Hotărârea nr. 45/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE P+7E, str. Ileana Cosanzeana nr. 10, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Covaci Florin

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+7E,

str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren în suprafaţă de 400 mp,

proprietate Covaci Florin.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+7E, cu asigurarea a 27 locuri de parcare în incintă, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren în suprafaţă de 400 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3933, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 10187 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5417/2000 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Covaci Florin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 456/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. COVACI FLORIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.45/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 6634 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+7E, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Covaci Florin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3933, este proprietate Covaci Florin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 456/2006 autentificat de notar public Eleonora Stan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile parter şi P+1E care se vor desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 400 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzilor Ileana Cosânzeana, Lacului şi Mioriţa cu o deschidere de 22,02 / 20,74 / 14,51m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+7E cu destinaţia de locuinţe colective - 21 apartamente. Proiectul propune amenajarea unui garaj pentru 27 autoturisme la parterul imobilului, cu acces din toate străzile adiacente lotului. Accesul pietonal în imobil se va face din strada Lacului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+7E.

P.O.T. propus = 75 %             C.U.T. propus = 7,92

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3787/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Plan parcare

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE P+7E, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Covaci Florin

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT