Hotărârea nr. 443/2007

Hotarare privind organizarea de concursuri si activitati recreative pentru pensionari

      România

Judelui Constanta Municipiul Constanta Consiliul local


                                             HOTĂRÂRE

privind organizarea de concursuri si activităţi recreative pentru pensionari

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit in şedinţa din 24.09.2007;

Având in vedere expunerea de motive a primarului municipiului Constanta, Radu Ştefan Mazăre, avizele Comisiilor de specialitate Buget-flnantc nr. I, Comisia pentru activităţi ştiinţifice. învăţământ, sănătate, cultura, sport, culte si protecţie sociala nr. 4, precum si Comisiei administraţie publica, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeanului nr.5;

Vazand dispoziţiile l.egii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si Hotărârea
Consiliului local al municipiului Constanta privind rectificarea bugetului municipiului pe anul
2007, nr._________ /2007;

In temeiul prevederilor art. 36, alin 2 lit."d", alin 6 Mt.a pct. 16 si art. 115. alin. I, lit."b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE;

Art. Se aproba organizarea semestriala de concursuri de sah si table pentru pensionarii care frecventează cluburile de iarna special amenajate.

Art. 2 Se aproba acordarea unor sume de bani reprezentând premii pentru câştigarea concursurilor, după cum unneaza:

- Premiul I - in suma de 400 RON

-  Premiul II - in suma de 300 RON

-  Premiul III - in suma de 200 RON

-  Menţiune - in suma de 100 RON

Art. 3 Se aproba organizarea lunar, de seri dansante in cadrul cluburilor de iarna.

Art. 4 Direcţia asistenta pentru persoane vârstnice si nevoiaşe se va ocupa de organizarea evenimentelor precizate in articolele mai sus menţionate, iar cheltuielile se vor ineadra in sumele prevăzute in bugetul local.

Art. 5  Serviciul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare. Direcţiei asistenta pentru persoane vârstnice si nevoiaşe in vederea aducerii la indeplinire, precum si Prefecturii Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

PRESKDINTELE ŞEDINŢEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

   Constanta
Nr.443/24.09.2007


      ROMÂNIA

Judeţul Constanta
Municipiul Constanta
primăria constanta
direcţia asistenta persoane vârstnice si nevoiaşe


RAPORT

Prin prezentul raport, va rugam sa analizaţi posibilitatea promovării unui proiect de hotărâre privind premierea persoanelor in vârsta.

In esenţa, serviciul nostru intenţionează sa organizeze semestrial doua concursuri din care unul de table si unul de sah, iar o dala pe luna seri dansante in fiecare club.

Aceste activităţi se vor desfăşura la cluburile de iarna. Valoarea premiilor pentru un concurs consta in:

- premiul I - 400 RON

-   premiul II - 300 RON

-   premiul III - 200 RON -menţiune -  100RON

Sumele necesare pentru aceste premii, pentru fondul de protocol, serile dansante, concursuri si alte cheltuieli ce constau in achiziţionarea unor diverse materiaIe(diplome, panouri foto, afişe publicitare) vor fi prevăzute anual in Bugetul Local.

Masurile propuse au menirea de a dezvolta mediul recreativ si de socializare pentru persoanele in vârsta, de a realiza scopul prin care HCLM 516/2006 a aprobat Direcţia Asistenta Persoane Vârstnice si Nevoiaşe.


Director executiv adj. Ecaterina Velica

 


Inspector Simona Mosescu