Hotărârea nr. 442/2007

Hotarare privind stabilirea criteriilor si procedura de acordare a facilitatilor fiscale persoanelor fizice

                      ROMÂNIA

   JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor şi procedura de acordare a facilităţilor fiscale persoanelor fizice

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2007;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 51338/08.06.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr. 1 - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

In temeiul prevederilor art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere dispoziţiile pct. 220 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 125 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. fym. 115 alin. 1 Ut. b din Legea nr. 215/2001

privind administraţia publica locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se aprobă acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Constanţa în funcţie de următoarele criterii şi potrivit procedurii prevăzute în prezenta hotărâre.

i


 

CRITERII PENTRU ACORDAREA FACILITĂŢILOR FISCALE

A. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară

>  venitul lunar mediu/familie, să fie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe
ţară (stabilit anual prin hotărâre de Guvern);

Prin familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa comună prevăzută în actele de identitate şi gospodăresc împreună;

         >   să nu deţină altă proprietate în afara celei de domiciliu;

>  suprafaţa utilă a locuinţei în funcţie de numărul de persoane, astfel cum este
reglementată în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, să nu depăşească suprafaţa din
tabelul de mai jos:

 

Nr. persoane/familie

Suprafaţă utilă (m2)

1

37

2

52

3

66

4

74

5

87

6

93

7

107

8

110

B. Criterii pentru acordarea facilităţilor fiscale persoanelor fizice care nu au niciun venit sau constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj ori ajutor social

>     solicitantul să nu realizeze niciun venit sau veniturile sale să provină în exclusivitate din ajutor social sau indemnizaţie de şomaj;

>     să nu deţină altă proprietate în afara celei de domiciliu;

>     persoanele care nu realizează venituri trebuie să facă dovada incapacităţii de muncă prin prezentarea unui certificat eliberat de instituţiile abilitate;

S* suprafaţa utilă a locuinţei în funcţie de numărul de persoane, astfel cum este reglementată în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, să nu depăşească suprafaţa din tabelul de mai jos:

 

Nr. persoane/familie

Suprafaţă utilă (m2)

1

37

2

52

3

66

4

74

5

87

6

93

7

107

8

110

Notă: Criteriile vor fi îndeplinite cumulativ.

2


PROCEDURA DE ACORDARE A FACILI TĂILOR FISCALE

Constituirea dosarului:

>    cerere (prin care se solicită acordarea facilităţii fiscale);

>    copie după actul de identitate al solicitantului, al soţului sau soţiei şi copiilor peste 14 ani;

>    copie după certificatele de naştere ale copiilor minori;

>• copie după actul de proprietate al imobilului, schiţă sau planul cadastral al imobilului;

>  declaraţie pe proprie răspundere că nu deţine alte proprietăţi în afara celei de
domiciliu pentru care se solicită acordarea facilităţii;

y dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţa de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă sociala, alocaţie pentru copii);

>    certificat eliberat de instituţia abilitată care să facă dovada incapacităţii de muncă pentru persoanele care nu realizează venituri;

>    adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice care să facă dovada veniturilor realizate sau că nu se realizează alte venituri (venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de noroc, venituri din dividende şi din alte surse);

>    hotărâre judecătorească definitivă şi actul de partaj în cazul persoanelor divorţate;

>    orice alte elemente şi documente considerate utile pentru soluţionarea cererii.

Circuitul dosarului

>    Cererea prin care se solicită acordarea facilităţii, împreună cu documentele justificative enumerate mai sus va fi înregistrată la Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local;

>    Personalul agenţiilor fiscale din cadrul Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local verifică şi analizează fiecare dosar privind scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire şi pe terenul aferent clădirii;

>    In urma verificării şi analizării dosarului personalul desemnat din cadrul agenţiilor fiscale întocmeşte o nota de constatare care să consemneze obligaţiile fiscale stabilite în sarcina solicitantului;

>    Dosarul în întregul său va fi înaintat biroului juridic din cadrul Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local care va face demersurile necesare pentru admiterea sau respingerea cererii de acordare a facilităţii;

>    Hotărârea Consiliului Local Municipal de scutire/reducere la plată va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local.

Art. 2

Cererea de acordare a facilităţii fiscale, împreună cu documentele justificative sus­menţionate vor fi depuse de solicitant în luna decembrie a anului anterior celui pentru care se solicită facilitatea fiscală.

3


Art.3

Pentru dosarele incomplete, personalul desemnat din cadrul agenţiilor fiscale fiscale vor

solicita, în scris, documentele care lipsesc.

Art.4

Dacă în urma solicitărilor, solicitantul nu prezintă în termen de 15 zile de la data primirii

adresei menţionate mai sus actele necesare pentru completarea dosarului, acesta va fi clasat, iar

solicitantul va fi informat în scris în termen de 5 zile, cu privire la clasarea dosarului şi

motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art.5

In cazul unor calamităţi naturale, Consiliul Local poate acorda  scutire de la plata

impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, sau o reducere a acestora, în baza unui dosar

complet depus de contribuabil, care va cuprinde: cererea motivată, însoţită de copii ale actelor

de identitate şi documente justificative privind veniturile ce le realizează.

De  asememea, în  funcţie de situaţia concretă se va  solicita  compartimentelor de

specialitate din  cadrul  Primăriei Municipiului Constanţa procesul verbal de constatare a

pierderilor suferite în urma calamităţilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în

acest scop, în conformitate cu prevederile legale. Scutirile şi facilităţile ce se vor acorda în

asemenea situaţii vor avea în vedere gradul de deteriorare a construcţiilor şi gradul de

degradare a terenurilor şi se vor aplica persoanei respective cu începere de la data de întâi a

lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Art.6

Persoanele beneficiare au obligaţia de a anunţa Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte

Venituri ale Bugetului Local situaţia în care nu mai îndeplinesc condiţiile din prezenta hotărâre în termen de 30 de zile de la data producerii schimbărilor. In acelaşi scop Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa va transmite lunar Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri modificările intervenite în situaţia persoanelor beneficiare ale ajutorului social.

Nedeclararea oricăror modificări intervenite în datele declarate iniţial în termen de 30 de zile de la data apariţiei acestor modificări, duce la suspendarea facilităţilor acordate, începând cu data de întâi a lunii în care au apărut acestea. O nouă cerere pentru acordarea de înlesnire se poate depune doar pentru anul fiscal următor.

4


Art.7

Scutirea/reducerea de la plata impozitelor se aplică persoanei respective proporţional cu

perioada rămasă până la sfârşitul anului cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în

care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii.

Axt.8

In cazul obligaţiilor fiscale cu termene de plată în anii anteriori anului depunerii cererii

de acordare a facilităţii fiscale, persoanelor fizice beneficiare ale prezentei hotărâri li se vor

acorda scutiri şi/sau reduceri numai cu privire la accesoriile creanţelor fiscale stabilite în

sarcina lor, urmând ca acestea să achite creanţa principală.

Art. 9

în cazul în care solicitantul este coproprietar într-o anumită cotă al unui bun imobil,

facilitatea fiscală se va acorda pentru cota de proprietate deţinută de acesta.

Art. 10

Facilitatea fiscală se va acorda pentru imobilul situat Ia adresa de domiciliu şi terenul

aferent acesteia în următorul procent:

-  pentru persoanele care nu realizează venituri sau veniturile provin în exclusivitate din
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social: 100%;

- pentru persoanele care înregistrează un venit lunar mediu/familie mai mic sau egal cu salariul
minim brut pe ţară: 50%;

Art. 11

Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ei la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR. 442/24.09.2007

5


spit


R   O   M   k   N   I   A

JUDEŢUL       CONSTANŢA

CONSILIUL       LOCAL       AL       MUNICIPIULUI       C

SERVICIUL      PUBLIC      DE       IMPOZITE

ALTE      VENITURI      ALE      BUGETULUI


ONSTANŢA .       TAXE       ŞI LOCAL


Nr. înreg: B 51338/08.06.2007

RAPORT DE FUNDAMENTARE

al proiectului privind stabilirea criteriilor şi procedura de acordare a

facilităţilor fiscale persoanelor fizice

Având în vedere că în ultima perioadă viziunea administraţiei publice s-a axat pe măsuri de relaxare fiscală, aspect concretizat prin introducerea în reglementările Legii nr. 571/2003 pri\^ind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi în reglementările Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, a prevederilor art. 286 şi respectiv art 125 care lasă, în temeiul principiilor descentralizării şi autonomiei locale, posibilitatea Consiliilor locale de a adopta hotărâri de acordare de facilităţi fiscale;

Pentru a veni în sprijinul unei categorii defavorizate de persoane cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Constanţa, care nu realizează venituri sau ale cărei venituri sunt sub cuantumul salariului minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

în vederea aplicării dispoziţiilor art. 286 alin-1-4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal punctul 220, propunem proiectul privind stabilirea criteriilor şi procedura în baza cărora se pot acorda persoanelor fizice scutiri şi reduceri de la plata impozitului pe clădiri şi teren.