Hotărârea nr. 462/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ACOPERIRE PLATFORMA DEPOZITARE si CONSTRUIRE HALA, str. Industriala nr. 1, teren in suprafata de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

ACOPERIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE şi CONSTRUIRE HALĂ,

str. Industrială nr. 1, teren în suprafaţă de 75641 mp,

proprietate SC ARGUS SA

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ACOPERIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE şi CONSTRUIRE HALĂ, cu asigurarea locurilor de parcare în incintă, str. Industrială nr. 1, teren în suprafaţă de 75641 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 7022476/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2063, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 8862 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 3969/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lâgă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC ARGUS SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 0148/1994 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ARGUS SA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.462/ 24.09.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 118704 / 13.09.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ARGUS SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ACOPERIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE şi CONSTRUIRE HALĂ, str. Industrială nr. 1, teren în suprafaţă de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2063, este proprietate SC ARGUS SA conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO nr. 148/1994 emis de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona activităţilor predominant industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii cu caracter industrial care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 75641 mp, se află în municipiul Constanţa, zona industrială.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei platforme acoperite pentru depozitarea materiilor rezultate din procesul tehnologic de prelucrare a seminţelor de floarea soarelui şi a unei construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de depozit. Proiectul propune asigurarea locurilor de parcare necesare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. existent = 20,92 %                   C.U.T. existent = 0,21

P.O.T. propus = 22,70 %                    C.U.T. propus = 0,23

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2159/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500              

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Secţiune prin teren

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 237/23051/2007                                       - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30715 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022476/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 8943/2007

- ROMTELECOM nr. 870 /2007                                - Aviz Mediu nr. 6520 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. /2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1774/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu ACOPERIRE PLATFORMĂ DEPOZITARE şi CONSTRUIRE HALĂ, str. Industrială nr. 1, teren în suprafaţă de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 2 • REGLEMENTARI URBANISTICE


.IMITA TERENULUI STUDIAT

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE CONSTRUCȚIE PROPUSA

ALINIAMENT OBLIGATORIU ACCESE PRINCIPALE IN CLĂDIRI

ZONA VERDE NEAMENAJATA CIRCULAȚIE CAROSABILA DE INCINTA

CF APROVIZIONARE

PLATFORME PROTECȚIE TEREN LIBER NECONSTRUIT PARCAJE EXISTENTE

PASARELE

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME SECȚIUNE PRIN TEREN BAZINE EPURARE


Nr crt

Teritoriu

aferent

Existent

%

Prepus

%

1.

Suprafața

construita

1 690mp

19.9

3 G40tnp

35.6

2.

Carosabil-parcajc

1 220mp

143

1 320mp

143

3.

Aici si platforme pietonale

2 540tnp

29.9

1 l90mp

14.0

4.

Spatii verzi

1 400mp

16,5

1 400 np

16.5

5

Teren neconstruit

1 650mp

19,4

1 650nip

19.4

TOTAI.

8 îOOinp

100%

12 500 mp

100%


S.C. KARTEZIAN GROUP S.R.L.

B-DUL TOMIS NR. 143A, Cam. 603, CONSTANTA Tel. 0241/555005. ini 277

Nr ruegistrare ORC J13/2209/1998 CUI R16909733

SCARA 1:500


SEF PROIECT

arh I0MA MONiCA

PROIECTAT

arh T0MA MONICA

DESENAT

feharh. COJOCARU G.

DATA 07. 07


Țbeneficiar


PR.NR


| DENUMIREA DEPOZIT ACOPERIT

COJI SEMNTE FLOAREA SOARELUI STR. INDUSTRIEI NR 1

CONSTANTA

[titlul planșei

REGLEMENTARI URBANISTICE


|FAZA.

| PUD