Hotărârea nr. 440/2007

Hotarare privind completarea si republicarea HCLM 444/2000

 

 

Romania

Judetul Constanta

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

 

 

 

 

HOTARARE

PRIVIND COMPLETAREA SI REPUBLICAREA

H.C.L.M. 444 / 2000

 

            Consiliul Local al municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de 24.09.2007;

          Analizind expunerea de motive prezentata de Primarul municipiului              Constanta – domnul RADU STEFAN MAZARE, referarul cu nr. 85374/27.06.2007 al Directiei Corp Control si Avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 si 5.

          Avind in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr. 2 / 2001 si ale H.C.L.M. 444 / 2000 modificata si completata cu H.C.L.M. 310 /2001, 364 / 2001, 265 / 2002, 505 / 2002, 163 / 2003, 352 / 2003, 68 / 2004, 255 / 2004, 530 / 2006.

          In temeiul Art. 36, alin (2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” punctele 3,7,9,10 si ale art.115 alin. lit „ b” din Legea 215 – 2001 republicata, privind Administratia Publica Locala:

HOTARASTE:

 

          Art. 1 Se completeaza prevederile art.4 lit.”x” alin.6 din HCLM nr.444/200 care va avea urmatoarea formulare : „ –plimbatul cainilor fara lesa, chiar insotiti de stapani, pe strazi, trotuare, alei si parcuri; necuratarea permanenta a murdariilor lasate de animalele de companie.Stapanii animalelor de companie au obligatia sa aiba asupra lor matura(perie), faras si pungi pentru ridicarea murdariilor lasate de animale pe domeniul public.”

Art.2 Se completeaza art.8 cu „8.5” care va avea urmatorul continut :

„8.5” – Pentru vehiculele care se afla in una din situatiile prevazute de art.4 lit.w, art.5 lit.f., art.8 lit.k,m,x si z, se poate dispune masura ridicarii, restituirii si depozitarii vehiculelor in spatii special amenajate, pana la restituirea acestora proprietarilor sau detinatorilor legali.

Art.3 Se aproba republicarea H.C.L.M. 444 / 2000 modificată privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa urmare tuturor modificarilor aprobate.Hotararea va avea următorul conţinut:

 

 

CAPITOLUL I

 

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 – Constituie o obligaţie permanentă a tuturor cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor din municipiul Constanţa, de a asigura buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea strictă a normelor de igienă şi înfrumuseţare a municipiului.

Art.2 – Serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Constanţa, sub directa îndrumare a domnului Primar asigură şi răspund pentru adoptarea şi înfăptuirea celor mai potrivite şi adecvate măsuri necesare îmbunătăţirii activităţilor de bună gospodărire şi înfrumuseţare a localităţii pentru creşterea gradului de salubrizare, igienizare şi curăţenie a acestuia, avînd în vedere următoarele:

a.                 stabilirea obiectivelor şi lucrărilor de buna gospodărire, curăţenie, întreţinere şi înfrumuseţare, iluminat public, pentru fiecare cartier şi stradă, cu respectarea mijloacelor financiare şi materiale necesare, a termenelor pentru agenţii economici  şi persoanelor care răspund, acordîndu-se prioritate activităţilor de colectare şi depozitare a reziduurilor menajere şi stradale, reparării, întreţinerii şi modernizării drumurilor, arterelor de circulaţie, trotuarelor, a întreţinerii parcurilor şi a altor locuri de agrement, a întreţinerii spaţiilor verzi şi arborilor, a deratizării locurilor infectate;

b.                 asigurarea contractării cu agenţii economici specializaţi de către asociaţiile de locatari/proprietari, persoane fizice locatari ai municipiului Constanţa, instituţii şi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Constanţa a lucrărilor necesare pentru salubrizarea, depozitarea, colectarea şi transportul resturilor menajere, a gunoaielor, a reziduurilor industriale, a molozurilor şi pămîntului;

c.                  asigurarea contractării cu agenţii economici specializaţi a lucrărilor necesare în scopul salubrizării stradale, a reparării şi întreţinerii drumurilor, arterelor de circulaţie, trotuarelor şi parcărilor, a îndepărtării zăpezii şi poleiului, a întreţinerii spaţiilor verzi şi a asigurării iluminatului public, a asigurării marcajelor şi semnalizării rutiere corespunzătoare siguranţei auto şi pietonale ;

d.                 îndrumarea şi soluţionarea şi a altor probleme pe care le ridică asociaţiile de locatari/proprietari, instituţii sau agenţi economici din teritoriul localităţii privind salubrizarea şi buna gospodărire a localităţii;

e.                  coordonarea activităţii pe care o desfăşoară regiile autonome sau alţi agenţi economici în scopul asigurării salubrizării, bunei gospodăriri şi înfrumuseţării municipiului Constanta, indiferent de subordonarea acestora;

 

CAPITOLUL II

 

SALUBRIZAREA, MENŢINEREA IGIENEI ŞI PROTECŢIA                 MEDIULUI IN MUNICIPIUL CONSTANŢA

 

Art. 3 – Agenţii economici, instituţiile, persoanele fizice au următoarele obligaţii :

          1. să asigure o permanentă stare de curăţenie în incinta, pe terenurile pe care le deţin, precum şi pe căile de acces. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          2. să asigure în permanenţă: curăţenia străzilor şi trotuarelor din jurul incintelor, întreţinerea zonelor verzi existente în incinte şi în jurul acestora, deszăpezirea, îndepărtarea gheţii şi întreţinerea dotărilor din faţa sediilor sau punctelor de lucru. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          3. să asigure condiţii de igienă prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor şi incintelor pe care le deţin. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          4.  să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare, cît şi depozitarea corecta şi estetică a oricărui fel de marfă, materie primă sau ambalaj. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          5.  să asigure o permanentă stare de curăţenie, ordine şi igienă la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere şi toate tipurile de deşeuri industriale sau de altă natură. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          6.  deţinătorii de obiective turistice din staţiunea Mamaia şi din municipiul Constanţa au obligaţia să procure şi să instaleze indicatoare privind direcţionarea către hoteluri şi obiective turistice din staţiunea Mamaia şi municipiul Constanţa conform modelului aprobat de Consiliul Local al municipiului Constanţa. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          7.  să cureţe roţile autovehiculelor care părăsesc incintele şantierelor sau perimetrul organizărilor de şantier legal aprobate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          8. să asigure văruitul bordurilor, să menţină curăţenia trotuarelor, a locurilor de parcare pe care le folosesc, atît agenţii economici la sediu sau la punctul de lucru, cetăţenii cît si asociaţiile de locatari/proprietari. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          obligativitatea Direcţiei Urbanism de a impune prin Autorizaţia de construire de organizare de şantier amenajarea unei rampe de curăţare a vehiculelor care ies în carosabil.

          10.  agenţii economici şi persoanele fizice autorizate sunt obligaţi să asigure spaţiu corespunzător din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător şi al sănătăţii populaţiei pentru strîngerea sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile, să nu ocupe domeniul public pe timpul activităţilor de încărcare-descărcare şi să obţină Avizul Comisiei de Circulaţie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane juridice;

          11.    Agenţii comerciali şi persoanele fizice autorizate, deţinatori de active situate pe arterele stradale principale au obligaţia ca în perioada 01.12 a anului curent şi 07.01 a anului următor cu ocazia sărbătorilor de iarnă să amenajeze prin decorare şi iluminare vitrinele activelor pe o suprafaţă de minim 50%.  Iluminatul activelor va funcţiona odată cu  iluminatul stradal asigurat de administraţia publică locală. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

 

Art. 4  Constituie contravenţie următoarele fapte :

1.               Neluarea măsurilor de prevenire, respectiv de efectuare a dezinsecţiei, dezinfecţiei sau deratizării, în scopul stîrpirii  rozătoarelor, paraziţilor şi insectelor din gospodăriile proprii sau sedii, ori de cîte ori este necesar inclusiv la subsolurile blocurilor, pe casa scării sau pe amplasamentele pentru colectarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice;

2.                Aruncarea deşeurilor de hîrtie a resturilor alimentare, gunoiului de grajd, a molozului sau a pămîntului cît şi alte obiecte şi materiale în alte locuri decît cele amenajate pentru aceasta, precum şi aruncarea acestor deşeuri în containere, europubele sau alţi recipienţi speciali pentru gunoi care nu aparţin depunătorului acestor deşeuri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

3.                Neasigurarea de către asociaţiile de locatari/proprietari, agenţii economici , instituţii sau persoane fizice, de locuri special amenajate, accesibile mijloacelor de transport, dotate cu recipienţi sau containere speciale pentru colectarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice.

4.                Neîncheierea contractelor cu unităţi specializate  de către asociaţiile de locatari/proprietari, persoane fizice, locuitori ai municipiului, agenţi economici, instituţii, pentru efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi neutralizarea gunoiului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

5.                Răscolirea gunoiului din containere sau locuri special amenajate de către persoane fizice în scopul recuperării a diferite obiecte, materiale, hîrtii sau resturi alimentare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 150 lei

6.                Neridicarea şi netransportarea imediată de pe străzi sau spaţii publice a reziduurilor provenite din curăţenia acestora, a căminelor şi reţelelor de canal sau cele provenite din toaletarea arborilor sau a spaţiilor verzi, precum şi nerespectarea strictă a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria şi contractele cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la populaţie, asociaţiile de locatari/proprietari, agenţi economici sau instituţii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

7.                Aruncarea de hîrtii, bilete, resturi de ţigări, coji de seminţe, sticle sau alte ambalaje, pe alei, peluze, în parcuri, zone verzi, pe străzi si trotuare sau în alte locuri publice. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei .

8.                Murdărirea carosabilului prin necurăţarea, inclusiv prin spălare a roţilor autovehiculelor sau lăsarea de urme cu noroi, uleiuri sau orice alt fel de materiale ori substanţe. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează conducătorul autovehiculului cu amenda de la 300 lei la 500 lei.

9.                Circulaţia vehiculelor de agrement cu tracţiune animală, fără asigurarea săculeţilor de colectare a gunoiului de animal. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

10.           Spălarea vehiculelor sau a ambalajelor pe străzi sau în alte locuri publice, precum şi hrănirea animalelor în afara locurilor pentru staţionare şi neridicarea murdăriilor rămase dupa staţionare. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

11.           Transportarea în vehicule a oricăror materiale libere sau ambalate în condiţii necorespunzătoare, care murdăresc calea publică sau degajă mirosuri urîte. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice.

12.           Scuturarea covoarelor în alte locuri decît cele special amenajate şi în timpul orelor de linişte şi spălatul covoarelor pe domeniul public. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei.

13.           Deteriorarea sau distrugerea din culpă a platformelor gospodăreşti, a materialelor sau dotărilor necesare întreţinerii curăţeniei localităţilor. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

14.           Neîmprejmuirea cu panouri aliniate, inscripţionate cu denumirea firmei constructoare şi cu aspect corespunzător a lucrărilor de construcţii, în limita suprafeţelor legal aprobate şi cu asigurarea neîmprăştierii în zona imediată a materialelor de construcţii, a molozului sau a pămîntului de către utilaje, mijloace de transport, curenţi de aer sau ploaie şi neasigurarea curăţeniei in zonele aferente construcţiilor. Nerespectarea acestei obigaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

15.           Necurăţirea zăpezii şi gheţii de pe trotuare şi rigole din faţa imobilelor  după încetarea ninsorii, poleiului ; această obligaţie revine deţinătorilor de imobile ( proprietari sau chiriaşi ), spaţii comune sau incinte. . Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice.

16.           Amenajarea de grădini pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

17.           Necurăţirea si neefectuarea dezinsecţiilor subsolurilor inundate, de către asociaţiile de locatari/proprietari si deţinătorii de imobile ( proprietari sau chiriaşi). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 800 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

18.           Neasigurarea curăţeniei împrejurul blocurilor de către asociaţiile de locatari/proprietari. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

19.           Neîntreţinerea corespunzătoare şi neefectuarea operaţiunilor impuse pentru neutralizarea gunoiului şi poluarea mediului in rampele de gunoi, de către cei care le deţin sau le au în administraţie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei.

20.           Neasigurarea unui aspect corespunzător mijloacelor de transport, indiferent de felul proprietăţii acestora, cît şi neasigurarea funcţionării în parametrii tehnici constructivi cu repercusiuni în poluarea aerului cu gaze de eşapament peste normal, scurgeri de ulei sau carburanţi pe străzi sau in locuri de staţionare , scurgeri de beton sau scurgeri ale produselor transportate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

21.           Mutarea containerelor sau pubelelor de către persoane neavizate de primărie, de pe amplasamentul avizat pentru aceasta, arderea, deteriorarea sau distrugerea recipienţilor pentru gunoi, respectiv folosirea, schimbarea destinaţiei iniţiale, neîntreţinerea sau distrugerea dotărilor blocurilor pentru colectatul gunoiului ( tubulaturi de colectat gunoiul de la blocuri sau a camerelor sau boxelor pentru colectat gunoiul din blocuri ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

22.           Staţionarea sau parcarea vehiculelor sau autovehiculelor pe amplasamentele stabilite pentru recipienţii pentru gunoi sau care împiedica accesul la aceştia. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoane juridice.

 

23.           Producerea de disconfort prin diverse mijloace:

                                                           a.      deranjarea vecinilor prin zgomote;

                                                          b.      nerespectarea programului de linişte la blocuri, sau in cartierele de case, intre orele 22.00-06.00 şi 13.00-16.00;

                                                           c.      întinsul frînghiilor de rufe la diferite etaje ale bloburilor şi stropitul unei persoane aflate în acea zonă;

                                                          d.      lovirea unei persoane cu un obiect aruncat din blocuri;

                                                           e.      deţinerea sau depozitarea neautorizată a substanţelor explozibile, inflamabile, radioactive sau urît mirositoare;

                                                            f.      plimbatul cîinilor fără lesă, chiar însoţiţi de stăpîni, pe străzi, trotuare, alei şi parcuri.

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

24.           Neîntreţinerea în permanentă stare de curăţenie, de către asociaţiile de locatari/proprietari, a spaţiilor verzi înconjurătoare blocurilor, a terenurilor şi a aleilor din perimetrul blocurilor asociaţiei, pînă la jumătatea distanţei dintre blocuri aparţinînd de asociaţii diferite; inclusiv pentru neîntreţinerea în stare de curăţenie permanentă a platformei pentru recipienţii de gunoi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

25.           Necurăţarea de către asociaţiile de locatari/proprietari a zăpezii sau a gheţii depuse pe alei, pînă la limita mai sus stabilită dintre asociaţii; responsabilitatea curăţirii limitei de demarcaţie dintre două asociaţii vecine revine ambelor asociaţii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei .

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

PROTECŢIA SPAŢIILOR VERZI, A PARCURILOR ŞI ARBORILOR, A DRUMURILOR, TROTUARELOR ŞI PARCAJELOR, A ALTOR LUCRĂRI ŞI DOTARI PUBLICE

 

Art. 5  Constituie contravenţii la normele de întreţinere şi folosire a  spaţiilor verzi, a parcurilor publice şi a arborilor, următoarele fapte:

1.               Ruperea sau tăierea florilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei .

2.                 tăierea arborilor sau arbuştilor fără autorizaţie, tăierea sau ruperea crengilor acestora sau distrugerea scoarţei trunchiului acestora. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

3.                Trecerea peste ronduri de flori, peluze, gazon, in afara aleilor amenajate în acest scop. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 250 lei pentru persoane juridice.

4.                Păşunatul animalelor în parcuri sau în alte zone verzi, cît şi lăsarea liberă a păsărilor sau animalelor în parcuri, grădini publice sau alte spaţii verzi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

5.                Distrugerea spaţiilor verzi din parcuri, grădini publice, cît şi din vecinătatea blocurilor, în scopul executării unor construcţii, platforme sau grădini de zarzavat. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

6.                Aşezarea unor obiecte, circulaţia sau parcarea autovehiculelor pe spaţiile verzi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

7.                Practicarea jocurilor sportive, pe zone verzi, în afara locurilor special amenajate în acest scop. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

8.                Fixarea pe arborii de aliniament de pe străzi a anunţurilor de orice fel, a reclamelor, a firmelor sau plăcuţelor indicatoare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

9.                Negreblarea frunzelor uscate şi nedistrugerea lor prin îngropare sau transportarea imediată în locurile destinate, de către agenţii economici, instituţii sau asociaţii de locatari/proprietari care au în îngrijire zonele verzi respective şi neîntreţinerea corespunzătoare a acestor zone. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

10.           Distrugerea băncilor, a amenajărilor de jocuri pentru copii, a obiectelor ornamentale sau a altor dotări urbane din locurile publice, precum şi mutarea acestora de către persoane neautorizate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

11.           Distrugerea sau profanarea monumentelor, a statuilor, a fîntînilor arteziene, a jardinierelor din locuri publice, inclusiv cele din cimitire. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

12.           Neexecutarea lucrărilor de refacere a spaţiilor verzi, în termen şi de calitate în urma executării lucrărilor autorizate de intervenţie în domeniul public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

13.           Sustragerea de material dendrofloricol din plantaţiile de pe domeniul public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.

14.           Depozitarea pe spaţiile verzi a deşeurilor de orice natură. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

15.           Intervenţia neautorizată pe spaţiul verde pentru executarea altor lucrări. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

16.           Sustragerea componentelor din lucrările funerare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice şi de la 150 lei la 250 lei pentru persoane juridice.

17.             Neevacuarea pămîntului sau a altor deşeuri rezultate de la lucrări funerare sau de la curăţarea mormintelor în aleea colectoare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoane fizice şi de la 500 lei la 1200 lei pentru persoane juridice.           Pentru faptele prevăzute la acest articol, se vor percepe şi despăgubiri civile conform calculelor şi normelor tehnice efectuate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanţa, în momentul producerii contravenţiei.

          Art. 6  Constituie contravenţie la normele de protecţie a drumurilor, trotuarelor şi parcajelor in vederea menţinerii aspectului estetic al oraşului, următoarele fapte :

1.                      Depozitarea pe domeniul public a mărfurilor, ambalajelor, materialelor şi a altor obiecte ce dăunează esteticii şi îngreunează desfăşurarea normală a circulaţiei pietonale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

2.       Distrugerea sau mutarea neautorizată a elementelor de semnalizare rutieră. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

3.       Distrugerea trotuarelor, bordurilor, a străzilor, inclusiv de către utilajele ce execută lucrări de orice fel , precum şi executarea de pene la borduri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

4.       Neanunţarea lucrărilor de intervenţie în regim de avarie , în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa , la Dispeceratul Primăriei, în termen de 24 ore de la inceperea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei .

5.       Nerefacerea  tramei stradale, trotuarelor, parcajelor, în termen de maxim 48 ore, la stadiul piatra pînă la cota “ zero ”, de la data/momentul inceperii lucrărilor de intervenţii în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa indiferent dacă acestea sunt avarii sau lucrări noi. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1500 lei la 2500 lei

6.       Neridicarea depozitelor de materiale ( bucăţi de asfalt, beton, pietriş, borduri, nisip, pămînt, moloz şi alte materiale ) rezultate în urma lucrărilor de intervenţie în domeniul public sau privat al municipiului Constanţa, in termen de 48 ore de la incheierea lucrărilor de către executantul lucrării şi investitor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

7.       Nesemnalizarea rutieră corespunzătoare de zi şi de noapte de către executantul oricărui fel de săpături, inclusiv cele de intervenţii, în caz de avarii, care se efectuează în suprafeţele străzilor, trotuarelor şi parcajelor aşa cum este precizat in prevederile art. 33 din Legea 49/2006 privind aprobarea O.U.G. 195/2002. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

8.      Neintervenţia imediată pentru remediere, a C.E.T., a R.A.D.E.T., a R.A.J.A. , a altor deţinători de reţele subterane, în cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide în străzi, trotuare sau parcaje, prăbuşiri ale suprafeţelor carosabile şi pot provoca accidente. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1200 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

9.      Distrugerea sau degradarea căminelor de vizitare a reţelelor subterane, precum şi a receptorilor de canal. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

10.                 Nesupravegherea integrităţii şi neremedierea lor imediată în cazul degradării sau distrugerii căminelor de vizitare a reţelelor subterane de către cei care exploatează aceste reţele, inclusiv neaducerea acestora la nivelul trotuarelor, parcajelor şi a străzilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

11.           Neasigurarea funcţionării corespunzătoare a reţelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste reţele. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

12.            Nerespectarea indicatoarelor de circulaţie de limitare de tonaj, care are ca efect distrugerea sistemului rutier al străzilor, inclusiv parcarea  pe raza municipiului Constanţa a  autovehiculelor de mare tonaj, indiferent de forma de proprietate a autovehiculului. Parcarea este permisă numai în locuri special amenajate prevăzute cu indicatoare specifice. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

13.           Staţionare sau parcarea vehiculelor pe arterele sau străzile ce urmează a fi asfaltate sau curăţate de zăpadă. Segmentele de carosabil ce urmează a fi asfaltate vor fi marcate cu semnul oprirea interzisă şi orice alt semn rutier îşi va pierde semnificaţia pe perioada derulării lucrărilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice şi ridicarea vehiculului. Vehiculele se restituie după ce proprietarii sau deţinătorii legali ale acestora achită contravaloarea amenzii şi cheltuielile ocazionate de inventarierea, ridicarea, transportul depozitarea şi paza acestora.

14.           Parcarea autovehiculelor pe trotuare în scopul încărcării/descărcării sau pentru staţionare/parcare, care stînjenesc sau blochează circulaţia pietonilor sau accesul în imobile. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

15.            Parcarea în vederea campării ( utilizarea ca spaţiu de odihnă sau locuire ) a autorulotelor, rulotelor, în afara locurilor special amenajate şi autorizate in acest sens ( campinguri, parcuri de rulote ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1500 lei .

16.            Practicarea activităţilor de reparaţii auto şi vulcanizare pe domeniul public. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

17.            Primirea la centrele de colectare a capacelor de canalizare sau a altor componente din dotările urbane , chiar distruse. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

18.            Blocarea domeniului public cu piloni metalici, lanţuri sau alte materiale în vederea delimitării locurilor de parcare, fără a deţine aprobare în acest sens. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

19.            Distrugerea trotuarelor, bordurilor sau a străzilor în scopul executării unor lucrări în subteran, fără autorizaţie legală eliberată de la Primărie. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

20.            Executarea de rigole sau scoaterea conductelor de orice fel în scopul scurgerii apei în carosabil, ducînd la degradarea acestuia. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

21.           Circulaţia pe raza municipiului Constanţa, fără eliberarea autorizaţiei de circulaţie pentru maşini mai mari de 3,5 to. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

22.            Efectuarea de transport de persoane, fără avizul de traseu ( pe raza municipiului Constanţa ) sau fără avizul de cap de linie ( în afara municipiului Constanţa ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

23.            Executarea necorespunzătoare a lucrărilor de umplutură şi compactare a săpăturilor, necompletarea permanentă în urma tasărilor cu materiale de umplutură ( piatră )ce duc la surparea lucrarilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 600 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

24.            Deteriorarea indicatorilor rabatabili achiziţionaţi în vederea rezervării locurilor de parcare în parcările de reşedinţă, de către alte persoane decît proprietarul acestora. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei

25.           Neîntreţinerea indicatorilor rabatabili de către proprietarii acestora, în cazul în care indicatorul a fost afectat în proporţie de peste 30% (stîlp torsionat, plăcuţă indicatoare deformată în proporţie de peste 50%, ştergerea sau deteriorarea menţiunilor existente pe plăcuţă referitoare la numărul autorizaţiei şi/sau al autoturismului, decaparea vopselei, etc ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei .

26.            Ocuparea în mod abuziv a unui loc de parcare rezervat anterior de către o altă persoană. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei

27.            Sustragerea de la plata pentru ocuparea locului individual de parcare. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

28.            Distrugerea sau deteriorarea, precum şi accesul neautorizat al autovehiculelor sau altor mijloace în zonele unde s-au montat pavele. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

29.                Pentru contravenţiile prevăzute la art. 4 alin. 22, art. 5 alin 6,         art. 6 alin 13, 15, 25 şi 27, la solicitarea scrisă a organului de control, proprietarul sau deţinătorul unui vehicul este obligat să comunice, în scris, în termen de 5 zile de la data comunicării solicitării scrise, identitatea persoanei căreia i-a incredinţat vehicolul la data săvîrşirii contravenţiei. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice.

30.                Obstrucţionarea controlului prin neprezentarea documentelor solicitate de organul de control conform prevederilor articolului anterior constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi de la 800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice.

31.                Pentru vehiculele care se afla in una din situatiile prevazute de art.4 alin.22, art.5 alin.6, art.6 alin.13,14,15 se poate dispune masura ridicarii, transportarii si depozitarii vehiculelor in spatii special amenajate, pana la restituirea acestora proprietarilor sau detinatorilor legali.

 

CAPITOLUL IV

INTREŢINEREA ŞI FOLOSIREA CONSTRUCŢIILOR DE ORICE FEL.

          Art. 7  Constituie contravenţie la normele  privind întreţinerea şi folosirea construcţiilor de orice fel, următoarele fapte :

1.                Neîntreţinerea zidurilor, gardurilor, porţilor şi ferestrelor şi neluarea măsurilor de conservare a acestora. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

2.                Neintreţinerea în stare de curăţenie a suprafeţei locative sau a fondului locativ cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă şi menţinerea unei firme sau reclame deteriorate sau depăşite. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

3.                Ţinerea în suprafaţa locativă sau în curţi de mărfuri, materiale sau alte bunuri care prin mirosul ce îl degajă deranjeaza pe ceilalţi colocatari sau trecători. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

4.                Deteriorarea sau murdărirea porţilor, gardurilor, jgheaburilor şi faţadelor clădirilor, montarea de garduri de sîrmă ghimpată sau improvizaţii de garduri din diferite materiale. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

5.                Folosirea de hîrtii, cîrpe, scînduri, folii de plastic, table, in locul geamurilor lipsă la uşile şi ferestrele expuse vederii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

6.                Lipirea, scrierea sau expunerea de afişe ori anunţuri pe ziduri, porţi, stîlpi, panouri, uşi, geamuri sau în alte locuri decît cele special amenajate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

7.                Înfundarea din neglijenţă a instalaţiilor sanitare, dacă prin aceasta se împiedica folosirea normala a acestora de către ceilalţi colocatari sau duce la degradarea imobilului. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

8.                Neîndeplinirea obligaţiilor de către proprietari, deţinători şi asociaţiile de proprietari, privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi spaţiilor cu destinaţie şi folosinţă comună ( acoperişuri, terase, instalaţii canalizare ape meteorice şi uzate, instalaţii alimentare cu apă caldă şi rece, instalaţii termice subsol ), pînă la racordul de branşare utilităţi deservit de agentul prestator de servicii, care pot duce la pierderea stabilităţii construcţiilor şi la degradarea îmbrăcaminţii asfaltice a trotuarelor şi a strazilor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

9.                Executarea de lucrări improvizate pentru anexele gospodăreşti            ( coteţe, şoproane, pătule, împrejmuiri adăposturi animale şi păsări ) din materiale uşoare, care lezează acpectul estetic şi urbanistic, altele decît cele prevăzute la Art. 3 din Legea 50/1991 republicată. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

10.           Menţinerea acestor lucrări improvizate după expirarea termenului de desfiinţare dispus prin Procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

11.           Inscripţionarea cu vopsea a numărului de inmatriculare auto pe domeniul public, garduri sau clădiri. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice şi de la 300 lei la 500 lei pentru persoane juridice.

12.           Neamenajarea  parcărilor în staţiunea Mamaia, indiferent de forma de proprietate sau de administrare a acestora pînă la data de 1 iunie a fiecarui an, în sensul împrejmuirii/delimitării, semnalizării, iluminării, trasării marcajului specific şi întreţinerii spaţiilor verzi adiacente. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1200 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

13.           Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a panourilor indicatoare, firmelor şi reclamelor ( luminoase şi neluminoase). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoane juridice.

14.           Neîndeplinirea obligaţiilor deţinătorilor de imobile ( indiferent forma de proprietate ) persoane fizice sau juridice din municipiul Constanţa, inclusiv staţiunea Mamaia, de a întreţine în stare corespunzătoare de curăţenie acoperişurile blocurilor, locuinţelor, spaţiilor comerciale, hotelurilor, teraselor, barurilor, restaurantelor, etc. şi instalaţiile aferente. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 750 lei la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 lei la 2400 lei pentru persoane juridice.

15.           Agenţii economici deţinători de utilităţi în municipiul Constanţa      ( R.A.J.A., R.A.D.E.T., ROMTELECOM sau alţi operatori de telefonie fixă, operatori de telefonie mobilă , Electrica S.A., Congaz, C.E.T., R.A.T.C., societăţi de distribuire a semnalului TV şi internet, societăţi de publicitate şi reclamă OUTDOOR şi alţii ) sunt obligaţi să execute marcarea corespunzătoare a tuturor dotărilor amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanţa cu elemente de identificare ( autocolante, plăcute, poansonări, vopsire, etc ).  Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei.

 

 

 

 

CAPITOLUL V

MENŢINEREA CURĂŢENIEI ÎN PIEŢE, TÎRGURI ŞI OBOARE.

 

          Art. 8  Constituie contravenţie la regimul comerţului în pieţe, tîrguri şi oboare, următoarele fapte :

1.                 Depozitarea de către comercianţi a ambalajelor în pieţe, tîrguri , oboare  în alte locuri decît cele stabilite şi care impiedică circulaţia normală în incintele menţionate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei .

2.                Murdărirea şi necurăţirea permanentă de către producători sau comercianţi a incintelor pieţelor, tîrgurilor şi oboarelor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 100 lei la 300 lei .

3.                Murdărirea şi necurăţarea zonelor limitrofe ( trotuare, străzi,  parcaje ) de către comercianţi şi producători, cu ocazia descărcării sau încărcării produselor sau obiectelor. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 300 lei la 500 lei .

4.                Necurăţarea zilnică de către cel ce administrează pieţe, tîrguri sau oboare, a incintelor respective, cît şi a zonelor limtrofe ( trotuare, străzi,  parcaje ). Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2500 lei .

5.                Comercializarea direct din mijloacele de transport şi/sau în locuri neatorizate. Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 500 lei la 2500 lei .

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 

          Art. 9  Pentru faptele prevăzute în prezenta hotărîre, unde a fost afectat domeniul public şi privat al municipiului Constanţa, se vor percepe despăgubiri civile calculate de serviciile de specialitate ale Primăriei Constanţa la mimentul producerii contravenţiei.

          Art. 10  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor din prezenta hotărîre se face prin Proces verbal încheiat de împuterniciţii Primarului, precum şi de către lucrătorii din Poliţie, Jandarmerie, Corpul de pază a judeţului Constanţa.

          Art. 11 Împotriva Procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate face plîngere în tremen de 15 zile de la data înmînării sau comunicării acestuia.

          Art. 12  Plîngerea însoţită de copia P.V.C.C. se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat să o primeasca şi să înmîneze depunătorului o dovadă in acest sens. Plîngerea urmează a fi soluţionată conform Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

          Art. 13  Prevederile prezentei hotărîri se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 2 / 2001, art. 28 alin. 1, în sensul că se poate achita în 48 ore jumătate din minimul amenzii aplicate.

          Art. 14 Compartimentul Arhivă, va comunica prezenta hotărîre persoanelor interesate, Directiei Corp Control in vederea aducerii la indeplinire, mass-mediei locale si Prefecturii Judeţului Constanta , spre ştiinţă.

          Prezenta hotărîre a fost adoptată de 22 consilieri din 27 membrii.

 

 

PRESEDINTELESEDINTEI     
                                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                SECRETAR

 

 

Nr.440/24.09.2007