Hotărârea nr. 441/2007

Hotarare privind emiterea acordului in vederea aprobarii trecerii unei parti din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului si administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al municipiului Constanta si administrarea Consiliului Local Constanta

 

                      ROMÂNIA

                        JUDEŢUL CONSTANŢA

                        MUNICIPIUL CONSTANŢA

                        CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului în vederea aprobării trecerii unei părţi din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului

Local Constanţa

Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2007.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 122797 / 13.09.2007 prezentată de dl. Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare Ia proiectul de hotărâre privind emiterea acordului în vederea aprobării trecerii unei părţi din cuveta Lacului Siutghiol din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local Constanţa

Consultând referatul nr. 122737 / 13.09.2007 al Direcţiei Integrare Europeană, Mediu şi Programe şi avizul favorabil al Comisiei nr. 5 - Administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere dispoziţiile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit. c şi art. 115 alin 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se emite acordul în vederea aprobării trecerii din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local Constanţa a unei suprafeţe de 1077,22 ha din cuveta Lacului Siutghiol, conform schiţei anexată la prezenta hotărâre.

ART. 2. Trecerea efectivă din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale  Apele  Române  în  domeniul  public al  municipiului  Constanţa  şi  administrarea


Consiliului Local Constanţa a suprafeţei de 1077,22 ha din cuveta Lacului Siutghiol se va face

prin Hotărâre a Guvernului.

ART.  3.  Se  împuterniceşte domnul  primar Radu  Ştefan  Mazăre  să  îndeplinească toate

formalităţile legale necesare în vederea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea

Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul  public al municipiului Constanţa şi

administrarea Consiliului  Local Constanţa a suprafeţei de  1077,22 ha din cuveta Lacului

Siutghiol.

ART. 4. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului

Constanţa va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Integrare Europeană,

Mediu şi Programe în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului

Constanţa.

Adoptată de 22 consilieri din 27 membri in funcţie.

Preşedinte şedinţă

Contrasemnează,

Secretar,

MARCELA ENACHE

Constanţa

Nr. 441/24.09.2007