Hotărârea nr. 459/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTE P+1E, str. Vulturului nr. 7, teren in suprafata de 350 mp, proprietate Teodorescu Mircea Doru si Daniela

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Vulturului nr. 7, teren în suprafaţă de 350 mp,

proprietate Teodorescu Mircea Doru şi Daniela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Vulturului nr. 7, teren în suprafaţă de 350 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1396, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 3688 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2236/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Teodorescu Mircea Doru şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 532/1999 autentificat de notar public Jean Dumitra.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. TEODORESCU MIRCEA DORU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.459/ 24.09.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 116926 / 31.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Teodorescu Mircea Doru privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Vulturului nr. 7, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Teodorescu Mircea Doru şi Daniela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 1396, este proprietate Teodorescu Mircea Doru şi Daniela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 532/1999 autentificat de notar public Jean Dumitra.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 350 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Vulturului cu o deschidere de 15,28 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5,80 m de la aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 26,48 %                   C.U.T. existent = 0,26

P.O.T. propus = 52,48 %                    C.U.T. propus = 0,89

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 324/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 5373 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1820/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Vulturului nr. 7, teren în suprafaţă de 350 mp, proprietate Teodorescu Mircea Doru şi Daniela

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1-STR. VULTURULUI-CONSTANTAÎNCADRARE in localitateE G E N D A

LIMITA ZONEI STUDIATE CONSTRUCȚII EXISTENTE

SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU P, P+1,P+2 CU FUNCȚIUNI COMERCIALE SI SERVICII PROFESIONALE PE SUPRAFEȚE DE MAX. 200 MP. TEREN DESTINAT NOULUI OBIECTIV

AMPLASAMENTUL PROPUS AL CONSTRUCȚIEI DE LOCUIT P+1 Sc = 90,98 MP.

CONSTRUCȚIE DE LOCUIT EXISTENTA CARE SE MENȚINE - Sc= 92,70 MP CIRCULAȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

PARCARE PROPUSA IN INCINTA

-—-—i"-

008 O.A.R.

2002 ARH.DUMSmO BIROU INDIVIDUAL DE ARH

OCjE A ENARU ITȘCTURA

întocmit ■*arh.D. Foenar,

wo

OBIECTIV: CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1 STR. VULTURULUI NR.7 - CONSTANTA BENEFICIAR: TEODORESCU MIRCEA

SCARA 1 : 5 O O


DATA


BE 6L E MENTAK IJBRAMIRTIC. F


PROIECT

NR.75

2007


PLANȘA