Hotărârea nr. 444/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidarea, stabilizarea si amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanta, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta si a C.N. „APM" Constanta - S.A."


ROMÂNIA

    JUDEŢUL CONSTANŢA  MUNICIPIUL CONSTANŢA    CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de

investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în

administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A."

Consiliul local Municipal Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2007;

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul

de hotărâre iniţiat privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului

maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N.

„APM" Constanţa - S.A, precum şi studiul de fezabilitate elaborat.

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii, precum şi avizele favorabile ale Comisiei nr.l

Buget-finanţe şi Comisiei 2 Urbanism;

Văzând dispoziţiile art.44, al.(l), din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."b", alin.4, lit.„d" şi art.115, alin.l, lit."b"din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

ART.l Se aprobă studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii: „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consi­liului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A" conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

1.  Total investiţie (PRIMĂRIA CONSTANŢA + C.N. „APM" CONSTANŢA)

conform deviz general comun, în preturi mai 2007:

201.349.210 lei / 60.374.577 euro din care C + M: 172.833.638 lei / 51.824.179 euro

2.  Total investiţie PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA conform deviz

general, în preturi mai 2007:

139.561.763 lei/41.847.609euro
din care C + M: 119.630.920 lei / 35.871.345 euro
Durata de execuţie: 3 ani
ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta
hotărâre Direcţiilor Tehnic-achiziţii şi Direcţiei Financiare, C.N. „Administraţia Porturilor
Maritime" Constanţa S.A., în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii Judeţului
Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Constanţa

Nr.444/24.09.2007


 


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DIRECŢI A ŢEHNIC-ACHIZIŢII

NR^X/H /24.08.2007


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N.

„APM" Constanţa - S.A."

Vă informăm că prin HCLM nr.65/2006 Consiliul Local Municipal Constanţa a aprobat asocierea Municipiului Constanţa cu Compania Naţională „Administraţia Naţională a Porturilor Maritime" Constanţa -S.A. în vederea proiectării şi finanţării, în cote procentuale egale, a studiului de fezabilitate aferent lucrărilor de consolidare şi stabilizare a versantului şi a zonelor adiacente portului maritim Constanţa aflate în administrarea celor două părţi asociate.

Ca urmare a HCLM 160/2006 prin care s-a aprobat, documentaţia de achiziţie şi a contractul-cadru de prestări servicii, s-a încheiat cu SC Search Corporation SRL, în calitate de proiectant, contractul nr. 134638/07.11.2006 aferent studiului de fezabilitate „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A.".

Documentaţia elaborata analizează, în baza situaţiei existente şi a identificării cauzelor degradărilor din zona studiata, soluţiile de consolidare a falezei şi amenajările pe versant şi pe cele doua zone aparţinând Cosiliului Local Constanţa şi CN APMC pe o suprafaţa de 81 ha din care 30 ha în administrarea CN APM Constanţa şi 51 ha în administarrea Primăriei.

Pentru identificarea soluţiilor optime de punere în siguranţa ă versantului şi asigurarea dezvoltării zonei proiectantul a realizat următoarele studii:

1.                    Studii topografice în zona cuprinsă între Poarta nr.l Port Constanţa, Bd. Marinarilor (piatra cubica), Poarta 2 Port Constanta, Str. Traian, Porţile 3 si 4 Port Constanta , zona gara, Bd. 1 Mai vechi, Poarta nr. 5, Poarta nr. 6, Zona Oii Terminal si Poarta nr.7 în scopul intocmirii planurilor de situaţie, a profilelor longitudinale si transversale necesare realizării pieselor desenate conform cerinţelor de proiectare si deteminarea reţelelor de utilităţi a limitelor de proprietate, etc.

2.          Studiu geotehnic - Pentru stabilirea cauzelor care au produs alunecările de teren si a parametrilor fizico-mecanici ai formaţiunilor geotehnice.

3.          Studiu hidrologic pentru analiza dinamicii apei subterane in zona falezei intre porţile 1- 6 pana la limita vestica a oraşului Constanta si propunerea unor masuri de reducere a nivelului apei freatice la un nivel acceptabil, prevenind astfel apariţia unor situaţii de instabilitate a versantului.

4.          Studiu de trafic - în scopul evidenţierii fluxurilor de circulaţie pe străzile Marinarilor (dale din beton), B-dul. P.P. Carp, Str. Traian, Str. 1 Mai (sector intre B-dul. P.P. Carp si B-dul. Marinarilor -dale din beton), Str.Ovidiu, Bd. Marinarilor-piatra cubica si Bretea (B-dul.Marinarilor-^Str. Traian).

5.                   Studii tehnice rutiere - pe baza căreia au fost dimensionate tipirile de structura rutiera ce se aplica pe fiecare drum în parte conform detaliilor de drum.

Lucrărilor proiectate constau din: 1. LUCRAM DE DRUM a. LUCRĂRI DE INFRA SI SUPRASTRUCTURA

Pe baza măsurătorilor de trafic şi de capacitate portanta au rezultat trei tipuri de soluţii pentru reabilitarea structurii rutiere a drumurilor, respectiv:

-         refacerea integrala a structurii rutiere existente

-         refacerea fundaţiei drumului:

-         refacerea suprastructurii:


b. LUCRĂRI DE RANFORSARE A STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

Lucrările constau din asternerea următoarelor straturi asfaltice:

     Material antifisura MA8

     6 cm mixture asfaltica BA2

     4 cm uzura BA 16

c. LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SUPRAFEŢEI DE RULAJ

Pe sectoarele de drum in care nu sunt necesare lucrări de refacere a infrastructurii sau de ranforsare a suprastructurii si asfaltul prezintă semne de imbatranire se aplica:

4 cm frezare

asternere de geogrila antifisura, local in dreptul fisurilor sistemului rutier existent

4 cm strat uzura BA 16

d. LUCRĂRI DE AMENAJARE A ACOSTAMENTELOR

Toate acostamentele vor fi de tip "consolidate" având următoarea structura:

4 cm strat de uzura BAI6

20 cm piatra sparta

Stratul de uzura pe acostamnet se aşterne odată cu stratul de uzura de pe partea carosabila.

e. TROTUARE CU UN SISTEM CONSTRUCTIV DIFERENŢIAT IN FUNCŢIE DE POZIŢIA

DRUMULUI FATA DE ORAŞ SI ANUME:

Dale autoblocante din beton pe pat de nisip pe străzile adiacente oraşului (Traian, B-dul. Marinarilor actual Termele Romane, P.P. Carp, Ovidiu, Canarache)

Beton sau mixtura asfaltica pe o fundaţie de piatra sparta pe restul drumurilor in care se impune realizarea trotuarelor.

2. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE DRUMURDLOR

Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si profil transversal vor fi cele ale drumurilor existente. Lăţimea acestora este specificata pe profilele transversale tip pentru fiecare drum in parte.

In dreptul rezervoarelor de petrol de la Poarta 4 drumul va fi suprainaltat local cu circa 0.8 m + 1.00 m pentru a permite construcţia unui podeţ dalat de 4 m peste conductele cu produse petroliere. A. ŞANŢURI. Lucrările proiectate constau din:

Decolmatari si reparaţii ale rosturilor şanţurilor existente

înlocuirea dalelor existente deterioarate

Refacerea şanţurilor existente degradate

Şanţuri noi

b. Podeţe

- Podeţe existente. Lucrările proiectate constau din: Decolmatari, Reparaţii si refaceri ale camerelor de

cădere si ale radierelor, Racordarea cu terasamentele prin aripi din beton, Refacerea hidroizolatiei, Reparaţii ale suprafeţei betoanelor cu mortare speciale;

- Podeţe noi amplasate in dreptul canalizărilor existente de sub triaj si au in principiu următoarea alcătuire:

Fundaţii din beton simplu, Elevaţii din beton simplu si dale din beton armat, Camere de cădere din beton armat in amonte, Aripi de racordare cu terasamentele din beton armat in aval In zona Porţii 6 CF a fost prevăzut un podeţ executat prin forare ce subtraverseaza drumul de

supraveghere port (acces poarta 7) si bateria de conducte ale Terminal Oii. Acest podeţ preia apele de pe

sântul existent al CF ce colectează apele platformei complexului Metro.

c. Casiuri

Casiurile existente ce nu au suferit degradări datorita alunecărilor de teren vor fi reparate si rostuite. Casiurile existente care au fost dezafectate de alunecările de teren sau casiurile noi proiectate vor fi executate in sistem "elastic" din geocelule cu inaltime de 20 cm umplute cu beton.

3. SISTEME DE SIGURANŢA A CIRCULAŢIEI. Aceste sisteme constau din:

Parapete metalice amplasate pe ramblee cu înălţimea mai mare de 3.00m sau pe coronamentul zidurilor de rambleu;

Semnalizarea rutiera longitudinala prin benzi reflectorizante aplicate pe partea carosabila

Semnalizarea rutiera verticala, prin panouri de presemnalizare, restricţii etc.


4.  PARCĂRI

Sunt prevăzute trei spatii de parcare din care:

2 parcări existente amplasate in zona porţii 3

1 parcare suplimentara prevăzuta a fi amplasata in dreptul intersecţiei B-dul. P.P. Carp cu B-dul. Marinarilor

Toate parcajele vor fi prevăzute cu instalaţie de iuluminat, cabina portar, coşuri de gunoi si grupuri sanitare ecologice

5.  LUCRĂRI DE CONSOLIDARE

SOLUŢII TEHNICE PRODZCTATE

Aprecierile asupra stării tehnice a lucrărilor existente sunt prezentate tabelar pe fiecare tip de lucrare in Voi.3.1 - "Culegere date teren."

Sectoarele de drum sau de faleza pe care se aplica soluţiile proiectate si urgentele acestora sunt specificate in:

 

-    Planurile de situaţie

-    Profiluri transversale tip

-    Tabele de cantităţi

a. PROTECŢII DE TALUZ PRIN PLANTARI SI INSAMANTARI

Aceasta soluţie se aplica in zonele unde suprafaţa falezei este lipsita de vegetaţie, prezintă ravinari si pantele acesteia sunt reduse (<2:3). Aceste plantari se vor face la distanta de min 3.00m de la marginea gardului de contur port pentru a fi permis funcţionalitatea sistemului de securitate perimetrala ce este intr-o faza avansata de execuţie.

b. PROTECŢIE TALUZ CU MATERIALE GEOSINTETICE (GEOCELULE)

Protecţia taluzului cu geocelule se face acolo unde versantul falezei prezintă ravinari, pante accentuate (>2:3) si instanilitati de mica adâncime (max. 0.5 m). Sistemul consta din:

chiuretarea ravenelor;

realizarea treptelor de infratire;

■refacerea taluzului la profilul iniţial cu umpluturi de pamant in straturi succesive de 15 - 20cm compactat cu mai mecanic;

asternerea geocelulelor cu inaltime de 10 cm si ancorarea acestora in versant;

asternerea unui strat de pamant vegetal insamantat in grosime de 10 - 15 cm;

compactarea pământului vegetal cu un rulou de mana;

insamantarea pământului vegetal;

realizarea stropirilor cu apa pana la intrarea in vegetaţie a seminţelor de iarba.

c. DRENURI IN SĂPĂTURA DESCHISA

Pentru intercepţia, colectarea si evacuarea apelor subterane de la baza falezei sunt prevăzute drenuri in săpătura deschisa pentru reducerea umidităţii terenului natural si îmbunătăţirea caracteristicilor fizico-mecanice ale acestuia.

Drenurile in săpătura deschisa au înălţimea cuprinsa intre 1.5m -^ 3.00m si lăţimea 1.00m + 1.80 m.

Umplutura drenanta se poate realiza din balast sortul 0-^63 mm sau piatra sparta sortul 0-^-71. Indiferent de tipul materialului drenant utilizat, acesta se va proteja cu geotextil cu rol anticontaminant, iar la partea superioara capacul drenului este realizat prin sistemul impermeabil de scurgere al apelor de suprafaţa (rigola, şanţuri, casiu) sau dop de argila in grosime de 30 cm.

La baza drenului este amplasat tubul riflat perforat d-110 mm, pentru captarea si dirijarea apelor către emisari sau punctele de colectare.

Pentru revizia si întreţinerea drenurilor in săpătura deschisa sunt prevăzute cămine de vizitare dispuse la interdistanta de aprox. 50 m pe toata lungimea drenului si in punctele obligate (intersecţii de drenuri).

Pentru asigurarea ventilatieii permanente a materialului drenant sunt prevăzute puţuri de aerisire din ţeava lisa de PVC d=l 10 mm.

d. DRENURI FORATE ORIZONTAL

Drenurile forate orizontal se realizează pe sectoarele unde este necesara drenarea (dirijarea) apelor din faleza si pe sectoarele unde sistemul de drenaj al structurilor de sprijin existente este nefunctional (colmatat) si necesita reactivarea acestora (zid existent Poarta 5 + Poarta 6).


Drenurile sunt alcătuite din ţevi (tuburi ) cu lungimea de 6,0 m, din PVC perforate, asamblate prin infiletare sau mufare pentru obţinerea lungimii totale din proiect si sunt acoperite cu geotextil cu rol de filtru invers. Perforaţiile tuburilor sunt realizate pe toata circumferinţa.

Pentru proiectarea sistemului de drenaj se va tine cont de gradul de saturare cu apa a terenului si provenienţa apei, nivelul pânzei freatice in zona, permeabilitatea materialelor din zona, etc.

Fantele se dimensionează in funcţie de granulometria pământului si a geotextilului, iar suprafaţa activa a acestora pe metru linear se stabileşte in funcţie de debitul colectat calculat.

Drenurile forate existente in chesoanele ranfort vor fi curăţate cu jet de apa sub presiune.

e. DRENURI ELECTROPNEUMATICE

Zonele ce prezintă instabilitate pronunţata si nivelul apei subterane este la adâncime mai mare de 4 m sunt prevăzute drenuri electropneumatice pentru coborârea nivelului apei subterane, îmbunătăţirea caracte­risticilor fizico-mecanice ale pământurilor si implicit înlăturarea cauzei care produce alunecarle de teren.

f. STRUCTURI DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT

Structurile de srijin din pamant armat sunt prevăzute pentru sprijinirea piciorului falezei si corectarea pantei acesteia potenţial instabila.

înălţimea structurilor de sprijin din pamant armat este cuprinsa intre 2.00m ■*- 6.00m. In funcţie de amplasament si inaltimea structurii, pe baza calculului de stabilitate locala si generala se stabileşte lungimea de ancorare a geogrilelor rezultând astfel si lăţimea structurii de sprijin, in general aceasta este cuprinsa intre 0,80m ■*- l,20m din înălţimea structurii.

Materilul de umplutura poate fi balast sau piatra sparta ce se aseaza in straturi succesive in grosime de 20 cm-K30 cm bine compactat, asternandu-se geogrilele de ranforsare la o interdistanta de 40 cm + 60 cm.

Fata văzuta a structurilor de sprijin din pamant armat este realizata din geocelule cu inaltimea de 20 cm, si latime de 1,00 m+ 1,50 m, ce vor fi umplute la fata văzuta cu pamant vegetal pentru a se putea realiza insamantarea si inierbarea fetei văzute.

Adâncimea de fundare este in funcţie de amplasament dar nu mai puţin decât adâncimea de inghet.

Pe zonele in care la baza zidului exista exces de umiditate de umiditate datorita pânzei freatice convergente către aval, structura de sprijin din pamant armat va fi "fundata" pe o perna din material granular (refuz de ciur, piatra sparta) imbracata cu un geocompozit cu rol anticontaminator si cu rol de a prelua deformatiile verticale.

Geocompozitul este alcătuit dintr-o geogrila cu rezistenta minima la tracţiune de 80 KN/m si geotextil cu rezistenta minimala la pansonare CBR=1000 N.

Structurile din pamant armat vor fi astfel modelate in lungul si transversal falezei incat sa confere acesteia un aspect cat mai natural.

g. STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT CU FUNDARE DIRECTA

Structurile de sprijin din beton armat cu fundare directa sunt prevăzute pentru susţinerea platformei drumului, a parcărilor atât in rambleu cat si in debleu.

Inaltimea structurilor de sprijin din beton armat cu fundare directa este cuprinsa intre 1.00 m ^ 3.00 m. Lucrarea se executa in tronsoane de 5.00m lungime, intre tronsoane fiind executate rosturi de separaţie realizate din doua straturi de carton bitumat.

Pentru protecţia betomului de la intradosul elevaţiei se executa hidroizolantia prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum.

Pentru evacuarea apei provenita din infiltraţii la intradosul zidului de sprijin se executa un dren din material granular, protejat cu geotextil cu rol anticontaminant, evacuarea drenului facandu-se prin intermediul barbacanelor O-l lOmm dispuse la baza drenului.

Fata văzuta a structurilor de sprijin din beton armat este prevăzuta cu tratare arhitecturala prin amprentare utilizând matrice elastice cu grad ridicat de reutilizare (ex: cauciuc, etc.) fixate pe cofraje cu ajutorul cuielor sau prin lipire cu adeziv in funcţie de grosimea matriţei elastice după care se toarnă betonul.

Decofrarea se face cu ajutorul unor soluţii de decofrare cum ar fi decofrolul pe baza de solvenţi sau pe baza de apa compatibile cu caracteristicile matricelor elastice.

In scopul optimizării costurilor de execuţie, se recomanda ca suprafeţele de matrice elastice reutilizabile si soluţiile aferente sa fie stabilite împreuna cu furnizorii de specialitate.


h. STRUCTURI DE SPRIJIN DIN BETON ARMAT CU FUNDARE INDIRECTA

Structurile de sprijin din beton armat cu fundare indirecta sunt prevăzute pentru susţinerea platformei drumului sau pentru stabilitatea versantilor de debleu, unde terenul bun de fundare si planul de alunecare sunt situate la adâncimi mari.

înălţimea structurilor de sprijin din beton armat cu fundare indirecta este cuprinsa intre 2.00 m -=- 5.00 m. Lucrarea se executa in tronsoane, lungimea acestora stabilindu-se in funcţie de diametrul coloanelor si interdistanta, intre tronsoane fiind executate rosturi de separaţie realizate din doua straturi de carton bitumat.

Pentru protecţia betomului de la intradosul elevaţiei se executa hidroizolantia prin stropire in trei straturi cu emulsie de bitum.

Pentru evacuarea apei provenita din infiltraţii la intradosul zidului de sprijin se executa un dren din material granular, protejat cu geotextil cu rol anticontaminant, evacuarea drenului facandu-se prin intermediul barbacanelor <I>=1 lOmm dispuse la baza drenului.

Fata văzuta a structurilor de sprijin din beton armat cu fundare indirecta este prevăzuta cu tratare arhitecturala prin amprentare in mod similar ca si in cazul structurilor de sprijin din beton cu fundare directa. i. REPARAŢII ALE STRUCTURILOR DE SPRIJIN EXISTENTE

Aceste lucrări constau din:

înlocuirea plăcilor din travertine degradate sau completarea celor lipsa.

Protecţia suprafeţelor de beton degradat cu mortare speciale

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITITEI SUNT:

1.  Total investiţie (PRIMĂRIA CONSTANTA + C.N. «APM» CONSTANTA) conform de-

viz general comun, în preturi mai 2007:

201.349.210 lei / 60.374.577 euro din care C + M: 172.833.638 lei / 51.824.179 euro din care:

2. Total investiţie conform deviz PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA:

139.561.763 lei / 41.847.609 euro din care C + M: 119.630.920 lei / 35.871.345 euro Durata de execuţie: 3 ani Având în vedere Expunerea de motive a domnului Primar cu privire la iniţierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei elaborate pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A";

Faţă de cele arătate, se supune dezbaterii în plenul Consiliului Local al Municipiului Constanţa proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, stabilizarea şi amenajarea zonelor adiacente portului maritim Constanţa, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa şi a C.N. „APM" Constanţa - S.A.".


DIRECTOR,                                                                                ŞEF SERV.TEHNIC-INVESTITII,

MARICA ION                                                                                        BORALI VEAVEGHIUL

 

INSPECTOR, UNGUREANU ELISABETA