Hotărârea nr. 46/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 78/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4E, str. Picior N Grigorescu nr. 30. teren in suprafata de 370 mp, proprietate Gosu Chirata si Gheorghe

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

HOTĂRÂRE

privim! modificarea HCLM nr. 78/2005

privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4E,

str. Picior N Grigorescu nr. 30. teren în suprafaţă de 370 mp.

proprietate Goşu Chiraţa şi Gheorghe

Consiliul Local ai Municipiului Constanţa. înirunil în şedinţa ordinară din data de 30.01.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism:

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991. republicată şi actualizată în 19.05.2005. privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu:

in temeiul prevederilor art. 38. alin. (2) .lit "c" si alin. (5). Iii "c" şi ari I207 , alin (I), lit. " b" din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 78/2005 privind aprobare PUD -CONSTRUIRI: IMOBIL LOCUINŢE D+P+4E, sir. Picior N Grigoreseu nr. 30. teren în suprafaţă de 370 mp. în sensul mansardării imobilului, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu asigurarea a 6 locuri de parcare în incintă.

Perenul, identificai cu nr. cadastral 409. fiind înscris în Cartea funciară sub nr. 2282 aşa cum rezultă din încheierea nr. 4768/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, csie proprietate Goşu Chiraţa conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4548/1999 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2-Celelalte articole ale HCLM nr. 78/2005 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, d-lui Gosu chirata in vederea aducerii la  îndeplinire şi. spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fosi adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

CONSTANTA
    NR  46/ 30.01.2007

M. Tomisnr 51.Fax 0040   41 - 708101. Tel 0040-41    7O8I05.8700CONSTANTA - ROMÂNIAROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

DIRECŢIA URBANISM

SERVICIUL URBANISM


REFERAT

Nr. 6632/ 19.01.2007

Urmare solicitării adresate de Goşu Chiraţa pentru modificarea HCLM nr. 78/2005 privind aprobare PUD - CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+4E, str. Pictor N Grigorescu nr. 30, teren în suprafaţă de 370 mp, proprietate Goşu Chiraţa şi Gheorghe.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul, identificai cu nr. cadastral 409, este proprietate Goşu Chiraţa conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 4548/1999 autentificat de notar public Borunâ Chiraţa.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI:

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime

P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului - pe teren se află imobilul S+P+4E în execuţie conform AC nr.

2986/2005.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, in suprafaţă de 370 mp. se află în municipiul

Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Pictor Nicolae Grigorescu.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea imobilului de  locuinţe  D+P-4E  (9

apartamente), realizat conform HCLM nr. 78/2005 şi AC nr. 2986/2005. La mansardă se vor amenaja 4

garsoniere ce vor fi închiriate către studenţi. Proiectul propune amenajarea demisolului ca parcare pentru

6 autoturisme.

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Euncţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) - se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+4E+M (2 Im).

P.O.T. aprobat = 50 %                       CU.T. aprobat = 2.52

P.O.T. propus = 60 %                       CU.T. propus = 4,25


Documentaţia prezentată conţine : Piese desenate

-  Situaţia existentă se. 1:500

-  Regimul de proprietate se. 1:500

-  Reglementări urbanistice se. 1:500

-  Desfăşurări de front stradal Avize

-  Aviz Mediu nr.        RP/2006

-  Aviz Comisia de Circulaţie nr. A/1554/2006


Piese scrise

-  Memoriu justificativ

-  Certificat urbanism nr. 4379/2006

-  AC nr. 2986/2005


PROPUNERI SERVICIU:

Propunem   spre/avizare   modificarea   HCLM   nr.   78/2005   privind   aprobare   PUD CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D-P+4E, str. Pictor N Grigorescu nr. 30. teren în suprafaţă de 370 mp, proprietate Goşu Chiraţa şi Gheorghe. în sensul mansardării imobilului.


 


ARHITECT ŞEF, Arh. Ionuţ Toma