Hotărârea nr. 463/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal AMPLASARE STATIE REGLARE PRESIUNE GAZ, Palazu Mare, str. Petre Dascalu teren in suprafata de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

AMPLASARE STAŢIE REGLARE PRESIUNE GAZ,

Palazu Mare, str. Petre Dascălu teren în suprafaţă de 70 mp,

domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal AMPLASARE STAŢIE REGLARE PRESIUNE GAZ, Palazu Mare, str. Petre Dascălu teren în suprafaţă de 70 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa, conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 110398/2007.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.463/24.09.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 97981 / 19.09.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal AMPLASARE STAŢIE REGLARE PRESIUNE GAZ, Palazu Mare, teren în suprafaţă de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa, conform adresei Direcţiei Patrimoniu nr. 110398/2007.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona caselor de vacanţă conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 70 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Petre Dascălu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime paretr cu destinaţia de staţie reglare SRS pentru distribuţia de gaze pentru consumatorii casnici.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 25 %             C.U.T. propus = 0,25

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3308/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Fotografii

 

Avize utilitati            

- CONGAZ nr. 12380/2007                                       

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal AMPLASARE STAŢIE REGLARE PRESIUNE GAZ, Palazu Mare, str. Petre Dascălu teren în suprafaţă de 70 mp, domeniu privat al municipiului Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT