Hotărârea nr. 449/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren in suprafata de 114 mp, proprietate Rasnoveanu Mircea Vasile

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren în suprafaţă de 114 mp,

proprietate Râşnoveanu Mircea Vasile

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren în suprafaţă de 114 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16223, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 48469 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 6743/2005 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Râşnoveanu Mircea Vasile conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1003/2005, rectificat sub nr. 834/2006 de notar public Veronica Petrescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, RÂŞNOVEANU MIRCEA VASILE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 449/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 42115 / 17.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Râşnoveanu Mircea Vasile privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren în suprafaţă de 114 mp, proprietate Râşnoveanu Mircea Vasile.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16223, este proprietate Râşnoveanu Mircea Vasile conform contractului de întreţinere autentificat sub nr. 1003/2005, rectificat sub nr. 834/2006 de notar public Veronica Petrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 114 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Rodica cu o deschidere de 3,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Se va asigura un loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 2,65 m de la limita dinspre aleea de acces dinspre strada Rodica a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 42 %             C.U.T. propus = 0,84

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2144/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 1821 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Rodica nr. 28 A, lot 3, teren în suprafaţă de 114 mp, proprietate Râşnoveanu Mircea Vasile.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 

*

HAM VRIliMISTIt DE DETALIU

•g

STR. RORICA MSI. 28A1OT 3

COISTAMTA


REGLEMENTARI

--LIMITA ZONEI STUDIATE


CONSTRUCȚII EXISTENTE CE SE MENȚIN

LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI


1 A 1 CONSTRUCȚIE PROPUSA ALINIAMENT PROPUS

ACCESE IN CONSTRUCȚII

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

CIRCULAȚIE PIETONALA


[ -J CAROSABIL SPATII VERZI


OIDIMUl UHIIKTIIOS

om boișâwia ,

3714

--T

Vandi-Oonna

eDțțiCHJC

toadurto» •«WțwC cu 4i«p>4«ț***»5!ÎS.


BENEFICIAR:

RASNOVEANU MERCEA VASILE


Proiect
Nr.

OAM    SEMNĂTURĂ

Bb"* *=■-*'►*•    <• k.O/IZ2OO2 J t - r


sij r»- 4b 1

’pk.hm

'DI3UWA4

,AMbAh>U!lCîyC ,Am.An.lJSCIUC

Scara:

1:500


Data
05.2006

Titlu proiect:

PLAN URBANISTIC DE DETALIU Locuința P+1E


Titlul planșei:

PLAN topografic REGLEMENTARI

FAZA

P.UD.

Planșa

nr.