Hotărârea nr. 453/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 267/2007

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 267/2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al HCLM nr. 267/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia, în sensul că locuinţa va avea regimul de înălţime P+1E+M şi nu P+1E, iar spaţiul comercial va avea regimul de înălţime P+1E şi nu parter, aşa cum eronat s-a specificat, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi şi anume P.O.T. = 53,38 % şi C.U.T. = 0,85. Celelalte articole ale HCLM nr. 267/2007 rămân neschimbate.

             

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. CHIOARU AURELIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.453/ 24.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 115648 / 29.08.2007

 

                 Urmare solicitării privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 267/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15907/2, este proprietate Chioaru Aurelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1604/2004 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

                  Având în vedere eroarea strecurată în textul Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 267/2007, cu privire la regimul de înălţime al imobilelor aprobate, propunem îndreptarea erorii materiale în sensul că locuinţa va avea regimul de înălţime P+1E+M şi nu P+1E, iar spaţiul comercial va avea regimul de înălţime P+1E şi nu parter, aşa cum eronat s-a specificat, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi şi anume P.O.T. = 53,38 % şi C.U.T. = 0,85.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 267/2007 privind aprobarea documentaţiei PUD CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia, în sensul că locuinţa va avea regimul de înălţime P+1E+M şi nu P+1E, iar spaţiul comercial va avea regimul de înălţime P+1E şi nu parter, aşa cum eronat s-a specificat, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi şi anume P.O.T. = 53,38 % şi C.U.T. = 0,85.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT