Hotărârea nr. 44/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTARI SERVICII si LOCUINTE, str. Baba Novac nr. 46A, teren in suprafata de 202,69 mp, proprietate Culerda Mihai si Marilena

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTĂRI SERVICII şi LOCUINŢE,

str. Baba Novac nr. 46A, teren în suprafaţă de 202,69 mp,

proprietate Culerda Mihai şi Marilena.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTĂRI SERVICII şi LOCUINŢE, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Baba Novac nr. 46A, teren în suprafaţă de 202,69 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 17351, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 45148 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 7738/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Culerda Mihai şi Marilena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1233/2005 autentificat de notar public Andrei Octavian.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CULERDA MIHAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 44/ 30.01.2007

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 5952 / 19.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Culerda Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTĂRI SERVICII şi LOCUINŢE, str. Baba Novac nr. 46A, teren în suprafaţă de 202,69 mp, proprietate Culerda Mihai şi Marilena.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 17351, este proprietate Culerda Mihai şi Marilena conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1233/2005 autentificat de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se va desfiinţa.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 202,69 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Baba Novac cu o deschidere de 15,78 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E+M cu destinaţia de spaţiu servicii la parter şi locuinţă la etaje şi mansardă. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în limita proprietăţii, cu acces direct din strada Baba Novac.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 11 m din axul străzii Baba Novac.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E+M (13,50 m).

P.O.T. propus = 65 %             C.U.T. propus = 2,45

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.4554/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                           - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10753/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 14120/2006

- Aviz Mediu nr. 8880 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1556/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+2E+M – PRESTĂRI SERVICII şi LOCUINŢE, str. Baba Novac nr. 46A, teren în suprafaţă de 202,69 mp, proprietate Culerda Mihai şi Marilena.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT