Hotărârea nr. 450/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu DESFIINTARE ANEXA PARTER si CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Despot Voda nr. 43, teren in suprafata indiviza de 330,28 mp, proprietate Fatu Danut si Elena

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

DESFIINŢARE ANEXĂ PARTER şi CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Despot Voda nr. 43, teren în suprafaţă indiviză de 330,28 mp,

proprietate Fătu Dănuţ şi Elena

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu DESFIINŢARE ANEXĂ PARTER şi CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Despot Voda nr. 43, teren în suprafaţă indiviză de 330,28 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 5248/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 51065 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 12161/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Fătu Dănuţ şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr.1231/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. FĂTU DĂNUŢ, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR .450/ 24.09.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 87605 / 23.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Fătu Dănuţ privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu DESFIINŢARE ANEXĂ PARTER şi CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Despot Voda nr. 43, teren în suprafaţă indiviză de 330,28 mp, proprietate Fătu Dănuţ şi Elena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 5248/1, este proprietate Fătu Dănuţ şi Elena conform contractului de vânzare – cumpărare nr.1231/2006 autentificat de notar public Mariana Tuscali.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 330,28 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Despot Vodă cu o deschidere de 5,12 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune desfiinţarea unei anexe parter – corp C4 – şi realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare la parterul clădirii propuse.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 60,48 %                   C.U.T. existent = 1,81

P.O.T. propus = 50,92 %                    C.U.T. propus = 0,70

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 1091/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30592 /2007

- Aviz Mediu nr. 2898 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu DESFIINŢARE ANEXĂ PARTER şi CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Despot Voda nr. 43, teren în suprafaţă indiviză de 330,28 mp, proprietate Fătu Dănuţ şi Elena.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT            


Str. DESPOT VODĂ EST

EXTINDERE LOCUIWA CV PARTER + 1 ETÂjv


PIEf.RE ix.


PU

1:20


06/

200'