Hotărârea nr. 461/2007

Hotarare privind STABILIREA ZONEI DE INTERES din municipiulConstanta, conform Legii nr. 350/2001

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind  STABILIREA ZONEI DE INTERES din MunicipiulConstanta,

conform Legii nr. 350/2001

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere Legea nr. 350/2001 actualizată în 7 iulie 2006, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, ale Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii si ale ordinului nr. 176/N pentru aprobarea reglementarii tehnice « Ghid privind metodologia de elaborare si continutul – cadru al planului urbanistic zonal »;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă ZONA DE INTERES din Municipiul Constanta, conform Legii nr. 350/2001 ce este constituita din zona centrala si Peninsulara a mun. Constanta delimitata de urmatoarele strazi: - Bd. Ferdinand cuprinzand si frontul de case de la sud dintre parcul primariei si str. Atelierelor, str. Atelierelor, str. Avram Iancu, str.  Calarasi, Bd. Tomis, Bd. Mamaia, str. Mircea cel Batran, parcul Bibliotecii Judetene inclusiv, str. Mircea cel Batran, zona Peninsula delimitata la sud si vest de Bd. Marinarilor, str. Traian si Bd. Tomis; Zona cuprinsa intre str. Stefan cel Mare , inclusiv zona restaurantului Zorile, str. M. Eminescu ( inclusiv zona situata la est de strada), str. Eroilor ( pana in spatele blocurilor de pe bd. Mamaia), unitate militara si pompieri, conform planului de situatie anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare;

.Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

 PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.461/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

REFERAT

privind  STABILIREA ZONELOR DE INTERES din Municipiul Constanta

conform Legii nr. 350/2001

 

 

Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reglementeaza activitatea de dezvoltare teritoriala a localitatilor in acord cu dezvoltarea globala a intregului teritoriu national si cu respectarea autonomiei locale, pe principiul dezvoltarii durabile.

Referitor la categoria de documentatie de urbanism - Plan Urbanistic Zonal, art. prevede (3) ca: Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie in cazul:

a)     zonelor centrale ale localitatilor;

b)    zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;

c) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

Iar in Anexa nr. 1 din Lege – CATEGORII DE DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM. COMPETENTE DE AVIZARE  SI DE APROBARE A ACESTORA prevede ca avizarea Planurilor urbanisticice zonale pentru zona centrala a municipiului si alte zone de interes se face la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Consiliul Judetean si organisme centrale si teritoriale interesate.

Avand in vedere cele de mai sus, inafara zonelor prevazute explicit in lege, se stabileste urmatoarea Zona de interes pentru dezvoltarea municipiului:  

 

Zona centrala si Peninsulara a mun. Constanta delimitata de urmatoarele strazi: - Bd. Ferdinand cuprinzand si frontul de case de la sud dintre parcul primariei si str. Atelierelor, str. Atelierelor, str. Avram Iancu, str.  Calarasi, Bd. Tomis, Bd. Mamaia, str. Mircea cel Batran, parcul Bibliotecii Judetene inclusiv, str. Mircea cel Batran, zona Peninsula delimitata la sud si vest de Bd. Marinarilor, str. Traian si Bd. Tomis; Zona cuprinsa intre str. Stefan cel Mare , inclusiv zona restaurantului Zorile, str. M. Eminescu ( inclusiv zona situata la est de strada), str. Eroilor ( pana in spatele blocurilor de pe bd. Mamaia), unitate militara si pompieri.

 

 

ARHITECT SEF,

IONUT TOMA

Elaborat,

c. arh. Simona Bercu

 

 

 

 

 

 


257

J *!*    fPI

-t-r- .    ..J»/-T7

■*' 1-3


15


ie


2!