Hotărârea nr. 446/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 408/2004 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. prel Nicolae Grindeanu nr. 1, teren in suprafata de 400 mp, proprietate Radu Florin si Rodica

Romania                                                         

Judetul Constanta

Municipiul Constanta

                Consiliul Local

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 408/2004

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. prel Nicolae Grindeanu nr. 1, teren în suprafaţă de 400 mp,

proprietate Radu Florin şi Rodica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 24.09.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 10.05.2007, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 408/2004 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. prel Nicolae Grindeanu nr. 1, teren în suprafaţă de 400 mp, în sensul extinderii şi supraetajării imobilului până la P+1-2E cu păstrarea funcţiunii de locuinţă, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 14160/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43154 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 14303/2005 eliberată de OCPI Constanţa este proprietate Radu Florin şi Rodica conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 354/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 408/2004 rămân neschimbate.

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. RADU FLORIN,  in vederea aducerii la indeplinire si, spre stiinta, Prefecturii Judetului Constanta.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR        

     CONSTANŢA

      NR 446/ 24.09.2007

ROMANIA
JUDETULCONSTANTA
PRIMARIAMUNICIPIULUICONSTANTA
DIRECTIAURBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 93542 / 17.07.2007

 

 

                 Urmare solicitării adresate de Radu Florin pentru modificarea HCLM nr. 408/2004 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. prel Nicolae Grindeanu Km 5, lot 5/1, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Radu Florin şi Rodica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 14460/1 este proprietate Radu Florin şi Rodica conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 354/2004 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă edificată cu AC nr. 3028/2004.

Caracteristici speciale ale zonei -  zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 400 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Km 5. Terenul urmăreşte aliniamentul la prelungirea străzii Nicolae Grindeanu cu o deschidere de 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea locuinţei P+1E existente cu un etaj parţial pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţimeP+1-2E, cu destinaţia de locuinţă. Este propusă asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Functiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1-2E.

P.O.T. aprobat = 30 %                        C.U.T. aprobat = 0,60                                                            

P.O.T. propus = 38 %                         C.U.T. propus = 0,99

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                        Piese scrise

- Încadrare în zonă sc. 1:2500

- Situaţia existentă sc. 1:500                                                   - Memoriu justificativ

- Obiective de utilitate publică sc.1:500                                 - Certificat urbanism nr.2138/2007

- Reglementări sc.1:500                                                         

- Montaj foto

 

PROPUNERI SERVICIU :

                        Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 408/2004 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. prel Nicolae Grindeanu Km 5, lot 5/1, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Radu Florin şi Rodica, în sensul extinderii şi supraetajării imobilului până la P+1-2E cu păstrarea funcţiunii de locuinţă.

 

ARHITECT ŞEF,                                                    

  Arh. Ionuţ TOMA                                                               

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

                

 \J

\x •

RAM « » •

! j

j \_\

s \_


& STP


pMl I '

)NEl STUDIATE S= 14.250 mp RENULUI AFERENT PROPR.RADU F. =400 mp.

JCTÎi. EXISTENTE

• / _

\ ÎN^EXECUTiE P+1-2p

,74 mp. A.D.=370,00 mp.

IENT PROPUS - CONSTRUCȚII NOÎ


DEANU.CU TROTUARE ASFALTATE. DRUMURI EXISTENTE PROPUSE PENTRU A FI ASFALTATE SI PREVĂZUTE CU TROTUARE.

SPATII PLANTATE PROPUSE /

I

X    _____

s fi

1 - Ui

' TNA 1023

’OA-R. FILIALA DOBROGE A-CONSTANT A

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ARH. DOINA POENARU

OO7Z2OO2

NUME    {Semnătură

Scara

1:500

SEF PROIECT

arh doina poenarJ z

PROIECTAT :

ARH DOINA POENARU A A/\

Data

(OESENAT

ARH DOINA POENARU^ rp

06.2007

Beneficiar RADU FLORIN    Proiect nr

h-.., ,    . . . . PUBS- JNTRARE ÎN LEGALITATE 42

litiu! proiectului CODIFICARE LOCUINȚA DE LA ^2007 P*IE LA P* l-2Ep.STR .N. GRINDEANU L0T5-1 Localitatea: - CONSTANTA

~«e