Hotărârea nr. 452/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu REABILITARE si SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E B-dul Mamaia nr. 304, teren in suprafata de1300 mp, proprietate de stat, transmis in administrare actual Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina –GEOECOMAR

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

REABILITARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E

B-dul Mamaia nr. 304, teren în suprafaţă de1300 mp

proprietate de stat, transmis în administrare actual

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina –GEOECOMAR

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu REABILITARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E, cu asigurarea a 4 locuri de parcare în incintă, B-dul Mamaia nr. 304, teren în suprafaţă de1300 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, în suprafaţă de 1300 mp, este proprietate de stat, transmis în administrare actual, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina –GEOECOMAR, în baza Deciziei Consiliului Popular al Judeţului Constanţa nr. 370/28.08.1984 şi a H.G. 1316/25.11.1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina – GEOECOMAR

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina – GEOECOMAR, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.452/ 24.09.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr.109419/28.08.2007 

 

                      Urmare solicitării adresate de  S.C.ROCA'S ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L. |privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu REABILITARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E, B-dul Mamaia nr. 304, teren în suprafaţă de1300 mp, proprietate de stat, transmis în administrare actual, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina –GEOECOMAR.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 1300 mp, este proprietate de stat transmis în administrare Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina – GEOECOMAR , în baza Deciziei Consiliului Popular al Judeţului Constanţa nr. 370/28.08.1984 şi a H.G. 1316/25.11.1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina – GEOECOMAR.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL3 , subzona locuinţelor individuale şi colective mici  în regim maxim de înălţime P+2-3E , existente şi propuse, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află 3 corpuri de cladire : sediul administrativ, cu parter şi 2 etaje şi doua corpuri de magazii anexe parter, care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1300 mp, se află în partea nordică a municipiul Constanţa, în imediata apropiere a Bulevardului Mamaia.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune reabilitarea sediului administrativ existent şi supraînălţarea cu încă un nivel , păstrandu-se amprenta la sol actuală, cat şi alinierea existentă de 8,45 m- retragere faţă de aliniament. Totodată se propune o retrasare a circulaţiilor din aria studiată astfel încat să se obţină un profil stradal adecvat, cu secţiune regulată şi amenajarea de parcaje pe domeniul public şi privat. Astfel profilul propus al aleii de acces va conţine o circulaţie pietonală cu două benzi, de 7m şi circulaţii laterale pietonale de 1,5m. Parcajele se vor distribui de-a lungul aleii de acces din strada Unirii şi pe tot aliniamentul din spatele căminelor studenţeşti. Colţul sudic al clădirii se va situa la 20,5m faţă de noul aliniament. Alte 4 locuri de parcare vor fi asigurate pe parcelă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+3E .

P.O.T. existent = 33,33 %                  C.U.T. existent =0,83

P.O.T. propus = 33,33 %                    C.U.T. propus =1,08

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                                     Piese scrise

- Încadrare în zonă 1 :2000

- Situaţia existentă sc. 1:500                                                             - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                                    - Certificat urbanism nr.1549 /2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                                

- Reglementări edilitare sc.1:500                                    

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

Alte avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30641/2007

- Aviz Sanitar nr.2-8798 /2007

- Aviz Mediu nr.3571 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr.1777A/ /2007                                                             

 

PROPUNERI SERVICIU :

                      Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu REABILITARE şi SUPRAETAJARE IMOBIL P+2E, B-dul Mamaia nr. 304, teren în suprafaţă de1300 mp, proprietate de stat, transmis în administrare actual, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marina –GEOECOMAR

 

                      ARHITECT ŞEF,                                                                       

                      Arh. Ionuţ TOMA                                                                      

                                                                                                                                  Elaborat, ANTUANELA DANCU                                                                                                                               

                

 


LEGEND/

LIMITA P.U.l.'"i    ■■

LIMITA PARCELA CE A ----- ■ GENERAT P.U.R.

ACCES PIETONAL ACCES CAROSABIL CIRCULAȚII_

DE IMPORTANTA ZONALA DE IMPORTANTA LOCALA PIETONALA FONDUL CONSTRUIT

CONSTRUCȚII EXISTENTE EDIFICABIL PROPUS SUPRAINALTARI / EXTINDERI [

ALINIAMENT

ALINIERI ......


Ptapunenle respect?. standardele imput.» da tukcona: ZRL

»Hucuf • «I ampiaeantei'thi in dteviAe. 2RA l^n noW, ZRE1 - m ne»d «

veet. UT8 4a -m ebd-eat v îRPun partea veetwa, AeMet- indu atom uten ruinulmaxim dținafrimeacceptateunt vanate.oacrfand intreP< • •) *

^ILANT TERITORIAL _

M    EXISTENT    PROPUS

4*    1 300 mp    1300 mp

e«f    1088,6 mp    1418,23 m

A conat.    433,3 mp    0 mp

P,O,T.    33,3%    33,1 %

C,UT.    0,83    1,08

, Spvirzi    45%    _    40%

Parcaj    50 mp(4 locuri) 150 mp( 12 loc

Circulații auto 270 mp    270 mp

s incrtcn îud