Hotărârea nr. 447/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E+M, str. Calarasi nr. 16, teren in suprafata de 380,60 mp, proprietate Onodi Francisc si Cornelia

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+2E+M,

str. Călăraşi nr. 16, teren în suprafaţă de 380,60 mp,

proprietate Onodi Francisc şi Cornelia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+2E+M, cu asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Călăraşi nr. 16, teren în suprafaţă de 380,60 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16011, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 42515 aşa cum rezultă din Incheierea nr.14385/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Onodi Francisc şi Cornelia conform contractului de vânzare - cumpărare  autentificat sub nr.1315/2004 de notar public Stamule Daniela.

              Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ONODI FRANCISC, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 447/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr.31406/14.03.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Onodi Francisc privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+2E+M, str. Călăraşi nr. 16, teren în suprafaţă de 380,60 mp, proprietate Onodi Francisc şi Cornelia.  

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16011, este proprietate Onodi Francisc şi Cornelia conform contractului de vânzare - cumpărare  autentificat sub nr.1315/2004 de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2a,  corespunzătoare locuinţelor individuale în regim de înălţime P+2E, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 380 mp se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Călăraşi cu o deschidere de17,14 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea  unei locuinţe cu regim de înălţime S+P+2E+M. Parterul cuprinde un garaj pentru 3 (trei) autoturisme ; la etajele I şi II sunt prevăzute 2 apartamente cu trei camere + dependinţe, iar la mansardă se va amenaja o cameră multifuncţională (lectură, fitness, masă de biliard).  

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere faţă de str. Călăraşi de 6,5 m.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2E+M. 

P.O.T. propus = 29 %                 C.U.T. propus = 0,916

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă                                                      - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4446 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.9010  RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1643/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr.223 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+2E+M, str. Călăraşi nr. 16, teren în suprafaţă de 380,60 mp, proprietate Onodi Francisc şi Cornelia.  

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Antuanela Dancu                                                                                                                   

                

 

 POT

EXISTENT

_ 0,00

POT

PROPUS ____

29,00

EXISTENT

PROPUS


5=S!XI?ICAT:

ș:fpL6icCT

Ghengionier k

Î?OIECTAVT

Gheneiomer A

j DESENAT?

Ghensiomer R

- 1