Hotărârea nr. 454/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren in suprafata de 402,69 mp, proprietate Nita Marin si Mania Maria

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M,

zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren în suprafaţă de 402,69 mp,

proprietate Niţă Marin şi Mania Maria

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren în suprafaţă de 402,69 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18917/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 52405 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 63000/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Niţă Marin şi Mania Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4799/2006 autentificat de notar public Anastase George.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NIŢĂ MARIN, Drei. MANIA MARIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.454/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 111675 / 24.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Niţă Marin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren în suprafaţă de 402,69 mp, proprietate Niţă Marin şi Mania Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18917/1, este proprietate Niţă Marin şi Mania Maria conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 4799/2006 autentificat de notar public Anastase George.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 402,69 mp, se află în municipiul Constanţa.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuinţă – 2 apartamente. Proiectul propune asigurarea în incintă a 4 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la noul aliniament al terenului aflat la 5 m din axul drumului de exploatare existent.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. propus = 30 %             C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 552/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 139/12181/S/2007                        - Aviz Mediu nr. 2401/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7021113 /2007      - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1817/2007

- ROMTELECOM nr. 462 /2007                   

- PETROTRANS

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/8/1, teren în suprafaţă de 402,69 mp, proprietate Niţă Marin şi Mania Maria.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT