Hotărârea nr. 448/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Ionescu Dan

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren în suprafata de 500 mp,

proprietate Ionescu Dan

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M cu garaj la parter, zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren în suprafata de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 12358, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 36276 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 13665/2003 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ionescu Dan conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 2536/2003 autentificat de notar public Florin Vişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. IONESCU DAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.448/ 24.09.2007

 

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 100619 / 15.08.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ionescu Dan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren în suprafata de 500 mp, proprietate Ionescu Dan.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 12358, este proprietate Ionescu Dan conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 2536/2003 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa cartier Constanţa Sud.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui garaj la parterul imobilului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. propus = 35 %             C.U.T. propus = 0,65

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4486/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                       

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilităţi                                                  Alte avize

- RAJA nr. 28/2826/2007                               - Aviz Mediu nr. 3346 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020187/2007      

- PETROTRANS

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, zona Constanta Sud, Careul D4, Lotul 34, teren în suprafata de 500 mp, proprietate Ionescu Dan.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 

 


INCADRAE IN ZONA SC. 1:5000


(,UilA IlFiMțlM AMAUZAT țH MMI mpiMlA    MUOtATE

t* I hOA mp


t(«NM»«M IU PROPUSA P+M, LOCUINȚA m - I52.M mp •M* 307,50 mp

tW+hMHI PWVAÎ. tONLSCU DAN


P.O.T.propus maxim = 35% C.U.T.propus = 0,65


H M NN ' PUWX Al. CONSILIULUI LOCAL - STRADA


IIRN PWiPRfcTATE PARTICULARA


*.< *NW. ARMlUCÎVlRAi "SR L


( ON’iTRUCIlL


1'fttHh tAhr m CONSULTANTA


JiWtL U f\M G^nîS-

pMh». iul U,j lnWHI Mumbeonu


Faza

P.U.D.

Scara:

1:200


iulîe2007PLAN URBANISTIC DE DETALIU IN VEDEREA STABILIRII OESTINATIEi TERENULUI

AMPLASARE CONSTRUCȚIE P + M

CU DESTINATA LOCUINȚA


BENEPCIAR: IONESCU DAN


CAREUL D4. LOT 34, ZONA C-TA SUD, CONSTANTA