevazute in anexele 1-3  si planurile anexate, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2Se insuseste Procesul Verbal nr. 121857 / 2007 privind valoarea terenurilor, stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006.

        Art. 3- Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare : Directiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., R.A.E.D.P.P, Directiei Financiare  si S.P.I.T. in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

Prezenta Hotarare a fost aprobata de 22 consilieri din 27 membri.

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                   CONTRASEMNEAZA        SECRETAR,

                                                                            MARCELA ENACHE

CONSTANTA,  
NR.465/24.09.2007


ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECTIA PATRIMONIU

SERVICIUL PATRIMONIU

NR 121856 / 12.09.2007

 

R E F E R A T

Privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta

 

            In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c" si art. 45, alin (3), din Legea nr. 215 / 2001  privind Administratia Publica Locala,republicata.

Avand in vedere disp. Legii 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art. 10 alin 1 si 2,privind incetarea dreptului de proprietate publica si modul de trecere a bunurilor din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, art, 1 si art. 3 alin 2 din H.G.nr. 113 / 1992 privind defalcarea si trecerea in patrimoniu a bunurilor si valorilor de interes local din domeniul public si privat al statului.

            In conformitate cu prevederile H.G. 548 / 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public.

              Valoarea terenurilor cuprinse in inventar a fost stabilita de Comisia de Evaluare a terenurilor, constituita in baza Dispozitiei nr. 1674 / 2006 si transmise prin Procesul Verbal nr. 121857 / 2007,

Consideram necesara supunerea in dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat al municipiului Constanta a imobilelor, prevazute in anexele 1-3  si planurile, ce fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare si completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc Domeniul Privat al Municipiului Constanta, cu aceste imobile.

 

 

 

 

DIRECTOR EXEC PATRIMONIU

 

Drd.Ing. Ramona Daniela DOSPINESCU

 

CONSILIER  JURIDIC                                                       SEF SERV. PATRIMONIU

 

 Claudia CEALERA                                                                           Gratiela RUSU  

 

   

                                                      ELABORAT

                                                           Mihaela MARTOLEA


 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.L.M. NR. 465/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Mamaia nr.281

 150 mp

14627,81

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.L.M. NR.465/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren B-dul Ferdinand nr.45

 91 mp

7986,79

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

 

                                                      

 

 

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3 LA H.C.L.M. NR.465/2007

 

DENUMIRE IMOBIL

SUPRAFATA

VALOARE

RON

OBSERVATII

Teren Zona Posta

Tabara Nord

755.28  mp

73653,96

Legea nr. 213 / 1998

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA