Hotărârea nr. 457/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE SI EXTINDERE CLADIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, bd. Alexandru Lapusneanu nr. 185 A

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 474/2005

privind aprobare PUD - MODIFICARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E

PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA,

bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, teren în folosinţă în suprafaţă de 682,40 mp, în sensul mansardării imobilului, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Construcţia, identificată cu nr. cadastral 6839, fiind înscrisă în Cartea Funciară sub nr. 19904 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16625/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate CCINA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 125/2005 autentificat de notar public Mariana Lambrino, iar terenul se află în folosinţă.

Celelalte articole ale HCLM nr. 474/2005 rămân neschimbate.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, CCINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.457/24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 98775 / 14.09.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de CCINA pentru modificarea HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, , bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, teren în folosinţă în suprafaţă de 682,40 mp, construcţie proprietate CCINA.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Construcţia, identificată cu nr. cadastral 6839, este proprietate CCINA conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 125/2005 autentificat de notar public Mariana Lambrino, iar terenul se află în folosinţă.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor colective în regim maxim de înălţime P+10E conform PUG, construcţia are funcţiunea de sediu administrativ conform HCLM nr. 474/2005.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobilul P-P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 682,40 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea construcţiei existente P-P+1E pentru destinaţia de sală de conferinţe. Proiectul propune retragerea mansardei cu 8,50 m pe toată latura de sud.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. existent = 79,54 %                   C.U.T. existent = 1,458

P.O.T. propus = 79,54 %                    C.U.T. propus = 2,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4715/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500                                - Studiu însorire

- Secţini prin teren

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30505 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 267/2007

- Aviz Mediu nr. 288 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1743/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 474/2005 privind aprobare PUD - MODIFICARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE P+1E PENTRU AMENAJARE SEDIU CCINA, bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 185 A, teren în folosinţă în suprafaţă de 682,40 mp, construcţie proprietate CCINA, în sensul mansardării imobilului pentru sală de conferinţe.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 


81

o î

lier

*r -

Liidț

XI    1 +


TOTAL

ZONA STUDIATA

np

%

542.78

6.10

590 00

6.63

3.165 00

35.56

1,31900

14.82

3 283 22

36 89

8,900.00

100


RAPORTAT LA TEREN AFERENT CCI.NAu P.O.T.exJitent = 7944%

CU.T.existent - 1,458

P.O.T.propos - 7944%

CU.T.propui - 2,12


PRIN ACEASTA DOCUMENTAȚIE SE SOLICITA MODIFICAREA H.C.L.M. CONSTANTA NR 474/23.09 2005 DE APROBARE A "P U.D.

- MODIFICARE SI EXTINDERE CLĂDIRE P* 1 PENTRU AMENAJARE SEDIU C.C.I.N.A BD LAPUSNEANU NR. 185A CONSTANTA"PU

MANÎ EXIS' BD. AL


2.1


REC

po;

URILEGENDĂ

REGLEMENTĂRISENSURI DE CIRCUL ACCESE CAROSAMJ


PROIECTANT GENERAL:

ZIS ARHITECTURAL VM DESIGNA

INREOWTRAT* IN RCQ fW. COMERȚULUI CU NR J11W4.S0M BO. TOM'9 NR 143A CONSTANȚA MC6IXI TEI. 0841 MMM S-nxU «lMeovO|>n>i»oiM-eJii ro

Director:

arh, ritfnta Isacov

Lat

PROIECTANT ARHITECTURA:

l’k

AT^I ISRL

Pioni im

J/13/1777/1996 BD.TOMIS 143A CONSTANTA Tel:0241-660527 E-mqil office6isocov.ro

Locali te Benefici

Proiectat

arh. MIHAI ISACOV

Scara:

Titlul :

REG

Desenat

arh. ALINTA ISACOV

/

1 :500

Verif icat

arh. ALINTA ISACOV

/

Data:

AUG

2007

POS

Sef proiect

arh. MIHAI ISACOV

URB