Hotărârea nr. 455/2007

Hotarare privind atribuirea de denumiri de strazi în municipiul Constanta

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R  A  R  E

Privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data 24.09.2007.

            Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Stefan Mazare, raportul Comisiei de organizare urbanistica,amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura nr. 2 si referatul Serviciului Urbanism ;

            Avand in vedere prevederile O.G. nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată şi modificată prin Legea nr. 48/2003;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit “c” şi  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T A R A S T E  :

 

Art. 1 - Se aproba atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanţa, conform planurilor de situaţie anexate ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

► în cartierul Compozitorilor, pentru străzile interioare lotizării, aflate la vest de strada Constantin Bobescu, între SC Energia şi prelungirea străzii Haricleea Darclee:

                 ■ strada Edmond Deda

                 ■ strada Nicolae Kirkulescu

                 strada Ionel Perlea

                 ■ pentru strada aflată în prelungirea străzii Haricleea Darclee – strada Haricleea Darclee ;

►în zona PUZ – Campus Universitar, pentru străzile interioare lotizării, situate între Campusul Universitar şi malul Lacului Siutghiol:

                 ■ aleea Universităţii

                 aleea Jadului

                 aleea Granatului

                 ■ pentru strada aflată în prelungirea străzii Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu – strada Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu ;

► străzi situate în PUZ - Palazu Mare III, situate în ansamblurile rezidenţiale Zenit, Boreal şi Tomis Plus:

A.1. Străzi perpendiculare pe DN2A – bd. Tomis:    

■ De 263 – strada Amsterdam

■ De 279 – strada Brest

■ De 275 – strada Barcelona

■ De 373 şi De 286 – strada Budapesta

■ strada situată între De 275 şi De 373 – strada Berlin

A.2. Străzi interioare cartierului Zenit:

            ■ strada 1 – strada Copenhaga

            ■ strada 2 – strada Florenţa

            ■ strada 3 – strada Frankfurt

A.3. Străzi interioare cartierului Tomis Plus:

            ■ De 371 şi De 288 – strada Krakovia

            ■ strada 13 – strada Hanovra

            ■ strada 14 – strada Londra

            ■ De 369 şi De 290 – strada Lyon

            ■ strada 15, paralelă cu De 366  – strada Lisabona

            ■ De 366 şi De 292 – strada Milano

B.1. Străzi paralele cu DN2A – bd. Tomis:

■ De 599 – strada Madrid

■ De 276 – strada Napoli

■ strada 4 – strada Praga

B.2. Străzi interioare cartierului Boreal :

            ■ strada 5 – strada Paris

            ■ strada 6 – strada Roma

            ■ strada 7 – strada Sofia

            ■ strada 8 – strada Varşovia

            ■ strada 9 – strada Veneţia

B.3. Străzi interioare cartierului Tomis plus :

            ■ strada 10 – strada Verona

            ■ strada 11 – strada Viena

■ strada 12 – strada Bratislava.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu - servicul G.I.S., Serviciului comunitar de evidenţa populaţiei şi stare civilă, Direcţiei  Coordonare Organizare a Consiliului Judeţean, în vederea aducerii la îndeplinire şi Prefecturii Judeţului  Constanţa, spre ştiinţă.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                        SECRETAR

 

CONSTANŢA

NR. 455/ 24.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 117845 / 04.09.2007

 

                        Urmare solicitărilor privind atribuirea de numere stradale pentru terenuri situate în municipiul Constanţa.

 

                 Străzile sunt amplasate în municipiul Constanţa, zona Compozitorilor, cartierele rezidenţiale Tomis Plus, Boreal şi Zenit, zona Campus Universitar.

 

PROPUNERI DE SERVICIU :

 

                  Deoarece pe aceste străzi se intenţionează eliberarea de  autorizatii de construire de locuinţe, proprietarii doresc atribuirea de numerede strada pentru perfectarea actelor privind adresa de domiciliu propunem spre avizare denumirile:

                

► în cartierul Compozitorilor, pentru străzile interioare lotizării, aflate la vest de strada Constantin Bobescu, între SC Energia şi prelungirea străzii Haricleea Darclee, conform planului de situaţie anexat:

                 ■ strada Edmond Deda

                 ■ strada Nicolae Kirkulescu

                 strada Ionel Perlea

                 ■ pentru strada aflată în prelungirea străzii Haricleea Darclee – strada Haricleea Darclee ;

 

►în zona PUZ – Campus Universitar, pentru străzile interioare lotizării, situate între Campusul Universitar şi malul Lacului Siutghiol, conform planului de situaţie anexat:

                 ■ aleea Universităţii

                 aleea Jadului

                 aleea Granatului

                 ■ pentru strada aflată în prelungirea străzii Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu – strada Cpt. Av. Alexandru Şerbănescu ;

 

► străzi situate în PUZ - Palazu Mare III, situate în ansamblurile rezidenţiale Zenit, Boreal şi Tomis Plus, conform planului de situaţie anexat:

A.1. Străzi perpendiculare pe DN2A – bd. Tomis:    

■ De 263 – strada Amsterdam

■ De 279 – strada Brest

■ De 275 – strada Barcelona

■ De 373 şi De 286 – strada Budapesta

■ strada situată între De 275 şi De 373 – strada Berlin

A.2. Străzi interioare cartierului Zenit:

            ■ strada 1 – strada Copenhaga

            ■ strada 2 – strada Florenţa

            ■ strada 3 – strada Frankfurt

A.3. Străzi interioare cartierului Tomis Plus:

            ■ De 371 şi De 288 – strada Krakovia

            ■ strada 13 – strada Hanovra

            ■ strada 14 – strada Londra

            ■ De 369 şi De 290 – strada Lyon

            ■ strada 15, paralelă cu De 366  – strada Lisabona

            ■ De 366 şi De 292 – strada Milano

B.1. Străzi paralele cu DN2A – bd. Tomis:

■ De 599 – strada Madrid

■ De 276 – strada Napoli

■ strada 4 – strada Praga

B.2. Străzi interioare cartierului Boreal :

            ■ strada 5 – strada Paris

            ■ strada 6 – strada Roma

            ■ strada 7 – strada Sofia

            ■ strada 8 – strada Varşovia

            ■ strada 9 – strada Veneţia

B.3. Străzi interioare cartierului Tomis plus :

            ■ strada 10 – strada Verona

            ■ strada 11 – strada Viena

            ■ strada 12 – strada Bratislava

 

                       

                        ARHITECT ŞEF,

                        Arh. Ionuţ TOMA

 

                                                                                    Elaborat, Cristina STAMAT

 

                                               


fi

—x *r . >

ii V 1

u \

\

\


-|

ak jg

■ț M "7    *•"'■ >»,.

Ir /

F: /


O

O

ao

11

1

i

if

1

/

/< i