Hotărârea nr. 456/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Fantanele, teren in suprafata de 340,20 mp, proprietate Frant Teza

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Fântânele, teren în suprafaţă de 340,20 mp, proprietate Franţ Teza

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Fântânele, teren în suprafaţă de 340,20 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6083, este proprietate Franţ Teza conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 73/2006 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. FRANŢ TEZA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 456/ 24.09.2007

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 5486 / 17.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Franţ Teza privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Fântânele, teren în suprafaţă de 340,20 mp, proprietate Franţ Teza.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6083, este proprietate Franţ Teza conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 73/2006 autentificat de notar public Bratu Daniel Dumitru.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona de extindere a locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 340,20 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Fântânele cu o deschidere de 11,42 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5,90 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 41,15 %                    C.U.T. propus = 0,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1070/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade – 4 variante

 

Avize utilitati                                                             Alte avize

- RAJA nr. 922/13182/2006                                       - Aviz Mediu nr. 5624 RP/2006

- ENEL ELECTRICA nr. 946/2006              

- CONPET nr. 953/2006        

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Fântânele, teren în suprafaţă de 340,20 mp, proprietate Franţ Teza.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUCȚIE DE LOCUIT P+1 STR. FANTANELE-CONSTANTAIA


a_ cu


z

c

OC

LLI

H

LU

>


prelungire str.Papa Earcaș


cC


RUR


LCCDE PARCARE PROPUS


LIMITA TERENULUI DESTINAT NOULUI OBIECTIV 5 = 340,29 MP CONSTRUCȚII EXISTENTE

AMPLASAMENTUL PROPUS AL CONSTRUCȚIEI DE LOCUIT P + 1

SUBZONA CU TERENURI DESTINATE LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI (MAXIMUM P + 2)

CIRCULAȚII CAROSABILE EXISTENTE PRELUNGIRE STR.POPA F ARC AS - PROPUNERE CIRCULAȚII PIETONALE EXISTENTE CIRCULAȚII PIETONALE PROPUSE ALINIAMENT


Dumitru I.

U    < 4 v/La'irvjv.v    + 11

I 008W?;A.Bvl*«c1 ALA*/OBROGEA |2002l&RFkBtfMTTW' POEINARU BIROU WgyyjDU AL &€ a RHITECTU R A

OBIECTIV: CONSTRUCȚIE DE LOCUIT P+1, STR. FANTANELE - CONSTANTA BENEFICIAR: FRÂNT TEZA

PROIECT

NR. 7 200E

ÎNTOCMIT :§SuPoenar^

SCARA

V 500

REGLEMENTARI

URBANISTICE

PLANȘA

_I

DESENAT:'    - • -

DATA

APft.OS