Hotărârea nr. 451/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu MANSARDARE PARTIALA LOCUINTA PARTER, str. Dorobanti nr. 46A, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Nastase Constantin

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER,

str. Dorobanţi nr. 46A, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Năstase Constantin

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Dorobanţi nr. 46A, teren în suprafaţă de 150 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12792, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 46692 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13918/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Năstase Constantin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 265/1999 autentificat de notar public Grigore Păun.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. NĂSTASE CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.451/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.109059 / 23.08.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Năstase Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Dorobanţi nr. 46A, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Năstase Constantin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12792, este proprietate Năstase Constantin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 265/1999 autentificat de notar public Grigore Păun.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Dorobanţilor cu o deschidere de 7,36 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune mansardarea parţială a locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 71,32 %                   C.U.T. existent = 0,72

P.O.T. propus = 71,32 %                    C.U.T. propus = 0,98

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2383/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 6348 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu MANSARDARE PARŢIALĂ LOCUINŢĂ PARTER, str. Dorobanţi nr. 46A, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Năstase Constantin.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


P

71.32

REGIM DE

0.72

ÎNĂLȚIME

COEFICIENT DE OCUPARE A TERENULUI EXIST


P

71.32

REGIM DE

P+M

0.98

ÎNĂLȚIME

COEFICIENT DE OCUPARE A TERENULUI PRC »P


IBOA

Birou individual de arhitectura

0. arh. DUMITRU OMOCEA nr. 033

Constanta. Str. Soveia, nr. 53, bl.iV se.C, a

Proiect Mansardare parțiala locuința parter si transformare terasa necirculabila in terasa circulabila

^neficiar: NASTASE CONSTANTIN

Andasaaent. Mui. Constanta, str. Dorccanto, nr 46A. jud. (Ha

Pr.67/07

FAZA

PUD

(DQ)

Tel. 656139 : 0723/783215

Proiectat

C. arh. Omocea Dumitru

VJ

Scara

PL. nr

Desenat

Th. Omocea Ileana

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

Voi.

Sef proiect

C. arh. Omocea Dumitru

Ooto. 08/07