Hotărârea nr. 460/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCTIE si DEPOZITARE, SPATIU COMERCIAL, str. Varful cu Dor nr. 26, teren in suprafata de 2450 mp, proprietate SC CORTES INOX SRL

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCŢIE şi DEPOZITARE, SPAŢIU COMERCIAL,

str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 2450 mp,

proprietate SC CORTES INOX SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCŢIE şi DEPOZITARE, SPAŢIU COMERCIAL, cu asigurarea a 12 locuri de parcare în incintă, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 2450 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6664/9/3, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54861 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 51399/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC CORTES INOX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2973/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC CORTES INOX SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.460/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 62036 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCŢIE şi DEPOZITARE, SPAŢIU COMERCIAL, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 2450 mp, proprietate SC CORTES INOX SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6664/9/3, este proprietate SC CORTES INOX SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2973/2007 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona funcţiunilor predominant industriale conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2450 mp, se află în municipiul Constanţa, zona sere.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a două construcţii noi cu regim de înălţime parter înalt cu destinaţia de hale producţie şi depozitare confecţii metalice şi magazin de prezentare. Proiectul propune amenajarea în incintă a unui număr de 12 autovehicule.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt pentru hale, parter+supantă pentru spaţiu comercial.

P.O.T. propus = 55 %             C.U.T. propus = 0,55

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2071/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 323/26308/S/2007                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30696/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7022327/2007                   - Aviz Sanitar nr.2- 9860/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 HALE PRODUCŢIE şi DEPOZITARE, SPAŢIU COMERCIAL, str. Vârful cu Dor nr. 26, teren în suprafaţă de 2450 mp, proprietate SC CORTES INOX SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

10

FORMAI

A3S,eren = 2450 m2 POT propus = 55% CUT propus = 0,55 Sc,otal = 1358,96 mSc

depozii _ 632 80 mScha'a_prod. _ 507 35 mScShR = 218,80 m2

r •jîCIWl't *t«*iKT*kO* Olt*    _

\    1 • Marir.ela

tîjR OACHE

H 1. \ HM | \ |O|»A( ni OAK KI5? f 'Misi.uiia sir IXxvfcul 3X

Iknctki.o: l’ilti Ailuaii Oia^us si

Ci'nrjjian:» -    ftctlckii 1 cununi ( rislMii

Adivsa Ci‘OM.int.1 sn V.tiiui ui 1 )<»• im 2<»

nu. inia sciv

St 1 •'(> hi 1

!•»»••• • (.!•

'♦H lllll,.    i

t oll.l-*• Kat.tț. t|v

1 «tlll l’l ț'thttlflICih pHnllKllk M Y.UIZUlL

VititlCl hi filetata: <*

/V,

nr

I a-a .1 >1

• *•• 1't.nM.i l'l Ai'