Hotărârea nr. 445/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN MUNICIPIUL CONSTANTA", str. Caraiman, zona Abator

          ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA",

str. Caraiman, zona Abator

Consiliul local municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului pilot, faza studiu de fezabilitate, al obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA", str. Caraiman, zona Abator, precum şi studiul de fezabilitate elaborat;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, avizele favorabile ale Comisiei nr. 1 buget finanţe;

Vazand dispoziţiile art 44, alin (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;

In temeiul prevederilor art 36, alin (2), lit b), alin (4), lit d) si art 115, alin (1), lit b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata,;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l  Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii   „AMENAJARE  TEREN   DE  SPORT  ÎN   MUNICIPIUL  CONSTANŢA",  str.

Caraiman, /onn Abator, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din septembrie 2007: 298.837 lei; 97.536 euro, din care:

Constructii-montaj: 242.225 lei; 91.118 euro (1 euro = 3.3625 lei)

ART.2    Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre
Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism
Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa,
spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ

NR.445/24.09.2007

 

Constanta

 


 

      

                                     ROMÂNIA

                      JUDEŢUL CONSTANŢA

 

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC- ACHIZIŢII SERVICIUL TEHNIC- INVESTIŢII
 
NR 124334/17.09.2007


RAPORT

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA",

str. Caraiman, zona Abator

Având în vedere faptul ca terenurile de sport amenajate pană în prezent în Municipiul Constanţa sunt deosebit de apreciate de tinerii de vârste diferite si tinand cont ca sunt cartiere care nu dispun de spatii de recreere, se justifică realizarea de astfel de obiective şi pentru aceste zone.

în acest sens. Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, aprobat prin HCLM nr. 308/22.06.2007, la Cap 51 Studii si proiecte, poziţia 7, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze amenajarea unui teren de sport si care să pună în valoare zona Abator, str. Caraiman, din punct de vedere recreativ .

Conform proiectului pilot, faza studiu de prefezabilitate, aprobat prin HCLM nr. 100/07.03.2007, terenul de sport, in suprafaţa de 40x20=800mp (suprafaţa asfaltată: 44x22=968 mp), este prevăzute cu 4 stâlpi de iluminat pentru timp de noapte şi are dotări specifice: porţi handbal cu plasă, masa si băncuţe pentru arbitri, antrenori si echipe, coşuri de gunoi stradale, cişmele stradale pentru apa potabila etc.

Având in vedere situaţia juridica nr. 132876/12.04.2007, suprafaţa propusa pentru amenajarea terenului de sport este de 1.101,45 mp, iar imprejmuirea acestuia se realiza cu gard de plasă.

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din septembrie 2007: 298.837 lei; 97.536 euro, din care:

Constructii-montaj: 242.225 lei; 91.118 euro (1 euro = 3.3625 Iei)

Faţă de cele arătate, in temeiul art 44, alin (1), din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, se supune dezbaterii în plenul Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „AMENAJARE TEREN DE SPORT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA", str. Caraiman, zona Abator.

DIRECTOR,                                                                                 ŞEF SERVICIU

DIRECŢIA TEHNIC-ACH1ZIŢII                                                                TEHNIC-INVESTITII

MARICA Ion                                                                              BORALI Veaveghiul


 

Elaborat,

CONSILIER

TURTOI Mirela