Hotărârea nr. 458/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1E, str. Randunelelor nr. 30, teren in suprafata indiviza de 259,32 mp, proprietate Cabuz Silviu si Mihaela, Piuari Gheorghi si Elisabeta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E,

str. Rândunelelor nr. 30, teren în suprafaţă indiviză de 259,32 mp,

proprietate Cabuz Silviu şi Mihaela, Piuari Gheorghi şi Elisabeta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Rândunelelor nr. 30, teren în suprafaţă indiviză de 259,32 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4150, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 11024 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 65248/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cabuz Silviu şi Mihaela, Piuari Gheorghi şi Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5417/2006 autentificat de notar public Doina Gheorghe. Investiţia va fi realizată de fam. Cabuz Silviu şi Mihaela.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlor. CABUZ SILVIU şi PIUARI GHEORGHI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR458/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 114437 / 31.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cabuz Silviu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, str. Rândunelelor nr. 30, teren în suprafaţă indiviză de 259,32 mp, proprietate Cabuz Silviu şi Mihaela, Piuari Gheorghi şi Elisabeta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4150, este proprietate Cabuz Silviu şi Mihaela, Piuari Gheorghi şi Elisabeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 5417/2006 autentificat de notar public Doina Gheorghe.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă care se menţine şi o anexă care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 259,32 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Coiciu. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Rândunelelor cu o deschidere de 9,02 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+1E.

P.O.T. existent = 31,07 %                   C.U.T. existent = 0,31

P.O.T. propus = 53 %                         C.U.T. propus = 0,971

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1142/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu însorire

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.  RP/2007

- Acord notarial coindivizari autentificat sub nr. 595/2007 de notar public Taşu Silvia

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, str. Rândunelelor nr. 30, teren în suprafaţă indiviză de 259,32 mp, proprietate Cabuz Silviu şi Mihaela, Piuari Gheorghi şi Elisabeta. Investiţia este realizată de fam. Cabuz Silviu şi Mihaela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


■■T-I jLE •11 . ^4

s.c. ART    trust s.r.l.1

fnvesW/e

P.U.D. Construire locuința D+P+1E}

Adresa

Mun. C-ta. Str. Rindunelelor nr. 30

beneficiar

rCABUZ Silviu si Mihaela

Proiectant

C. Arh. lonut SAVU

Se f Proiect

Arh. Altan GHENGIOMER

Pten3a Nr.: 2.1

nfiuPîaasa—Pi2mfi£Lfisa!£!fiaaiK£i